System zarządzania strategicznego

Z Encyklopedia Zarządzania
System zarządzania strategicznego
Polecane artykuły


System zarządzania strategicznego jest jednym z wielu podsystemów składających się na system zarządzania przedsiębiorstwem. Funkcjonuje on w ścisłym powiązaniu z podsystemami zarządzania finansami, personelem, produkcją, sprzedażą, marketingiem, i innymi.

Diagnoza systemu

Podejmując próbę diagnozy sfery zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie, należy dokonać określenia przedmiotu badania, czyli w tym przypadku identyfikacji systemu zarządzania strategicznego. Polegać ona będzie na poznaniu i scharakteryzowaniu wszystkich elementów tego systemu.

Identyfikacja systemu

Identyfikację systemu zarządzania strategicznego należy rozpocząć od identyfikacji stosowanej przez firmę strategii i charakteru działalności. Aby tego dokonać należy odpowiedzieć na następujące pytania:

  • stopień zdywersyfikowania działalności firmy,
  • uzależnienie portfela produktów od charakteru poszczególnych sektorów,
  • zasięg działalności firmy (lokalny, krajowy, globalny),
  • charakter ostatnich działań mających na celu poprawę efektywności kluczowych jednostek biznesu, i umocnienia obecnej sytuacji rynkowej,
  • czy były prowadzone próby dodawania nowych jednostek biznesu do portfela działalności, lub próby uruchomienia nowego rodzaju działalności,
  • charakter działań wobec słabych i nieatrakcyjnych jednostek biznesu,
  • stosunek kadry menedżerskiej do wykorzystania dywersyfikacji w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej,
  • proporcje wydatków kapitałowych przypadających na poszczególne jednostki biznesu.

Struktura systemu

System zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa jest zbiorem ściśle ze sobą powiązanych elementów, na które składają się ludzie i informacje. Na rysunku przedstawiono strukturę systemu zarządzania strategicznego w ujęciu informacyjno-procesowym. Można tam wyodrębnić cztery podsystemy składowe: system obserwacji środowiska, system wczesnego ostrzegania, system informacji menedżerskiej oraz układ sterujący. Z poniższego schematu wynika, że zarządzanie strategiczne jest ściśle zintegrowane z zarządzaniem na poziomie operacyjnym i taktycznym, i nie można go rozpatrywać w oderwaniu od pozostałych systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

System zarządzania strategicznego.gif

Rys. System zarządzania strategicznego Źródło: opracowanie własne na podstawie: (J.Penc 2001, s. 182)

Wielość powiązań i procesów informacyjnych występujących w trakcie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem powoduje wysoki poziom komplikacji prac analitycznych jak również projektowych związanych z zarządzaniem strategicznym.

Bibliografia

  • Penc J., Strategiczny system zarządzania. Holistyczne myślenie o przyszłości. Formułowania misji i strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak