Model zarządzania strategicznego

Z Encyklopedia Zarządzania
Model zarządzania strategicznego
Polecane artykuły

Schemat ogólnej koncepcji modelu zarządzania strategicznego przedstawiono na poniższym rysunku. Szczególną uwagę należy zwrócić na informacyjno-funkcjonalne sprzężenia zwrotne wskazujące na dynamiczny charakter zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie.

Powinien on uwzględniać zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa i ich wpływ na realizowaną strategię. W skrajnym przypadku modyfikacji (dostosowaniu) może ulec również misja przedsiębiorstwa czyli jego naczelny cel strategiczny.

Model zarzadzania strategicznego przedsiebiorstwem.gif

Rys. Model zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem

Źródło: (A. Stabryła 1995, s. 34)

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem to proces planowania i podejmowania decyzji, które mają na celu osiągnięcie celów strategicznych przedsiębiorstwa. Składa się z kilku kluczowych etapów:

  • Analiza otoczenia: polega na zidentyfikowaniu kluczowych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działalność przedsiębiorstwa.
  • Formułowanie strategii: polega na określeniu celów strategicznych i opracowaniu planów działania, które pozwolą na ich osiągnięcie.
  • Implementacja strategii: polega na wprowadzeniu planów działania w życie, co może wymagać restrukturyzacji organizacji, zmiany procesów itp.
  • Kontrola i monitorowanie: polega na regularnym sprawdzaniu postępów w realizacji celów strategicznych i wprowadzaniu zmian, jeśli to konieczne.

Zarządzanie strategiczne pozwala przedsiębiorstwu na dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia, określenie swojej pozycji na rynku, a także określenie kierunku rozwoju firmy.

Bibliografia

  • Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1995
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak