Proces planowania strategicznego

Z Encyklopedia Zarządzania
Proces planowania strategicznego
Polecane artykuły


Planowanie to działanie uniwersalne, z którego korzystają przedsiębiorstwa w celu wdrożenia swojej strategii. Podstawą do rozpoczęcia procesu planowania jest określenie otoczenia firmy. Kolejnym etapem jest ustalenie ogólnego celu działalności przedsiębiorstwa przez kierownictwo. Następnie wyznaczane są cele i plany strategiczne, które są podstawą do budowy planów taktycznych, z kolei te służą określeniu planów operacyjnych.

Plany strategiczne opracowywane są na potrzeby realizacji celów strategicznych. Na etapie planowania strategicznego tworzony jest generalny plan obejmujący decyzje dotyczące alokacji zasobów, jak również określane są najważniejsze zadania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych.

Proces planowania strategicznego rozpoczyna ciąg działań kierownictwa organizacji, których celem jest wdrożenie i realizacja najlepszych dla przedsiębiorstwa strategii działań. Planowanie strategiczne inaczej nazywane jest "planowaniem dalekosiężnym” lub "planowaniem długofalowym”. Schemat tego procesu przedstawiony jest na poniższym rysunku.

Zwrócić należy uwagę na to, że poniższy schemat umieszcza elementy analizy strategicznej (przedsiębiorstwa i otoczenia) jako część systemu planowania. Celowym jednak wydaje się być rozdzielenie podsystemu analizy strategicznej od podsystemu planowania, jako że analiza strategiczna będąca oczywiście podstawą planowania, jest wykorzystywana także do innych działań kierownictwa: kontroli, wdrażania strategii, analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa, itp.

Proces planowania strategicznego

Proces planowania strategicznego.gif

Rys. Proces planowania strategicznego w przedsiębiorstwie

Źródło: (J. Penc 2001, s. 162)

Cechy planowania strategicznego

 1. Rozwiązywanie problemów związanych z podstawowymi zagadnieniami, najczęściej dotyczącymi głównych celów działalności oraz grona obecnych, jak i potencjalnych konsumentów.
 2. Baza do planowania szczegółowego, jak również pomaga w podejmowaniu decyzji bieżących pojawiających się każdego dnia.
 3. Długoterminowy proces.
 4. Koncentrowanie energii i zasobów niezbędnych w podejmowaniu działań przedsiębiorstwa.
 5. Konieczność zaangażowania kierownictwa najwyższego szczebla.

Zalety planowania strategicznego

 • nadanie odpowiedniego kierunku działalności organizacji
 • przewidywanie problemów przed ich wystąpieniem, szybka reakcja i rozwiązanie problemów bieżących
 • pomoc kierownictwu w analizie działań pewnych oraz ryzykownych
 • pomoc w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących strategii działania przedsiębiorstwa
 • minimalizacja błędów w budowaniu strategii firmy

Wady planowania strategicznego

 • niebezpieczeństwo pojawienia się [[[biurokracja]]|biurokracji] wśród planistów
 • niekiedy duże nakłady czasu i pieniędzy potrzebne do sformalizowania planu

Bibliografia

 • Penc J., Strategiczny system zarządzania. Holistyczne myślenie o przyszłości. Formułowania misji i strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001
 • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005
 • Stoner J., Wankel Ch., "Kierowanie", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 1997.
 • Griffin R., "Podstawy zarządzania organizacjami", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Autor: Krzysztof Woźniak, Anna Klafczyńska