Opór wobec zmian

Z Encyklopedia Zarządzania
Opór wobec zmian
Polecane artykuły


Rozważając problematykę wdrażania strategii oraz innych działań rozwojowych w przedsiębiorstwach, nie należy zapominać o wpływie zmian organizacyjnych na pracowników organizacji.

Bariery dla zmian

Wdrażanie jakichkolwiek zmian spotyka się z różnymi barierami. Z. Mikołajczyk wyróżnia (1997, s. 22-24) bariery techniczno-ekonomiczne, organizacyjne oraz społeczne i psychologiczne. Stanowią one często istotny czynnik utrudniający wdrażanie opracowanych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

Przyczyny oporu przez zmianami

Podstawowymi przyczynami oporu przed zmianami organizacyjnymi są (L.Clarke 1997, s. 139-140):

 • obawa przed nieznanymi,
 • brak informacji,
 • zagrożenie zmianami statusu,
 • obawa przed porażką,
 • brak postrzegania korzyści zmiany,
 • zagrożenia układu władzy,
 • klimat organizacyjny nacechowany niedostatecznym zaufaniem,
 • historia wcześniejszych niepowodzeń,
 • zagrożenie utraty związków w zespole,
 • stres i niepokój.

Rola kierownictwa w przezwyciężaniu oporu wobec zmian

Rolą kierownictwa firmy jest identyfikacja i przezwyciężanie oporu przed zmianami poprzez właściwe motywowanie pracowników oraz zapewnienie odpowiedniego systemu komunikowania i informowania o zmianach organizacyjnych.

Należy przy tym zaznaczyć, że niejednokrotnie podstawową przyczyną porażek przy wdrażaniu projektów zmian w przedsiębiorstwach są czynniki związane bezpośrednio lub pośrednio z oporami pracowników. Właściwie zaprojektowany system informacji menedżerskiej powinien umożliwiać pokonywanie barier związanych z wprowadzaniem zmian organizacyjnych, gdyż zmiana staje się coraz częściej warunkiem przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym.

Bibliografia

 • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak