Opór wobec zmian

Z Encyklopedia Zarządzania

Rozważając problematykę wdrażania strategii oraz innych działań rozwojowych w przedsiębiorstwach, nie należy zapominać o wpływie zmian organizacyjnych na pracowników organizacji.

Bariery dla zmian

Wdrażanie jakichkolwiek zmian spotyka się z różnymi barierami. Z. Mikołajczyk wyróżnia (1997, s. 22-24) bariery techniczno-ekonomiczne, organizacyjne oraz społeczne i psychologiczne. Stanowią one często istotny czynnik utrudniający wdrażanie opracowanych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

Przyczyny oporu przez zmianami

Podstawowymi przyczynami oporu przed zmianami organizacyjnymi są (L.Clarke 1997, s. 139-140):

 • obawa przed nieznanymi,
 • brak informacji,
 • zagrożenie zmianami statusu,
 • obawa przed porażką,
 • brak postrzegania korzyści zmiany,
 • zagrożenia układu władzy,
 • klimat organizacyjny nacechowany niedostatecznym zaufaniem,
 • historia wcześniejszych niepowodzeń,
 • zagrożenie utraty związków w zespole,
 • stres i niepokój.

Rola kierownictwa w przezwyciężaniu oporu wobec zmian

Rolą kierownictwa firmy jest identyfikacja i przezwyciężanie oporu przed zmianami poprzez właściwe motywowanie pracowników oraz zapewnienie odpowiedniego systemu komunikowania i informowania o zmianach organizacyjnych.

Należy przy tym zaznaczyć, że niejednokrotnie podstawową przyczyną porażek przy wdrażaniu projektów zmian w przedsiębiorstwach są czynniki związane bezpośrednio lub pośrednio z oporami pracowników. Właściwie zaprojektowany system informacji menedżerskiej powinien umożliwiać pokonywanie barier związanych z wprowadzaniem zmian organizacyjnych, gdyż zmiana staje się coraz częściej warunkiem przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym.

Różne strategie zarządzania oporem wobec zmian i ich główne cechy

Opór wobec zmian jest naturalną reakcją wielu pracowników w organizacji. Aby skutecznie zarządzać tym oporem, istnieje kilka różnych strategii, z których można skorzystać.

Pierwszą z tych strategii jest edukacja i szkolenie pracowników. Głównym celem tej strategii jest zwiększenie świadomości pracowników na temat przyczyn i korzyści wynikających z wprowadzanych zmian. Poprzez dostarczenie odpowiednich informacji i umożliwienie szkoleń, pracownicy mają szansę lepiej zrozumieć, jak zmiany wpłyną na ich pracę i jak mogą się do nich przygotować. Ta strategia ma na celu łagodzenie oporu poprzez zwiększenie zaufania i świadomości pracowników.

Drugą ważną strategią jest zaangażowanie i partycypacja pracowników. Pracownicy, którzy czują się zaangażowani w proces wprowadzania zmian, mają większą skłonność do akceptacji i zaangażowania się w nie. Istotne jest, aby pracownicy mieli możliwość wyrażenia swoich opinii i pomysłów odnośnie zmian, a także uczestniczyli w podejmowaniu decyzji dotyczących wprowadzanych zmian. Dzięki temu czują się bardziej zaangażowani i odpowiedzialni za wynikające z tych zmian rezultaty.

Strategia komunikacji jest kolejnym narzędziem, które pomaga w zarządzaniu oporem wobec zmian. Istotne jest, aby komunikować zmiany w sposób klarowny, spójny i dostosowany do różnych grup pracowników. Ważne jest również uwzględnienie dwustronnego przepływu informacji, umożliwiając pracownikom zadawanie pytań i wyrażanie swoich obaw. Komunikacja powinna być regularna i otwarta, aby pracownicy mieli pełną świadomość zmian i mogli się do nich odpowiednio przygotować.

Wreszcie, strategia nagradzania pracowników za akceptację zmian może zwiększyć ich motywację i zaangażowanie. Nagrody mogą być przyznawane zarówno w formie materialnej, jak i niematerialnej, na przykład w postaci uznania, awansu lub dodatkowych szkoleń. Ta strategia ma na celu pokazanie pracownikom, że ich trud i zaangażowanie w proces zmian są doceniane i mają wartość.

Psychologiczne aspekty oporu wobec zmian

Opór wobec zmian ma również swoje korzenie w psychologicznych czynnikach. Zrozumienie tych czynników jest kluczowe dla skutecznego zarządzania oporem wobec zmian.

Jeden z głównych psychologicznych czynników oporu to strach przed nieznanym. Pracownicy często obawiają się, że wprowadzenie zmian może spowodować utratę pewności i komfortu, które towarzyszą im w obecnej sytuacji. Aby pokonać ten strach, ważne jest dostarczenie informacji i wsparcia, które pomogą pracownikom zrozumieć, jak zmiany wpłyną na ich pracę i jak mogą się do nich przystosować.

Utrata kontroli jest również jednym z głównych czynników oporu przed zmianami. Pracownicy często obawiają się, że wprowadzenie zmian spowoduje utratę kontroli nad swoją pracą i życiem zawodowym. Aby temu przeciwdziałać, istotne jest zachowanie otwartej i dwustronnej komunikacji, w której pracownicy mają możliwość wyrażania swoich obaw i uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących wprowadzanych zmian.

Konflikt pomiędzy wartościami i celami jednostki a zmianami organizacyjnymi jest kolejnym psychologicznym czynnikiem oporu przed zmianami. Pracownicy mogą być oporni na zmiany, które są sprzeczne z ich wartościami lub celami zawodowymi. W takiej sytuacji ważne jest, aby pracownicy mieli możliwość wyrażenia swoich opinii i uczestniczenia w procesie zmian, aby można było znaleźć kompromis i rozwiązać ten konflikt.

Zagrożenie tożsamością i samooceną jest kolejnym czynnikiem wpływającym na opór przed zmianami. Pracownicy mogą obawiać się, że wprowadzenie zmian spowoduje ich utratę pozycji, statusu lub znaczenia w organizacji. Aby temu przeciwdziałać, ważne jest budowanie pozytywnego podejścia do zmiany, podkreślanie korzyści wynikających z niej oraz wspieranie pracowników w budowaniu nowej tożsamości i samooceny.

Przeciwdziałanie oporowi przed zmianami

Aby skutecznie przeciwdziałać oporowi przed zmianami, istnieje kilka działań, które można podjąć.

Pierwszym krokiem jest odpowiednie przygotowanie pracowników do zmian. Ważne jest, aby dostarczyć im odpowiednie informacje i szkolenia, aby zwiększyć ich świadomość i umiejętności niezbędne do przystosowania się do zmian. Pracownicy powinni mieć możliwość zrozumienia, dlaczego zmiany są wprowadzane i jak będą wpływać na ich pracę.

Zaangażowanie pracowników w proces wdrażania zmian jest również kluczowe. Pracownicy powinni mieć możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, wyrażania swoich opinii i pomysłów dotyczących zmian. Dzięki temu czują się bardziej zaangażowani i odpowiedzialni za wynikające z tych zmian rezultaty.

Wsparcie i mentorstwo są również ważne w procesie przeciwdziałania oporowi przed zmianami. Pracownicy powinni mieć dostęp do wsparcia, które pomoże im przystosować się do nowej sytuacji. Mentorzy mogą być cennymi źródłami wiedzy i doświadczenia, które pomogą pracownikom radzić sobie z trudnościami wynikającymi z wprowadzanych zmian.

Stworzenie kultury organizacyjnej opartej na adaptacji i innowacyjności może również przeciwdziałać oporowi przed zmianami. Organizacje, które promują otwarte myślenie, eksperymentowanie i uczenie się na błędach, mają większą szansę na skuteczne wprowadzanie zmian. Ważne jest, aby pracownicy czuli się bezpieczni w eksplorowaniu nowych pomysłów i podejść.


Opór wobec zmianartykuły polecane
Klasy rozwiązań informatycznychSystem zarządzania wiedząZarządzanie przez innowacjeKonflikty w organizacji procesowejCzynniki wpływające na zarządzanie kadramiImplementacja strategiiStrategiczny system informacyjnyTeoria zmian i rozwoju organizacjiZarządzanie rozwojem firmy

Bibliografia

 • Woźniak K. (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Krzysztof Woźniak