Zarządzanie rozwojem firmy

Z Encyklopedia Zarządzania

Jest to system, którego celem jest kształtowanie postępu ekonomicznego, organizacyjnego, personalnego, informacyjnego i techniczno-produkcyjnego. Jego częścią podmiotową są instytucje zarządzania strategicznego i taktycznego a częścią przedmiotową jest działalność globalna przedsiębiorstwa oraz poszczególne jego dziedziny. Przestrzeń rozwoju firmy, na którą oddziałuje proces zarządzania, tworzą takie dziedziny jak:

Prace nad rozwojem należą do kierownictwa szczebla strategicznego i taktycznego oraz podporządkowanych im jednostek organizacyjnych (ekonomiczno-zarządczych i przygotowania technicznego). W zarządzaniu rozwojem uczestniczy także tzw. agent zmiany czyli instytucja konsultantów, koordynatorów, jak również komisji będących ciałami wieloosobowymi, których zadaniem jest organizacja i nadzór w zakresie "zmian i rozwoju".

TL;DR

Artykuł przedstawia system zarządzania rozwojem firmy, który składa się z instytucji zarządzania i dziedzin działalności przedsiębiorstwa. Przedstawia również cykl życia przedsiębiorstwa, w którym wyróżnia się cztery formy rozwojowe. Omawiane są także narzędzia zarządzania rozwojem firmy, takie jak programowanie i planowanie.

Cykl życia przedsiębiorstwa

Cykl życia przedsiębiorstwa (podobnie jak cykl życia produktu) oznacza występowanie kolejnych form rozwojowych, przedstawiający widoczne różnice, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Można wyróżnić cztery podstawowe formy rozwojowe:

 • przedsiębiorstwa pionierskie
 • przedsiębiorstwa wzrastające i ekspansywne
 • przedsiębiorstwa dojrzałe
 • przedsiębiorstwa schyłkowe.

Przedsiębiorstwa pionierskie są dużą i zróżnicowaną grupą, do której należy nowo zakładane firmy oraz firmy innowacyjne (np. high technology, market driver - firmy odkrywające a nawet tworzące nowe rynki lub tzw. leveraged buyouts - specjalizujące się w przejmowaniu innych firm o zaniżonej wartości rynkowej, przeprowadzające ich restrukturyzację i rewitalizację). Do zalet takich przedsiębiorstw zaliczamy:

 • szybkość działania,
 • bardzo dobry stopień elastyczności i adaptacyjności,
 • w miarę niskie koszty organizacji i zarządzania,
 • "siłą napędową" jest właściciel,
 • przewaga innowacyjności i kreatywności.

W okresie pionierskim występują liczne niebezpieczeństwa, których przyczynami jest małe doświadczenie a co za tym idzie zbyt niskie kwalifikacje, słaba możliwość samofinansowania działalności a także zbyt mocne podejście techniczne. Przedsiębiorstwa wzrastające i ekspansywne. Wzrost przedsiębiorstwa oznacza rozbudowę potencjału wewnętrznego, natomiast ekspansja oznacza łączenie się z innymi przedsiębiorstwami bądź fuzje czy akwizycje.

Przedsiębiorstwa dojrzałe. W okresie tym przedsiębiorstwa mają wysoki, wolny rachunek przepływów pieniężnych|Cash Flow]], dzięki ekonomii skali niskie koszty, posiadają możliwość zarządzania większymi zasobami, posiadają know-how i doświadczenie w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Mimo pozytywnych cech występują również i zagrożenia takie jak marnotrawstwo środków powodowane konfliktami i walką o władzę a także występują bariery dla innowacji i swobody wobec pracowników przedsiębiorczo nastawionych.

Przedsiębiorstwa schyłkowe. Przedsiębiorstwa przechodzą kryzys, który wskutek połączenie wielu zjawisk zagraża bytowi przedsiębiorstwom, jego pozycji rynkowej oraz zdolności do generowania dochodów. Przyczyny kryzysu mogą być:

a. zewnętrzne

b. wewnętrzne

 • błędy w zarządzaniu,
 • szybki wzrost,
 • konflikty i walka o władzę,
 • brak wykwalifikowanej kadry.

Oznakami pojawienia się kryzysu jest np.

 • wykorzystanie rezerw,
 • odpływ środków,
 • słaba motywacja,
 • złe nastroje menedżerów i pracowników,
 • możliwość ogłoszenia upadłości firmy.

Narzędzia zarządzania rozwojem firmy

Głównymi narzędziami zarządzania firmą jest:

 • programowanie - wyznacza sekwencje celów przedsiębiorstwa, następnie precyzuje założenia ich realizacji oraz wyznacza etapy działalności globalnej(skierowane jest na znalezienie rozwiązań ramowych)
 • planowanie - polega na rozwinięciu programów, pod kątem rozdziału zadań między poszczególne komórki

Programy i plany ukierunkowane są na restrukturyzację i innowacje.

Schemat zarzadzania rozwojem firmy.gif


Zarządzanie rozwojem firmyartykuły polecane
Rozwój przedsiębiorstwaStrategia biznesowaZarządzanie innowacjamiRodzaje restrukturyzacjiRozwój przez restrukturyzacjęKorporacja międzynarodowaTeoria wiązki celówCentrum transferu technologiiStrategiczna jednostka gospodarcza

Bibliografia

 • Machaczka J. (2001), Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 • Stabryła A. (1996), Zarządzanie rozwojem firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków


Autor: Trębacz Justyna