Poziomy wykorzystania zasobów wiedzy

Z Encyklopedia Zarządzania
Poziomy wykorzystania zasobów wiedzy
Polecane artykuły


W pracy M.H. Boisota pojawia się koncepcja przestrzeni informacyjnej wiedzy, w której przedstawione są 3 poziomy charakteryzujące możliwości wykorzystania zasobów wiedzy przedsiębiorstwa (1998, s. 65).

Wyodrębnia on trzy aspekty funkcjonalne związane z wykorzystaniem wiedzy w przedsiębiorstwie: kodyfikowanie, abstrahowanie, rozpowszechnianie. Charakterystyka poszczególnych poziomów przedstawiona została w poniższej tablicy.

Poziomy wykorzystania zasobów wiedzy przedsiębiorstwa

Poziom Kodyfikowanie Abstrahowanie Rozpowszechnianie
Wysoki Wiedza jest ujęta w liczby i formuły. Prowadzi ona do standaryzacji i automatyzacji Wiedza ma ogólne zastosowanie dla wielu osób działających w różnych obszarach. Ma ona mocne podstawy naukowe. Wiedza jest łatwo dostępna dla wszystkich którzy chcą z niej skorzystać
Średni Wiedza jest opisana słownie i w postaci diagramów. Może być łatwo zrozumiana dzięki odpowiednim dokumentom i pisemnym instrukcjom Wiedza ma zastosowanie jedynie dla niewielu osób działających w kilku obszarach. Zachodzi potrzeba jej przystosowania do różnych sytuacji. Wiedza jest dostępna tylko dla kilku osób lub dla kilku obszarów działania
Niski Wiedza jest trudna do wyartykułowania. Łatwiej jest coś pokazać niż opowiedzieć o tym. Wiedza jest ograniczona do jednego obszaru działania. Wymaga intensywnego przystosowania do konkretnych sytuacji. Wiedza jest dostępna dla wybranego grona osób w jednym obszarze działalności.

Źródło: (M.H. Boisot 1998, s. 65)

Mimo tego, że powyższe procesy można realizować bez wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych, to jednak efektywne zarządzanie wiedzą wymaga ich zastosowania w maksymalnie szerokim zakresie.

Bibliografia

  • Boisot M.H., Knowledge Assets. Securing Competitive Advantage in the Information Economy, Oxford University Press, New York 1998
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak