Uwarunkowania wdrażania strategii

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Uwarunkowanie)

Uwarunkowania wdrażania strategii są determinowane przez tendencje zachodzące we współczesnym świecie. Zmieniające się warunki gospodarowania spowodowały rosnące zapotrzebowanie na metody i techniki pozwalające przewidywać te zmiany, zapobiegać negatywnemu ich wpływowi na przedsiębiorstwo i wykorzystywać pojawiające się okazje.

Jako pierwszy, w połowie lat 70-tych, zidentyfikował te nowe uwarunkowania H.I.Ansoff, który opisał cztery następujące tendencje (H.I.Ansoff 1985, s. 58)1:

 1. Wzrost nowości zmiany. Ważne wydarzenia wpływające na przedsiębiorstwa coraz bardziej odbiegają od poprzedniego doświadczenia.
 2. Wzrost intensywności otoczenia. Utrzymywanie połączeń między przedsiębiorstwem a jego partnerami pochłania coraz więcej energii i uwagi kierownictwa.
 3. Wzrost szybkości zmian otoczenia.
 4. Rosnąca złożoność otoczenia.

Wydaje się, że po latach, powyższe tendencje nie tylko nie osłabły, ale wręcz wzmocniły się i wywierają istotny wpływ na zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem.

Wpływ nowych technologii na procesy zarządzania

Nowe technologie mają ogromny wpływ na procesy zarządzania w przedsiębiorstwach. W dobie cyfrowej transformacji, wiele nowych technologii zmienia sposób, w jaki organizacje funkcjonują i podejmują decyzje. Przykłady takich technologii to sztuczna inteligencja, big data, automatyzacja procesów, robotyka czy Internet rzeczy (IoT).

Wykorzystanie sztucznej inteligencji, big data i automatyzacji w zarządzaniu przynosi wiele korzyści. Sztuczna inteligencja umożliwia analizę ogromnych ilości danych w celu identyfikacji trendów i wzorców, co prowadzi do lepszych prognoz i podejmowania bardziej trafnych decyzji. Big data pozwala na gromadzenie, przechowywanie i analizowanie ogromnych zbiorów danych, co daje organizacjom wgląd w różne aspekty ich działalności i pomaga w podejmowaniu strategicznych decyzji. Automatyzacja procesów z kolei przyspiesza i usprawnia wiele działań, co prowadzi do większej efektywności i oszczędności czasu i zasobów.

Nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja i big data, umożliwiają lepszą analizę danych i podejmowanie szybszych decyzji. Dzięki zaawansowanym algorytmom i technikom analizy danych, organizacje mogą odkrywać ukryte wzorce, zależności i trendy, które nie byłyby widoczne w tradycyjnych metodach analizy. Sztuczna inteligencja może również wykorzystywać te dane do generowania prognoz i rekomendacji, co pomaga w podejmowaniu bardziej trafnych decyzji w oparciu o fakty.

Wdrażanie nowych technologii w organizacjach wiąże się z różnymi wyzwaniami. Jednym z głównych wyzwań jest dostosowanie pracowników do nowych narzędzi i technologii. Wprowadzanie zmian w organizacji może być trudne i wymagać odpowiedniego wsparcia i szkoleń. Ponadto, wdrożenie nowych technologii może wiązać się z wysokimi kosztami, zarówno w zakresie zakupu i implementacji, jak i utrzymania i szkoleń. Ponadto, organizacje muszą pamiętać o zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń i ochrony danych, aby uniknąć ryzyka naruszenia prywatności i cyberataków.

Aby dostosować organizację do zmieniającego się otoczenia technologicznego, konieczne jest podejście strategiczne i elastyczne podejście. Organizacje powinny być gotowe na zmiany i innowacje, a także na ciągłe doskonalenie swoich procesów i strategii. Ważne jest również, aby inwestować w rozwój umiejętności pracowników w zakresie nowych technologii i narzędzi. Organizacje powinny również budować partnerstwa i współpracować z innymi podmiotami, aby wykorzystać możliwości, jakie niesie ze sobą zmieniające się otoczenie technologiczne.

Rola kultury organizacyjnej w procesie wdrażania strategii

Kultura organizacyjna ma ogromne znaczenie w kontekście wdrażania strategii. Jest to zbiór wartości, przekonań, norm i zachowań, które kształtują sposób, w jaki organizacja działa i podejmuje decyzje. Jeśli kultura organizacyjna nie jest zgodna z przyjętą strategią, może wystąpić konflikt i trudności w jej wdrażaniu. Dlatego ważne jest, aby kultura organizacyjna wspierała i sprzyjała realizacji strategicznych celów organizacji.

Kultura organizacyjna ma wpływ na skuteczność wdrażania strategii i osiąganie celów poprzez kształtowanie zachowań i postaw pracowników. Jeśli kultura organizacyjna promuje współpracę, innowacyjność, odpowiedzialność i zaufanie, pracownicy są bardziej zaangażowani i motywowani do osiągania wyników. Z drugiej strony, jeśli kultura organizacyjna jest oparta na hierarchii, biurokracji i braku zaufania, może hamować inicjatywę i twórczość pracowników, utrudniając tym samym wdrażanie strategicznych działań.

Korzystna kultura organizacyjna, która wspiera wdrażanie strategii, powinna charakteryzować się takimi elementami jak:

 • Otwartość na zmiany i innowacje
 • Współpraca i wzajemne wsparcie między pracownikami
 • Autonomia i odpowiedzialność pracowników
 • Wysoka jakość komunikacji i informacji
 • Przywództwo oparte na zaufaniu i wartościach

Budowanie i utrzymywanie korzystnej kultury organizacyjnej wymaga systematycznego podejścia i zaangażowania zarządu i pracowników. Istotne jest, aby wartości organizacji były jasno komunikowane i wprowadzane w życie poprzez codzienne działania i decyzje. Ważne jest również, aby promować otwartość i uczciwość w organizacji oraz tworzyć przestrzeń do dzielenia się pomysłami i opiniami. Organizacje powinny również inwestować w rozwój pracowników, zarówno pod względem umiejętności technicznych, jak i miękkich, takich jak umiejętność współpracy i komunikacji.

Praktyczne wskazówki dotyczące zarządzania kulturą organizacyjną w celu wspierania wdrażania strategii to m.in.:

 • Komunikacja i komunikowanie wartości organizacji
 • Tworzenie przestrzeni do dzielenia się pomysłami i opiniami
 • Wspieranie współpracy i wzajemnego wsparcia między pracownikami
 • Inwestowanie w rozwój umiejętności pracowników
 • Ustanowienie przywództwa opartego na zaufaniu i wartościach
 • Uwzględnianie kultury organizacyjnej w procesie rekrutacji i selekcji pracowników

Znaczenie zmiennych zewnętrznych w procesie wdrażania strategii

W procesie wdrażania strategii istotne jest uwzględnienie najważniejszych zmiennych zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na organizację. Przykłady takich zmiennych to zmiany na rynku, trendy konsumenckie, polityka, regulacje prawne, konkurencja, technologia, zmiany demograficzne czy zmiany ekonomiczne.

Identyfikacja i analiza zmiennych zewnętrznych w kontekście strategii organizacji wymaga systematycznego podejścia i wykorzystania odpowiednich narzędzi. Przykładowe metody to analiza PESTEL (polityczna, ekonomiczna, społeczna, technologiczna, ekologiczna, prawna), analiza SWOT (mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia) czy analiza konkurencji.

Zmienna polityczna może mieć wpływ na proces wdrażania strategii poprzez wprowadzanie zmian w polityce rządowej, regulacjach prawnych czy stabilności politycznej w danym kraju. Organizacje muszą być w stanie reagować na te zmiany poprzez monitorowanie otoczenia politycznego, a także budowanie relacji i dialogu z odpowiednimi instytucjami i decydentami politycznymi.

Zmienne ekonomiczne, takie jak inflacja, stopy procentowe, bezrobocie czy sytuacja na rynkach finansowych, mogą mieć istotny wpływ na strategię organizacji. Wzrost gospodarczy lub recesja mogą wpływać na popyt na produkty i usługi organizacji, a także na dostępność kapitału. Organizacje powinny uwzględniać te zmienne w procesie planowania poprzez analizę i prognozowanie trendów ekonomicznych oraz dostosowywanie strategii do zmieniających się warunków.

Organizacje mogą adaptować się i reagować na zmienne zewnętrzne poprzez różne metody. Jedną z metod jest monitorowanie otoczenia i analiza trendów, aby być świadomym zmian i możliwości. Ponadto, organizacje powinny być elastyczne i gotowe na zmiany, aby móc szybko reagować na zmieniające się warunki. W przypadku negatywnego wpływu zmiennych zewnętrznych, organizacje mogą podejmować działania mające na celu minimalizowanie ryzyka, takie jak dywersyfikacja działań, poszukiwanie nowych rynków czy restrukturyzacja. W przypadku możliwości, organizacje mogą wykorzystywać je poprzez inwestowanie w rozwój nowych produktów i usług, nawiązywanie nowych partnerstw czy ekspansję na nowe rynki.


Uwarunkowania wdrażania strategiiartykuły polecane
Społeczny aspekt informacjiAnaliza scenariuszyVUCAOpór wobec zmianZarządzanie zmianąAnaliza strategicznaScenariusze możliwych zdarzeńRozwój organizacyjnyZmiana organizacyjna

Bibliografia

 • Ansoff M. (1985), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa
 • Woźniak K. (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Krzysztof Woźniak