Strategie socjotechniczne

Z Encyklopedia Zarządzania
Strategie socjotechniczne
Polecane artykuły


Strategie socjotechniczne - w zależności od tego, jak postrzegamy społeczeństwo, wykorzystywać możemy strategie wpływania na nie.

  • socjotechnikę manipulacyjną - społeczeństwo pojmowane jest jako zrównoważony system na który składają się bierne, adaptacyjnie nastawione jednostki (model systemowo-funkcjonalny),
  • socjotechniki emancypacyjnej - społeczeństwo widziane jest jako ciągle zmienny proces, inicjowany i podtrzymywany przez aktywne i twórcze jednostki (model procesowo-podmiotowy).

Socjotechnika manipulacyjna sprowadza się ponad czy poza społeczeństwem narzucając z zewnątrz zestaw bodźców, które mają spowodować zachowania przystosowawcze w oczekiwanym kierunku. Kierunek ten wyznacza założona z góry wizja systemu idealnego (utopii), która powinna być zrealizowana poprzez ciąg prawidłowych etapów. Natomiast sens drugiej (socjotechniki emancypacyjnej), skierowany jest do oswobadzania ludzi z ograniczeń, kreowania działania, uwalniania energii społecznej itp. Celem jej nie jest jakaś wcześniej skonstruowana utopijna wizja społeczeństwa, lecz świat różnorakich możliwości, wielu scenariuszy rozwojowych. Podsumowując: w sferze politycznej byłaby to - demokracja; w sferze ekonomicznej - rynek; w sferze społecznej - społeczeństwo obywatelskie (Sztompka, 1992, s. 17-18).

Bibliografia

  • P.Sztompka,  Dylematy wielkiej transformacji a szanse socjotechniki. "Gospodarka Narodowa" 1992 nr 2/3

Autor: Mateusz Szałankiewicz