Demokracja

Formalnie biorąc, demokracja jest formą rządów, w której w ostatecznej instancji władza należy do rządzonych. Albo czymś w tym rodzaju. Kiedy się chce uściślić definicję, człowiek bardziej zaczyna się plątać, a jeżeli dla wyjaśnienia sprawy powróci do Aten, gdzie się to wszystko zaczęło, to się przekonuje, że system był oparty na ogromnej masie niewolników pozbawionych prawa głosu. Dajmy więc temu spokój. Jednakże w popularnym znaczeniu "demokracja" oznacza coś innego: postawę, instynkt, sposób postępowania, w którym z góry się zasięga zdania ludzi i uwzględnia ich poglądy, życzenia i myśli zanim się podejmie ostateczną decyzję (A. Jay, 1996, s. 225)

Zasady demokracji w przedsiębiorstwie

  • Relacje między organizacją a jednostką są typowe dla relacji dorosły - dorosły.
  • Jednostki są postrzegane przede wszystkim jako inwestorzy aktywnie budujący i wykorzystujący swój kapitał ludzki.
  • Jednostki są zdolne do rozwijania swojej natury i ekspresji ich zróżnicowanych cech/charakterystyk.
  • Jednostki są zdolne do partycypacji w określaniu warunków, na jakich działają związki/zbiorowości, w których uczestniczą.
  • Wolność jednostek nie może być realizowana kosztem innych osób.
  • Jednostki mają zobowiązania i są odpowiedzialne zarówno wobec siebie, jak i wobec organizacji. (S. Borkowska, 2006, s. 249)


Bibliografia

  • Antony Jay, Machiavelli i zarządzanie. Autorytet i władza w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996
  • Stanisława Borkowska (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2006
  • Noworól, K. (2009). Partycypacyjne narzędzia zarządzania publicznego. Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, (4 (8)).
At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła