Pluralizm

Z Encyklopedia Zarządzania
Pluralizm
Polecane artykuły

Pluralizm – pojęcie to oznacza wielość, różnorodność. Odnosi się do sytuacji w państwie lub organizacji, kiedy różne grupy mogą wyrażać swoje interesy oraz brać udział w sprawowaniu władzy. Pluralizm wiąże się z szanowaniem różnic społecznych i kulturowych oraz równością poglądów. Pluralizm wiąże się z postępem naukowym, ponieważ chroni przed zastojem badawczym dotyczącym poziomu teoretycznego i empirycznego (M. Szyszkowska 2018, s. 225-232). Ponadto pluralizm nie pozwala na zastosowanie tylko jednego rozwiązania danego problemu, który może posiadać istotne braki.

 • Pluralizm kulturowy jest związany z wysiłkiem grup mniejszościowych, aby podtrzymywać własną tożsamość etniczną. Mniejszości społeczne dodatkowo pracują, aby uzyskać polityczny i ekonomiczny wpływ w społeczeństwie dominującym.

Pluralizm polityczny

Pluralizm polityczny – jest to jedna z zasad funkcjonowania w państwach demokratycznych, która polega na występowaniu dwóch lub więcej partii politycznych, które reprezentują zróżnicowane programy i poglądy oraz walczą o to aby przejąć władze w państwie. Pluralizm polityczny wiąże się z tym, że może występować wiele organizacji w państwie (M. Chmaj 2004, s. 150). Ważnym wskaźnikiem pluralizmu jest:

 • swobodne działanie opozycji politycznej
 • legalność

Kraje o ustroju demokratycznym funkcjonują w oparciu o zasadę pluralizmu politycznego. Zasada ta ma swoje korzenie w idei wolności jednostki oraz zachowania równości wszystkich obywateli w zróżnicowanym społeczeństwie demokratycznym. System demokracji pluralistycznej zakłada, że społeczeństwo jest całością złożona z jednostek i grup społecznych, które dążą do zrealizowania własnych interesów.

Pluralizm teoretyczny

Pluralizm teoretyczny-dopuszcza wiele metod i teorii podczas wyjaśniania zjawisk. Jest przeciwieństwem monizmu teoretycznego. Jego zwolennicy uważają iż podczas wyjaśniania badanych faktów należy wziąć pod uwagę kilka teorii a nie opierać się tylko na jednej (T. Paleczny 2007, s. 175-213). Ponadto warto uwzględnić kilka hipotez lub teorii, aby badania były wiarygodne.

Pluralizm filozoficzny

Pluralizm filozoficzny- (z łacińskiego pluralis oznacza wielość). Pluralizm w filozofii to stanowisko ontologiczne według, którego nasza rzeczywistość jest złożona z różnych bytów, nieposiadających jednego mianownika. Pluralizm filozoficzny reprezentują:

 • Empedokles
 • Anaksagoras
 • Leibniz
 • egzystencjaliści

Innym określeniem dla tego rodzaju pluralizmu jest stanowisko metodologiczne według, którego uwzględniamy wiele metod i teorii podczas wyjaśniania zjawisk. Pluralizm ten pozostaje w opozycji z monizmem.

Pluralizm ekonomiczny

Pluralizm ekonomiczny-pluralizm ten jest związany z występowaniem mechanizmów rynkowych tzw. niewidzialnej ręki. Pozwala on na istnienie wielu przedsiębiorstw zarówno państwowych jak i prywatnych. Żadne z przedsiębiorstw nie są faworyzowane i dlatego, też zapewniona jest wolna konkurencja. Odniesienie sukcesu na rynku zależy od konsumenta i jego wyboru w warunkach wolnej konkurencji i swobody.

Pluralizm społeczny

Pluralizm społeczny – według tego rodzaju pluralizmu społeczeństwo jest zbiorem, wielu różnych grup, które ze sobą konkurują. Istotnym w tym przypadku jest szanowanie odmienności kulturowej i społecznej oraz akceptacja równości poglądów. Dzięki temu mniejszości narodowe mają prawo do zachowania odmienności.

Bibliografia

 • Chmaj M. (2004), Encyklopedia wiedzy polityczne, Wydawnictwo Sokół, Toruń
 • Jodkowski K. (1990), Wspólnoty uczonych, paradygmaty i rewolucje naukowe, „RRR 22, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • Kuciński J.(2012), Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa, s.342-387.
 • Paleczny T.(2007), Interpersonalne stosunki międzykulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. s. 175-213.
 • Piwowarski S.(1980), Pluralizm społeczno-kulturowy a religia, "Roczniki nauk społecznych", t. 8, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 • Poznański J.(2018),Zagadnienia pluralizmu w filozofii nauki-Stanowiska Zygmunta Hajduka,Roczniki filozoficzne, nr.2
 • Szubka T.(2011),Ontologia, pluralizm pojęciowy, deflacjonizm, Kwartalnik filozoficzny, tom XXXIX , zeszyt 2
 • Szyszkowska M.(2018), Wieloświatopoglądowość społeczeństwa jako istotny warunek demokracji, Temida 2, Białystok, s. 225-232.
 • Wojewoda M. (2010), Pluralizm aksjologiczny i jego implikacje we współczesnej filozofii religii, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Autor: Klaudia Szczygieł