Strategia dystrybucji

Z Encyklopedia Zarządzania

Strategia dystrybucji jest to zatem kompleksowy plan działalności w zakresie czynności i decyzji związanych z rozpowszechnianiem produktów, wyprodukowanych przez dane przedsiębiorstwo.

Literatura przywołuje bardzo wiele definicji strategii, Magdalena Szydełko w swoim artykule przywołuje trzy, które są najbardziej odpowiednie dla działu nauki, jakim jest [[[logistyka]]]

 • Strategia jest skoordynowanym planem, który stwarza przesłanki dla podejmowania decyzji i działań firmy oraz koncentruje się na wykorzystaniu zasobów, którymi firma dysponuje, w taki sposób, aby jej działania przynosiły wartość dodaną dla otoczenia, a firma osiągała własne cele,
 • strategia określa kierunek i zakres działania przedsiębiorstwa w długim okresie, w celu osiągnięcia przewagi w dostosowywaniu się do zmieniającego się otoczenia poprzez konfigurację zasobów i kompetencji dla zaspokojenia oczekiwań interesariuszy,
 • strategia to sztuka myślenia, opracowania i wdrożenia koncepcji skutecznego funkcjonowania oraz rozwoju w burzliwym i często nieprzewidywalnie zmieniającym się otoczeniu;(M. Szydełko 2014)

Dystrybucja według Anny Czubały obejmuje czynności i decyzje związanie z rozpowszechnianiem produktów, które zostały wykonane przez dane przedsiębiorstwo.(A. Czubała 2012)

TL;DR

Strategia dystrybucji to kompleksowy plan związany z rozpowszechnianiem produktów. Wyróżnia się trzy rodzaje strategii: intensywna, selektywna i wyłączna. Wybór strategii zależy od cech produktów, potrzeb nabywców, pośredników handlowych, sieci dystrybucyjnej oraz zasobów finansowych. Przedsiębiorstwa powinny być świadome aktualnych trendów w handlu i systemach dystrybucji.

Rodzaje strategii dystrybucji

Marta Kadłubek w swoim artykule podkreśla, że w literaturze najczęściej pojawiają się trzy typy strategii dystrybucji, są to:

 • Strategia dystrybucji intensywnej - utożsamiana ze sprzedażą wszystkim dostępnym na rynku odbiorcom. Głównym założeniem tej strategii jest ulokowanie produktów we wszystkich dostępnych punktach sprzedaży na odpowiednich szczeblach kanału dystrybucji. Dystrybucja intensywna występuje głównie w długich i szerokich kanałach, które umożliwiają głęboką penetrację obsługiwanego rynku,
 • Strategia dystrybucji selektywnej - najczęściej spotykana przy sprzedaży produktów wybieralnych, to znaczy tych, które można porównać dokonaniem zakupu a także mogą być oceniane z punktu widzenia jakości, ceny oraz funkcjonalności, są to na prykład ubrania, sprzęt RTV i AGD. Ten typ strategii dystrybucji działa na ograniczenie konkurencji występującej wśród producentów rywalizujących na rynku tym samym produktem oraz przyczynia się do zwiększenia pewności co do ustalonych cen i spodziewanych zysków,
 • Strategia dystrybucji wyłącznej (ekskluzywnej) - cechą charakterystyczną jest dystrybucja produktów przez jednego lub najwyżej kilku pośredników. W tym przypadku przyznaje się danemu pośrednikowi handlowemu prawa wyłączności do sprzedaży produktów na danym terytorium, za cenę podpisania zakazu sprzedaży przez danego pośrednika produktów konkurencyjnych firm (M. Kadłubek 2012)

Uwarunkowania wyboru strategii dystrybucji przez przedsiębiorstwa

Magdalena Szydełko analizując czynniki wpływające na wybór strategii dystrybucji wydedukowała, że największy wpływ na decyzje przedsiębiorstw dotyczące wyboru odpowiedniej strategii dystrybucji wpływają:

 • cechy charakterystyczne produktów,
 • potrzeby i wymagania nabywców co do fizycznej i przestrzennej dostępności produktów, warunków ich zakupu czy możliwości skorzystania z dodatkowych usług,
 • pozycja, wymagania i struktura podmiotowa pośredników handlowych,
 • gęstość sieci dystrybucyjnej na danym rynku i możliwość jej włączenia w projektowany kanał dystrybucji,
 • wielkość i rodzaj zasobów finansowych i rzeczowych (np. infrastruktury logistycznej)przeznaczonych (zaplanowanych) do budowy systemu dystrybucji (M. Szydełko 2014)

Podsumowując powyższe czynniki, podstawą działań logistycznych przedsiębiorstwa powinny być:

 • wiedza kadry zarządzającej z zakresu rodzajów strategii,
 • trafna identyfikacja czynników wewnętrznych i zewnętrznych determinujących wybór lub zmianę strategii
 • analiza pozycji konkurencyjnej oraz potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Każde przedsiębiorstwo powinno obserwować aktualne trendy w zakresie:

 • handlu,
 • alternatywnych kanałów dystrybucji,
 • rozwoju sieci franchisingowych czy systemów informatycznych.(M. Szydełko 2014)


Strategia dystrybucjiartykuły polecane
Strategia produktowaStrategia rozwoju rynkuCele marketinguProcedura tworzenia strategii marketingowejOtoczenie marketingoweRodzaje strategiiStrategia koncentracjiOrientacja marketingowaKonkurencyjność

Bibliografia

 • Czubała A. (2000), Rodzaje strategii dystrybucji, Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, nr 538
 • Czubała A. (red.) (2012), Podstawy marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Kadłubek M. (2012), Zarządzanie procesami dystrybucji w przedsiębiorstwie, Logistyka, nr 5
 • Kotler P. (2012), Marketing, Rebis, Poznań
 • Musiałkiewicz J. (2014), Marketing, Ekonomik, Warszawa
 • Szydełko M. (2014), Uwarunkowania wyboru strategii dystrybucji przez przedsiębiorstwo, Logistyka, nr 3

Autor: Michał Graca