Strategiczna jednostka gospodarcza

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z SBU)
Strategiczna jednostka gospodarcza
Polecane artykuły


Strategiczna jednostka gospodarcza (SJG), (ang. Strategic Business Unit - SBU) to wyodrębniony w przedsiębiorstwie podsystem, wyspecjalizowany przedmiotowo, który działa jako samodzielny zakład i w danym środowisku konkurencyjnym. (Stabryła A, 2005, s 61). Po raz pierwszy SJG zastosowana została przez amerykański koncern General Electric. SJG to małe przedsiębiorstwa (MŚP), które są podsystemami przedsiębiorstwa o dużej autonomii funkcjonalnej i decyzyjnej. Jednostki takie mogą, ale nie muszą ściśle współpracować z firmami, z których zostały wydzielone lub też nawiązywać do jej struktury formalnej. SJB mogą być zastosowane do określenia strategii firmy zdywersyfikowanej. Podstawową przyczyną wyodrębnienia SJB jest chęć połączenia w jednej strukturze organizacyjnej wielu różnorodnych form działalności w celu osiągnięcia niezbędnej przewagi konkurencyjnej.

Strategie dziedzin gospodarowania na poziomie SJG:

Aspekty Opisowe Poziom SJG
Przedział działania Dziedzina działalności: Wybór przedsięwzięć rynkowych

Strategia rozwojowa: dywersyfikacja koncentryczna

Cele Cele wiodące Strategicznych jednostek gospodarczych, z odniesieniem do działań rynkowych danego biznesu.

Kryteria efektywności wyboru celu wiodącego dla biznesu:

Alokacja środków pieniężnych Alokacja między poszczególne przedsięwzięcia w ramach danej SJG

Finansowanie działów funkcjonalnych SJG

Czynniki przewagi konkurencyjnej Szerokie zastosowanie strategii konkurencji, posiadanie bardzo bogatych zasobów oraz umiejętności przez daną SJG
Sposób generowania efektu synergicznego Scalenie środków pieniężnych z umiejętnościami i ukierunkowanie na działania rynkowe danego sektora

Źródło: (Stabryła A.,2010, s 56-57)

Cechy SJG

Głównymi cechami SJG są:

 • umiejscowienie w strukturze przedsiębiorstwa,
 • są to jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej,
 • formułą wedle której funkcjonują jest: "produkt-rynek",
 • rodzaj działalności przez nie wykonywanej ma zasadnicze i rozstrzygające znaczenie dla całego przedsiębiorstwa,
 • autonomia funkcjonalna i decyzyjna obejmuje: badania laboratoryjne, techniczne przygotowanie produkcji, produkcję, finanse, rachunkowość i marketing,
 • SJG ma dywizjonalną strukturę, która oprócz tego że jest zdeterminowana tak przez wymiar produkcyjny, tak przez technikę i badania, finanse i rachunkowość, ale najbardziej przez marketing.

Elementy SJB

System zarządzania strategicznego - model (Sławomir Wawak)

W SJB skupia się:

 • Badania i rozwój.
 • Potencjał wytwórczy.
 • Technologię.
 • Marketing dotyczący jednorodnych grup produktów.

Analiza grup produktów odbywa się pod kątem:

 • potrzeb zaspokajanych przez dane produkty,
 • technologii ich wytwarzania,
 • wartości użytkowych,
 • miejsca w portfelu produkcji.

W/w kryteria są podstawą dla łączenia produktów w jednorodne grupy asortymentowe i stwarzaniu dla nich strategicznych jednostek organizacyjnych, ponieważ zidentyfikowanie SBU umożliwia poprawę skuteczności identyfikacji:

Zalety SJG

Do głównych zalet SJG można zaliczyć przede wszystkim to że są czynnikiem wspierającym współpracę między wydziałami przedsiębiorstwa które charakteryzuje podobny zakres działania, usprawniają one:

 • działalność zarządzania strategicznego,
 • czynności ewidencyjne,
 • czynności rozliczeniowe.
 • sprawiają że wykonanie prac analitycznych jest łatwiejsze na wszystkich poziomach systemu planowania.

Wady SJG

 • utrudniony jest kontakt zarządu korporacji ze sferą operacyjną danych jednostek strategicznych,
 • mogą być przyczyną powstawania wewnętrznych napięć w związku z utrudnionym dostępem do wewnętrznych i zewnętrznych źródeł finansowania,
 • utworzenie Grupy SJG - wyodrębnionego formalnie obiektu - może być przyczyną powstania nieklarownej sytuacji w związku z dyrektorem owej Grupy, który jest kolejnym szczeblem w hierarchii, może także pojawić się sprzeczność interesów tego dyrektora i kierownictwa kolejnych strategicznych jednostek gospodarczych.

Bibliografia

Autor: Anna Graboń, Ewa Skorupska, Dawid Fijak, Mariola Paś