Urząd skarbowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Terenowy organ administracji rządowej podlegający Ministrowi Finansów, działający pod nadzorem właściwej izby skarbowe, zajmujący się przede wszystkim pozyskiwaniem podatków z terenu, na którym działa.

Zadania urzędu skarbowego

Do zakresu działań urzędu skarbowego należy:

 • prowadzeneie dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
 • wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
 • wykonywanie kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu karnego skarbowego.

Zadania Naczelnika Urzędu Skarbowego

Do zakresu zadań Naczelnika Urzędu Skarbowego należy:

 • ustalanie lub określanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, których ustalanie lub określanie i pobór należy do innych organów,
 • rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych,
 • wykonywanie kontroli podatkowej,
 • podział i przekazywanie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami gmin,
 • wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych,
 • współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych,
 • wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.


Wybór Naczelnika Urzędu Skarbowego

Wybór na Naczelnika Urzędu Skarbowego dokonywany jest w drodze konkursu. Przeprowadzony on jest wśród pracowników urzędów i organów podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, posiadających wyłącznie obywatelstwo polskie, wykształcenie magisterskie prawnicze, ekonomiczne lub inne podyplomowe prawnicze lub ekonomiczne oraz posiadających co najmniej czteroletni staż pracy w tych jednostkach. Konkurs przeprowadzony jest przez komisję, powołaną przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w formie ustnej i pisemnej. Sprawdzana jest wiedza potrzebna do wykonywania zadań na danych stanowiskach pracy, umiejętności i zdolności kierownicze. Na czas wyboru Naczelnika minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznacza osobę odpowiedzialną za obowiązki Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Stopnie pracownicze Urzędu Skarbowego

Stopnie pracownicze Urzędu Skarbowego:

 1. Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej:
  • naczelnik
  • zastępca naczelnika.
 2. Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej:
  • kierownik działu
  • kierownik samodzielnego referatu.
 3. Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej:
 4. Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej:
  • starszy specjalista,
  • starszy informatyk
  • starszy komisarz skarbowy,
  • komisarz skarbowy,
  • starszy inspektor,
  • starszy kontroler rozliczeń,
  • specjalista,
  • informatyk,
  • inspektor,
  • kontroler rozliczeń
  • starszy referent,
  • starszy księgowy,
  • starszy poborca skarbowy.
 5. Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej:
  • księgowy,
  • referent,
  • likwidator,
  • poborca skarbowy.

Bibliografia

 • Art. 5 ust. 6, 6a i 9b ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, z późn. zm.)
 • Komosa A., Słownik ekonomiczny, Ekonomik, Warszawa 1999, s. 168
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 12, poz. 79)

Autor: Trębacz Justyna