Podatek od dywidendy

Z Encyklopedia Zarządzania

Podatek od dywidendy to nic innego jak dochodowy podatek z tytułu posiadanych dywidend, czyli np. akcji w danej spółce. Dywidendy uiszczane przez krajowe konsorcja kapitałowe obywatelowi są obarczone podatkiem zryczałtowanym, w ten sposób podatnikiem jest zakład, który wypłaca dywidendę. Taka dywidenda dla idei podatkowych znajduję się w przychodach w terminie udziału w zyskach jednostek organizacyjnych. Jest dochodem posiadacza akcji bądź udziałów danej spółki akcyjnej lub komandytowo - akcyjnej i jest poddany opodatkowaniu równemu 19%. Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 updof. Obowiązkowe świadczenie na rzecz państwa nabywa się w czasie realizacji gratyfikacji na rzecz akcjonariusza lub w momencie dysponowania środkami pieniężnymi na postawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (art. 41 ust. 4 ustawy o podatku od osób fizycznych) (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) Mając na uwadze, iż w rozróżnieniu od pozostałych dochodów z kapitałów finansowych przy podliczaniu części zysku netto, bierze się pod uwagę przychód, a nie zarobek. To znaczy, że przy kalkulowaniu wartości od której wyliczany jest podatek dochodowy nie bierze się pod uwagę kosztów wytworzenia przychodów (J. Kudła 2013, s. 27-52)

TL;DR

Podatek od dywidendy to dochodowy podatek płatny z tytułu otrzymywanych dywidend. Osoba posiadająca akcje w polskiej spółce musi uregulować podatek w urzędzie skarbowym, a płatnik musi przesłać wypełniony formularz PIT-8AR. Osoba posiadająca akcje w zagranicznej spółce musi się rozliczyć z uzyskanych przychodów w zeznaniu rocznym. Wypłacanie dywidend przez polskie spółki zwalnia akcjonariuszy z obowiązku składania PIT-u. Warunki zwolnienia z podatku wypłacanych dywidend obejmują posiadanie udziałów przez co najmniej 2 lata i spełnienie innych kryteriów. Stopa dywidendy informuje o potencjalnym zarobku z inwestycji w akcje spółki. Inwestowanie na giełdzie wiąże się z większym ryzykiem niż lokowanie pieniędzy w banku.

Zadania płatnika

Zadania podatnika:

Osoba posiadająca akcje mieszka w Polsce:

 1. Ściągnięty podatek trzeba uregulować w Urzędzie Skarbowym właściwym pod względem miejsca, gdzie znajduje się centrum firmy pokrywającej dywidendę do dwudziestego dnia każdego kolejnego miesiąca, w którym świadczenie pozostało zabrane.
 2. Do końca stycznia roku kolejnego płatnik ma za zadanie przesłać do Urzędu Skarbowego wypełniony PIT-8AR
 3. Płatnik nie musi przesyłać deklaracji PIT-8AR podatnikowi

Osoba posiadająca akcje mieszka poza granicami Polski:

 1. Ściągnięty podatek trzeba uregulować w Urzędzie Skarbowym właściwym pod względem miejsca, gdzie znajduje się centrum firmy pokrywającej dywidendę do dwudziestego dnia każdego kolejnego miesiąca, w którym świadczenie pozostało zabrane.
 2. Do końca stycznia roku kolejnego płatnik ma za zadanie przesłać do Urzędu Skarbowego wypełniony PIT-8AR
 3. Przekazanie podatnikowi i Urzędowi Skarbowemu zgodnie z wyżej wymienionymi kryteriami widomości o rozmiarze zysku uzyskanego przez osobę fizyczna (nierezydenta) nie później jak do 28/29 lutego roku kolejnego po roku rozliczeniowym. Wypełnienie formularza IFT-1R na postawie art. 42 ust. 2 pkt 2 updof.

Wypłacanie dywidend przez polskie spółki:

 1. Akcjonariuszom mającym w Polsce bezgraniczne zobowiązanie podatkowe, podatek jest przejmowany na samym początku.
 2. Regulowana należność dywidendy posiada już w sobie podatek.
 3. Akcjonariusz jest zwolniony z składania PIT-u w Urzędzie Skarbowym.

Wypłacanie dywidend polskim udziałowcom przez zagraniczne spółki:

 1. Akcjonariusz indywidualnie musi się rozliczyć w zeznaniu rocznym z uzyskanych przychodów

Rodzaje deklaracji jakie powinni wypełnić podatnik posiadający dywidendy, jeśli w państwie centrala firmy zobowiązanie płatnicze dywidendy jest opodatkowana to należy ten fakt zapisać w deklaracji rocznej.

 • PIT - 36.
 • PIT - 38

Warunki zwolnienia z podatku wypłacanych dywidend:

 • Być właścicielem udziałów nie krócej jak 2 lata
 • Dywidenda dla firm może się nie zobowiązać do płacenia świadczenia pieniężnego na postawie art. 22 ust 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 • Spółka która dostaje dywidendę musi mieć nie mniej jak 10% akcji bądź udziałów firmy dostarczającej dywidendę i jeśli osoba która odbiera dywidendę (osoba prawna) nie jest zwolniona z płacenia obowiązkowego świadczenia.
 • Firma, która dostaje dywidendę, musi posiadać wyżej wymienione 10% akcji w spółce regulującej udział w przychodach, przez okres nie krótszy jak 2 lata. (art. 22 ust. 4a)
 • Uchylenie zobowiązania na rzecz państwa przysługuje także wtedy, gdy przez okres 2 lat ciągłego dysponowania akcjami czy udziałami danej firmy ma miejsce przy osiągnięciu dochodów lub przychodów z danej dywidendy.

Firmy, które mają charakter prawny (czyli możliwość osoby prawnej bycia podmiotem w celu osiągnięcia wyżej postawionych sobie celów) są dwa razy brane pod uwagę płacenia podatków z zarobionych przychodów. Ponieważ spółka uiszcza opłatę za wytworzone dochody tj. CTI (Corporate Income Tax), a po raz kolejny zapłacenia należności na rzecz organów państwowych (Minister Finansów, urzędy i izby skarbowe).

Stopa dywidendy Daje nam informację ile procent możemy zarobić z faktu, że zakupiliśmy akcje danej spółki, która wyrzuciła w obieg (na giełdę) udziały. Zakupione akcje możemy trzymać bez żadnego określonego przedziału czasowego, możemy je sprzedać kiedy uważamy to za stosowne. Trzeba mieć na uwadze, ze inwestowanie na giełdzie wiąże się z większym ryzykiem strat niż pieniądze ulokowane na lokacie w banku (J. Kudła 2013, s. 27-52)


Podatek od dywidendyartykuły polecane
Zwrot podatkuPodatek od dochodów kapitałowychPodatek dochodowy od firmFundusz gwarancyjnyVAT 7Podstawa opodatkowaniaPodatek od darowiznyFormularz PIT-4Zryczałtowany podatek dochodowy

Bibliografia

 • Kudła J. (2013), Instrumenty finansowe i ich zastosowania, Wydawnictwo Key Text, Warszawa
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350
 • Zięba A. (2012), Prawo podatkowe, Kochański Zięba i partnerzy, Warszawa


Autor: Klaudia Mroczek