VAT 7

Z Encyklopedia Zarządzania

Podatek VAT jest podatkiem od wartości dodanej, pobieranym na każdym kroku obrotu towarami bądź usługami. Obciąża on ostatnią osobę nabywającą dane dobro. Jest on podatkiem pośrednim, czyli podatkiem publicznym, bezzwrotnym, przymusowym, zasilającym budżet państwa, i obrotowym. Podatek VAT jest zawarty w cenie brutto danego towaru bądź usługi.

W Polsce został wprowadzony przez ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Opodatkowane podatkiem od towarów i usług są zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Art 5:

 1. odpłatne świadczenie usług i dostawa towarów, odbywające się na terytorium kraju,
 2. import towarów,
 3. eksport towarów,
 4. WNT - odpłatne wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju,
 5. WDT - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Obowiązek podatkowy został opisany w rozdziale IV ustawy o podatku od towarów i usług. Chwila powstania obowiązku podatkowego występuje:

 • w chwili wykonania usługi bądź dostawy towarów,
 • jeżeli usługa wykonywana jest częściowo, to moment powstania obowiązku podatkowego występuje w chwili wykonania ustalonej części usługi, za którą przysługuje wynagrodzenie,
 • jeżeli usługa podzielona jest na kilka etapów, dla których ustalono osobne terminy płatności, obowiązek powstaje z upływem każdego terminu z osobna,
 • w przypadku importu towarów, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powstania długu celnego,
 • w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy pojawia się w momencie wystawienia faktury, jednakże w ustawie zastrzeżone jest, iż nie powinno wystąpić to później niż 15 dnia kolejnego miesiąca w stosunku do miesiąca dokonania dostawy,
 • w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów występuje, podobnie jak występuje to w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, z chwilą wystawienia faktury jednakże od wartości dodanej, również występuje tutaj zastrzeżenie, że nie powinno wystąpić to później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła dostawa towaru, mająca miejsce w procesie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

TL;DR

Podatek VAT jest obciążeniem ostatniej osoby nabywającej towar lub usługę. W Polsce został wprowadzony w 1993 roku. Podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Deklaracje VAT należy składać do odpowiedniego Urzędu Skarbowego do 25 dnia kolejnego miesiąca. Wraz z deklaracjami VAT należy składać plik JPK VAT. Deklaracje VAT kwartalnie mogą składać m.in. mali podatnicy VAT oraz podatnicy prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie. Deklaracje VAT składają się z różnych części, w których wpisuje się dane identyfikacyjne, rozliczenie podatku należnego i naliczonego oraz oblicza się kwotę zobowiązania podatkowego lub wartość zwrotu podatku. Podatek VAT ma swoje ograniczenia, m.in. złożoność przepisów, wzrost cen towarów i usług oraz konieczność zatrudniania specjalistów do rozliczania się z podatku VAT.

Podatnicy VAT

Obowiązani do składania deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego są podatnicy VAT.

Podatnikami VAT w rozumieniu Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług są zarówno osoby prawne jak i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej a także osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą. Działalność gospodarczą należy rozumieć jako działalność prowadzoną przez producentów, usługodawców, do których zalicza się rolników i podmioty pozyskujące zasoby naturalne, handlowców oraz działalność osób, które wykonują wolne zawody.

Deklaracje VAT

Występują dwa rodzaje deklaracji VAT:

 • Deklaracja VAT 7
 • Deklaracja VAT 7K

Deklaracja VAT 7 jest to deklaracja składana przez podatników VAT miesięcznie. Podatnicy składający deklarację VAT 7K są obowiązani do złożenia jej kwartalnie. Każdą z tych deklaracja należy złożyć do odpowiedniego Urzędu Skarbowego do 25 dnia kolejnego miesiąca. W przypadku deklaracji VAT 7 do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który składana jest deklaracja, na przykład, gdy podatnik VAT składa deklarację VAT 7 za miesiąc styczeń 2018 roku musi ją złożyć do 25 lutego 2018 roku. Jeżeli chodzi o deklarację VAT 7K występuje obowiązek złożenia jej do 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale, na przykład, jeżeli składamy deklarację za pierwszy kwartał 2018 roku należy złożyć ją do 25 kwietnia 2018 roku.

Od 2018 roku dodatkowo z deklaracjami VAT 7 i VAT 7K należy składać plik JPK VAT, jest to plik zawierający szczegółowe dane podatkowe przekazywane do organu kontroli skarbowej. Jednakże niezależnie od tego, czy składamy deklarację VAT miesięcznie czy kwartalnie, plik JPK trzeba składać miesięcznie. do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który składana jest deklaracja VAT.

Deklaracje VAT kwartalnie mogą składać [Art 2 pkt 25 Ustawy o podatku od towarów i usług] m. in.:

 • mali podatnicy VAT, których, zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, która jest równoważna kwocie 1 200 000 euro,
 • podatnika prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, a także zarządzającego funduszem inwestycyjnym.

Podsumowując, każdy czynny podatnik VAT, bez względu na to czy w danym okresie rozliczeniowym dokonana została jakakolwiek transakcja, która podlegałaby opodatkowaniu, czy też nie, istnieje obowiązek złożenia deklaracji VAT. Jeżeli jednak podatnik zawiesił swoją działalność nie ma takiego obowiązku, ale tylko za te okresy rozliczeniowy, w których ta działalność była zawieszona.

Zasady wypełniania deklaracji

Deklarację składamy do 25 dnia miesiąca następującego, po okresie podatkowym. W deklaracji zaokrągla się kwoty do pełnych złotych, jeżeli mamy poniżej 50 groszy zaokrąglamy do pełnych złotych w dół, jednakże mając 50 groszy bądź więcej zaokrąglamy do pełnych złotych w górę.

Jeżeli występują ujemne wartości które należy wpisać do deklaracji, wpisujemy je ze znakiem "-".

Deklaracje, zarówno VAT 7 jak i VAT 7K składają się z części od A do I:

 1. CZĘŚĆ A - Wpisujemy tutaj miejsce i cel składania danej deklaracji,
 2. CZĘŚĆ B - Wpisujemy tutaj dane identyfikacyjne podatnika,
 3. CZĘŚĆ C - Rozliczenie podatku należnego. Wpisujemy tutaj wszystkie czynności, które podlegają opodatkowaniu w danym okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja,
 4. CZĘŚĆ D - Rozliczenie podatku naliczonego. Wykazujemy tutaj wartości, w jakich przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia. Przykładem odliczenie niepełnego są wszystkie czynności związane z samochodem osobowym, w tym przypadku możemy odliczyć tylko 50% wartości,
 5. CZĘŚĆ E - Obliczana jest tutaj kwota zobowiązania podatkowego bądź wartość zwrotu podatku,
 6. CZĘŚĆ F - Wpisujemy tutaj informację dodatkowe,
 7. CZĘŚĆ G - Znajdują się tutaj informacje o załącznikach,
 8. CZĘŚĆ H - W tej część deklaracja jest podpisywana przez podatnika bądź osobę, która jest uprawniona do reprezentacji podatnika,
 9. CZĘŚĆ I - Podatnik nie wypełnia tej części, jest ona przeznaczona dla Urzędu Skarbowego.

Wzory deklaracji VAT, możemy znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług.

VAT 7 - ograniczenia

Podatek VAT ma swoje ograniczenia i słabe strony. Oto główne z nich:

 • Podatki VAT są dość skomplikowane i trudne do zrozumienia dla przedsiębiorców, którzy chcą je zastosować. Złożoność przepisów i procedur związanych z podatkiem VAT może powodować, że pojawiają się błędy i niezgodności w rozliczeniach.
 • Przedsiębiorcy są zobowiązani do wypełniania wielu dokumentów, aby móc skorzystać z ulg i odpisów podatkowych, co może być czasochłonne i męczące.
 • Podatek VAT może powodować wzrost cen towarów i usług. Jest to szczególnie dotkliwe dla ludzi o niskich dochodach.
 • Przedsiębiorcy mogą być zmuszeni do zapłacenia wysokich kar za niezgodne z prawem stosowanie podatku VAT lub za nieterminowe jego płacenie.
 • Obowiązkowe rozliczanie się z podatku VAT oznacza, że przedsiębiorcy muszą wydawać znaczne środki na zatrudnianie specjalistów w celu prawidłowego rozliczania się z podatku VAT.


VAT 7artykuły polecane
Podatek VATPodatnik vat czynnyRejestracja podatnika VATVAT UEPłatnik vatZwrot podatkuLikwidacja działalności gospodarczejFaktura zaliczkowaKsięga przychodów i rozchodów

Bibliografia

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług Dz.U. 2015 poz. 914
 • Strona internetowa: Serwis podatki.gov.pl
 • Strona internetowa: Serwis podatki.gov.pl
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535
 • Węgielska A. (2015), Rozliczenie VAT na nowych wzorach deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D, Gazeta Podatkowa, nr 77

Autor: Michał Bubula