Likwidacja działalności gospodarczej

Z Encyklopedia Zarządzania
Likwidacja działalności gospodarczej
Polecane artykuły

Likwidacja działalności gospodarczej - proces polegający na zakończeniu działalności przedsiębiorstwa poprzez wypisanie z rejestru. Następuje to w kilku etapach, które regulowane są przez prawo. Należy zakończyć bieżące interesy, ściągnąć wierzytelności oraz wywiązać się ze zobowiązań. Zobowiązania te mogą zostać opłacone z majątku, a pozostała część dzielona jest między wspólnikami. W przypadku, gdy majątek nie jest wystarczająco duży by pokryć koszty zobowiązań to niedobór zostaje podzielony na wspólników (Dz.U. 2019 poz. 505).  

Wykreślenie działalności z rejestru poprzez wniosek

Podczas zakładania działalności gospodarczej należy dokonać rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a więc po podjęciu decyzji o likwidacji w pierwszej kolejności powinno się złożyć odpowiedni wniosek właśnie do CEIDG. Termin wykreślenia z CEIDG następuje w następnym dniu roboczym po złożeniu lub doręczeniu wniosku. Wniosek ten jest także informacją dla ZUS/KRUS, GUS oraz urzędu skarbowego, które są automatycznie powiadomione i również otrzymują wniosek. Można dokonać tego na trzy sposoby:

 1. Osobiście stawiamy się w urzędzie miasta lub gminy
  • z wypełnionym wnioskiem,
  • z wygenerowanym numerem wniosku, który pojawi się po wypełnieniu wniosku elektronicznie, możemy również wypełnić wniosek przy pomocy konsultanta i kod otrzymujemy w wiadomości SMS,
  • i wypełniamy wniosek na miejscu
 2. On-line – po zarejestrowaniu na stronie CEIDG wypełniamy formularz, a następnie należy złożyć podpis kwalifikowany lub podpisać za pomocą Profilu Zaufanego. Wniosek wysyłamy na podany adres e-mail.
 3. Listownie - w tym przypadku wniosek musi być zaopatrzony w podpis (który wcześniej należy poświadczyć u notariusza) oraz uzyskane poświadczenie o autentyczności.

Należy pamiętać, że likwidacja firmy musi zostać zgłoszona 7 dni od dnia rzeczywistego zakończenia prowadzenia działalności.

W przypadku likwidacji spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, chcąc doprowadzić do jej rozwiązania, należy złożyć odpowiedni wniosek (KRS-X2) do sądu rejestrowego. Koszt złożenia wniosku to 300 złotych. Następnie sąd wyda postanowienie o wykreśleniu. W chwili uprawomocnienia spółka traci byt prawny. Firma zostanie wyrejestrowana z ZUS automatycznie po złożeniu wniosku do CEIDG. Działalność nie będzie dłużej płatnikiem składek, a wyrejestrowania z ubezpieczenia pracowników możesz dokonać poprzez ten sam wniosek. Formularze ZUS ZWPA, ZWUA i ZCNA zostaną sporządzone przez ZUS (Zakończenie działalności gospodarczej – krok po kroku, 2019).

Wykaz składników majątku

W tym wykazie należy zawrzeć środki trwałe, wyposażenie, produkty, materiały i wszystkie wytworzone lub zakupione aktywa. Wykaz jest udostępniany na żądanie organów kontrolujących. Powinien on zawierać (Likwidacja działalności gospodarczej, 2014):

 • kolejny numer składnika,
 • dokładną nazwę części majątku,
 • datę zakupu/otrzymania danej części,
 • kwotę poniesioną na nabycie składnika oraz kwotę zaliczaną do kosztów uzyskania przychodu,
 • wartość nabywczą,
 • w przypadku środków trwałych: wartość początkową, sumę odpisów amortyzacyjnych oraz metodę amortyzacji

Spis z natury

Spis z natury, zwany także remanentem likwidacyjnym to sposób na ustalenie dochodu, który podlega opodatkowaniu. Na tym etapie likwidacji otrzymamy kwotę podatku należnego jaką trzeba będzie zapłacić w związku z likwidacją. Spis ten obejmuje pozostałe na stanie: towary, surowce, wyroby gotowe, półprodukty, produkcję w toku, braki oraz odpady. Obecnie nie ma wzoru druku spisu, więc może on mieć dowolną formę. Spis powinien zawierać (Zakończenie działalności gospodarczej – krok po kroku, 2019, ):

 • imię i nazwisko właściciela, nazwę firmy,
 • datę,
 • kolejny numer pozycji arkusza,
 • jednostkę miary oraz ilość danego dobra,
 • dokładną cenę za jednostkę miary,
 • wartość (ilość przemnożona przez cenę za jednostkę),
 • łączna wartość całego spisu,
 • podpis osób sporządzających spis oraz właściciela,
 • dodatkową informację o nazwie, ilości i cenie nabycia towarów.

Wykreślenie firmy z listy VAT

Poprzez złożenie formularza VAT-Z do urzędu skarbowego działalność zostaje wykreślona z rejestru podatników. Należy pamiętać, że formularz musi zostać złożony do 7 dni, licząc od momentu zaprzestania wykonywania działań podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. VAT-Z można złożyć również elektronicznie (Likwidacja działalności gospodarczej, 2014).

Likwidacja i zwrot ulgi za zakup kasy fiskalnej

W pierwszej kolejności przy likwidacji kasy fiskalnej należy zakończyć jej pracę w trybie fiskalnym i zmienić ją na tryb tylko do odczytu. Przy pomocy serwisanta powinno się odczytać pamięć kasy, wystawić raport fiskalny dobowy, okresowy miesięczny, wystawić oraz przygotować protokół z raportu rozliczeniowego. Ostatnią czynnością jest złożenie wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas do odpowiedniego urzędu skarbowego wraz ze sporządzonym protokołem. Wniosek należy dostarczyć do 5 dni od wykonania czynności. W przypadku otrzymania ulgi na zakup kasy fiskalnej i zakończeniu działalności w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży, ulgę należy zwrócić (Zakończenie działalności gospodarczej – krok po kroku, 2019).

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje o likwidacji działalności gospodarczej:

 • Wraz z likwidacją działalności, majątek należący do firmy staje się własnością prywatną. Jeżeli osoba prowadząca działalność zdecyduje się nie sprzedawać majątku w ciągu sześciu lat nie będzie musiała płacić podatku dochodowego. Sprzedaż w okresie do 6 lat wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku.
 • Pracodawca jest zobowiązany do rozwiązania umów z pracownikami poprzez porozumienie stron lub wypowiedzenie, ponieważ likwidacja nie powoduje automatycznego zerwania umów z pracownikami.
 • Chcąc zamknąć konto firmowe, w przypadku jednoosobowej działalności zazwyczaj wystarczy dowód osobisty właściciela. Natomiast w sytuacji, gdy jest to spółka konieczna będzie zgoda wszystkich współwłaścicieli. Warto sprawdzić jakie procedury obowiązują w banku.
 • Dokumenty związane z księgowością firmy powinny być przechowywane przez pięć lat. Dokumenty firmowe przekazywane do ZUSobowiązek przechowywania przez pięć lat dla dokumentów od stycznia 2012 r., a wszystkie wcześniejsze dziesięć lat. Dokumenty kadrowe, dotyczące pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. muszą być przechowywane przez dziesięć lat (Zakończenie działalności gospodarczej – krok po kroku, 2019).

Bibliografia

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Mariusz Liszka