VAT UE

Z Encyklopedia Zarządzania

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej transakcje Polski z rynkami zagranicznymi stały się bardziej dostępne. Dzięki temu polscy przedsiębiorcy zaczęli o wiele częściej prowadzić wymianę handlową z kontrahentami z państw zagranicznych będących w Unii Europejskiej. Taki typ transakcji został nazwany transakcją wewnątrzwspólnotową. Równolegle z tą transakcją pojawia się rozliczenie VAT - UE.

Podatek VAT UE płacony jest tylko przez przedsiębiorstwa, które posiadają NIP europejski i dokonały dodatkowo przynajmniej jedną transakcję z poniżej wymienionych w danym okresie rozliczeniowym:

 • WNT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów, czyli zakup dokonany przez przedsiębiorstwo polskie od przedsiębiorstwa z kraju pochodzącego z Unii Europejskiej
 • WDT - Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów, czyli sprzedaż dokonana przez polskie przedsiębiorstwo do przedsiębiorstw z krajów europejskich,
 • sprzedaż usług przez polskie przedsiębiorstwo do przedsiębiorstwa państwa będącego w Unii Europejskiej, dla których podatnikiem jest nabywca usług.

Należy zaznaczyć, iż do deklaracji VAT - UE nie wchodzi zakup usług przez polskie przedsiębiorstwo od przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej. Świadczenie takiej usługi przez państwo europejskie nie rodzi skutku wykazania takiej transakcji w deklaracji VAT - UE.

Podatek VAT jest uznawany jako obciążenie finansowe, które występuje w każdym przedsiębiorstwie, jeżeli jest ono czynnym podatnikiem VAT. Występuje możliwość zwrócenia nadwyżki podatku VAT, lecz tylko wtedy, gdy w przedsiębiorstwie sprzedaż usług bądź towarów opodatkowana jest stawkami preferencyjnymi i jednocześnie zakupy dokonywane przez daną jednostkę opodatkowane są stawką podstawową. Podatek ten jest bezzwrotny, przymusowy, obrotowy, publiczny, który zasila budżet państwa.

Obowiązek podatkowy przy WNT zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powstaje z chwilą wystawienia przez podatnika faktury od wartości dodanej. Jeżeli nie zostanie wystawiona faktura, obowiązek powstaje do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zrealizowana dostawa towarów. Przykład: Przedsiębiorstwo nie otrzymało faktury za nabycie wewnątrzwspólnotowe towarów do 15 lutego 2018 roku. Dostawa została zrealizowana 20 stycznia 2018 roku. W przedsiębiorstwie obowiązek podatkowy z tej transakcji powinien powstać do 15 lutego 2018 roku.

TL;DR

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej polscy przedsiębiorcy zaczęli częściej prowadzić handel z krajami UE. W związku z tym pojawiło się rozliczenie VAT - UE. Podatek VAT jest obciążeniem finansowym dla przedsiębiorstw. Podatnicy muszą zarejestrować się do VAT - UE i składać deklaracje VAT - UE za transakcje wewnątrzwspólnotowe. Deklaracje składa się drogą elektroniczną do 25. dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu. W deklaracjach podsumowuje się informacje o dostawach, nabyciach i świadczeniu usług.

Rejestracja do VAT - UE

Obowiązek rejestracji do VAT - UE występuje tylko u przedsiębiorców, którzy zamierzają zacząć dokonywać transakcji z przedsiębiorstwami z państw członkowskich Unii Europejskiej. Obowiązek ten jest konieczny również w przypadku jednostek, które są zwolnione z podatku od towarów i usług, a które zamierzają zacząć sprzedawać do państw zagranicznych z Unii Europejskiej. Nie spowoduje to utraty prawa do zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Aby dokonać rejestracji do VAT - UE podatnik musi złożyć do Urzędu Skarbowego formularz VAT - R. Formularz ten służy do rejestracji podatnika do podatku od towarów i usług. Wzór tego formularza można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27.12.2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług. Przedsiębiorstwa, które już są zarejestrowane do VAT jako podatnicy czynni bądź podatnicy zwolnieni z podatku VAT muszą zgłosić jedynie aktualizację na formularzu. Istotną pozycją jest data rozpoczęcia dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Dzięki złożeniu wskazanego formularza przedsiębiorstwo otrzyma od Urzędu Skarbowego NIP europejski, którym posługiwać się będzie dokonując transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Terminy składania deklaracji VAT - UE

Od stycznia 2017 roku składanie deklaracji VAT - UE następuje za okresy miesięczne, nawet w przypadku przedsiębiorstw, które deklaracje VAT składają w okresach kwartalnych (VAT 7K). Dodatkowo zmiany wprowadzane w tamtym okresie określają, iż deklaracje VAT - UE za transakcje wewnątrzwspólnotowe można składać do Urzędu Skarbowego wyłącznie drogą elektroniczną.

Składanie deklaracji VAT - UE powinno być dokonywane do 25 - tego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, kiedy jest rozliczany. Przykład: Jeżeli podatnik dokonał transakcji wewnątrzwspólnotowej 20 - tego stycznia 2017 roku, to deklarację za styczeń jest obowiązany złożyć drogą elektroniczną do 25 - tego lutego 2017 roku.

Jeżeli przedsiębiorca w danym miesiącu nie dokonał żadnej transakcji wewnątrzwspólnotowej, nie jest konieczne składanie deklaracji VAT - UE za ten miesiąc. Przykład: Podatnik jest zarejestrowany do VAT - UE, lecz w styczniu 2017 roku nie dokonał transakcji nabycia wewnątrzwspólnotowego, ani dostawy wewnątrzwspólnotowej. W takim przypadku w lutym 2017 roku nie składa deklaracji VAT - UE do Urzędu Skarbowego wcale.

Przekraczając ustalony termin składania deklaracji VAT - UE należy dostarczyć do Urzędu Skarbowego pismo, w którym zostaną wyjaśnione przyczyny niedotrzymania terminu.

Korekta VAT - UE również powinna być składa miesięcznie. Podatnik, który zauważył błąd w składanek deklaracji VAT - UE powinien w jak najszybszym terminie złożyć drogą elektroniczną korektę VAT - UE.

Wypełnianie informacji podsumowującej VAT - UE

Deklaracja VAT - UE za dany okres powinna zawierać następujące pozycje:

 1. CZĘŚĆ A - wpisywany jest Urząd Skarbowy do którego składana jest deklaracja VAT - UE,
 2. CZĘŚĆ B - wpisywane są dane identyfikacyjne podatnika,
 3. CZĘŚĆ C - zamieszcza się informację o wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów,
 4. CZĘŚĆ D - zamieszcza się informację o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,
 5. CZĘŚĆ E - zamieszcza się informację o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług,
 6. CZĘŚĆ F - zamieszcza się informację o załącznikach,
 7. CZĘŚĆ G - miejsce na podpis podatnika bądź osobę, która jest upoważniona do reprezentacji podatnika,
 8. CZĘŚĆ H - część ta przeznaczona jest dla Urzędu Skarbowego.


VAT UEartykuły polecane
VAT 7Certyfikat rezydencjiParagonFaktura zaliczkowaRejestracja podatnika VATWewnątrzwspólnotowe nabycie towarówPodatek VATKasy fiskalnePodatnik vat czynny

Bibliografia

Autor: Michał Bubula