Rejestracja podatnika VAT

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zgodnie z obowiązującą ustawą (z dnia 11.03.2004 roku) podatek VAT obejmuje:

 • odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 • eksport towarów
 • import towarów
 • wewnątrzwspólnotowe (kraje UE) nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju
 • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów

Podatnicy podatku VAT

Podatnikami podatku VAT są:

 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej
 • osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności
 • osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podmioty mające siedzibę za granica lub dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Zwolnienia z podatku VAT

Ze zwolnień od podatku VAT nie mogą skorzystać (niezależnie od wartości sprzedaży):

 1. podatnicy dokonujący dostaw:
  • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali
  • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wymienionych w art. 113 ust. 13 pkt. 1 b ustawy
  • nowych środków transportu
  • terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę
 2. podatnicy świadczący usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie
 3. podatnicy nie mający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju

Podmioty zobowiązane do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT

 1. podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro (do wartości sprzedaży nie zalicza się kwoty podatku)
 2. podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu w trakcie roku podatkowego, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży równowartość 10 000 euro
 3. podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia od podatku VAT (tzn. przekroczyli ww. wartość sprzedaży)
 4. podatnicy, którzy nie mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT
 5. podatnicy, którzy zrezygnowali z tego zwolnienia (tzn. chcą dobrowolnie stać się podatnikami rozliczającymi podatek VAT)

W przypadku, gdy podmioty zwolnione od podatku lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku rozpoczną sprzedaż opodatkowaną, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, muszą niezwłocznie dokonać złożenia zgłoszenia rejestracyjnego. Podatnicy będąc zarejestrowani jako podatnicy VAT zwolnieni muszą dokonać aktualizacji tego zgłoszenia w terminach:

 1. przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi innej niż zwolnione od podatku
 2. przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, w przypadku utraty tego prawa
 3. przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia
 4. przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegające opodatkowaniu, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia

Rejestracja podatnika VAT

Zgłoszenie rejestracyjne podatnika VAT w zakresie podatku od towarów i usług dokonuje się na druku VAT-R.

Wymagane dokumenty:

 1. potwierdzenie nadania numeru identyfikacyjnego NIP (w przypadku osób fizycznych należy zaktualizować zgłoszenie identyfikacyjne)
 2. potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru
 3. potwierdzenie nadania numeru identyfikacyjnego REGON
 4. dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości
 5. potwierdzenie umowy z bankiem dotyczącej prowadzenia rachunku bankowego na który będzie dokonywany zwrot podatku
 6. potwierdzenie umowy, statutu lub innego dokumentu dotyczącego powstania podmiotu
 7. pełnomocnictwo jeżeli zgłoszenie będzie dokonywane przez pełnomocnika
 8. postanowienie z sądu jeżeli zgłoszenie będzie dokonywane przez kuratora sądowego

Opłata skarbowa za zgłoszenie rejestracyjne VAT-R wynosi 152 zł. Potwierdzenie dokonania opłaty należy złożyć do wglądu wraz z ww. dokumentami.

W przypadku osób fizycznych zgłoszenie może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na która będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług

Podatnik może zostać zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub podatnik VAT zwolniony (podmioty dobrowolnie składające zgłoszenie rejestracyjne).

Na wniosek podatnika lub osoby trzeciej posiadającej interes prawny, naczelnik urzędu skarbowego jest zobowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony.

Podatnik VAT będący zarejestrowany jako podatnik VAT czynny jest zobowiązany do umieszczania numeru identyfikacji podatkowej na fakturach oraz w ofertach.

W przypadku zmiany danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R należy dokonać aktualizacji w terminie 7 dni od dnia, w którym zmiana nastąpiła.

Wykreślenie z rejestru

W przypadku, gdy zarejestrowany podatnik zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, jest on zobowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. Na tej podstawie naczelnik wykreśla podatnika z rejestru. Jeżeli fakt ten nie zostanie zgłoszony, naczelnik wykreśla z urzędu podatnika z rejestru. Wykreślnie może nastąpić bez zawiadomienia podatnika w przypadku, gdy w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, że podatnik nie istnieje lub nie ma możliwości skontaktowania się z nim lub z jego pełnomocnikiem. Zgłoszenie o zaprzestaniu działalności w wyniku śmierci podatnika zobowiązany jest zgłosić jego następca prawny.

Podatnicy VAT UE

Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni są zobowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru lub usług zawiadomić urząd skarbowy w zgłoszeniu rejestracyjnym o zamiarze wykonywania tych czynności. Urząd rejestruje taki podmiot jako podatnika VAT UE. Podatnik VAT UE posługuje się w wewnątrzwspólnotowej wymianie handlowej numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL. W przypadku zaprzestania przez zarejestrowany podmiot wykonywania czynności, podmiot ten jest zobowiązany zgłosić ten fakt na piśmie przez aktualizacje zgłoszenia rejestracyjnego w terminie 15 dni licząc od dnia zaistnienia tej okoliczności. Na tej podstawie zostaje wykreślony z rejestru podatnika VAT UE. Jeżeli podmiot nie złoży deklaracji podatkowej za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały, zostaje z urzędu wykreślony z rejestru i o tym powiadomiony. Biuro wymiany informacji o podatku VAT lub naczelnik urzędu skarbowego potwierdza zidentyfikowanie podatnika jako podatnika VAT UE na wniosek samego podatnika lub osoby trzeciej posiadającej interes prawny.

Deklaracje podatkowe

Podatnicy są zobowiązani do składania deklaracji podatkowych w urzędzie skarbowym za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Bibliografia

 • VAT z wprowadzeniem, C.H. Beck, Warszawa 2004
 • Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki, www.us-krzyki.wroc.pl, Data odczytu 22.11.2006.
 • Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta, www.usnowahuta.krakow.pl, Data odczytu 22.11.2006

Autor: Bartłomiej Kolbusz

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

fr. enregistrement de debiteur de TVA, niem. ausrichtung des dienstleistungssteuerzahlers