Formularz PIT-5

Z Encyklopedia Zarządzania

PIT-5 jest to deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy. Na podstawie art. 44. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r., obowiązek wpłacania zaliczek dotyczy podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a także podatników osiągających przychody z najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze.

Do 2007 roku były to obowiązkowe formularze, które przedsiębiorca miał złożyć do urzędu skarbowego. Obecnie są one stosowane jedynie dla celów prowadzonej wewnętrznej ewidencji, ale nadal pełnią ważną rolę w księgowości przedsiębiorstwa - pozwalają zachować porządek w obszarze terminowości czy też wysokości zaliczek. Nie ma więc obowiązku składania ich do urzędu skarbowego, gdyż nie wywołują skutków prawnych.

Zaliczki na podatek dochodowy

Przedsiębiorca sam może wybrać sposób opodatkowania:

 • wg skali podatkowej - stawki 18 lub 32% w zależności od wysokości dochodu (art. 27 ust. 1)
 • w formie liniowej - stała stawka 19%
 • metodą uproszczoną
 • metodą liniową uproszczoną

Na podstawie art. 44 ust. 6 zaliczki miesięczne za okres od stycznia do listopada uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości równej należnościom za listopad, uiszcza się w terminie do dnia 20 grudnia.

Podatnik jest zobowiązany do wpłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego. Z racji, iż podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany rocznie, końcowe zobowiązanie będzie pomniejszone o wpłacone w trakcie roku zaliczki. Mają one zatem wpływ na wielkość rocznego zobowiązania podatkowego.

Obecnie w celu opłacenia zaliczki na podatek dochodowy wystarczy dokonać płatności gotówką lub bezgotówkowo z tytułem przelewu "zaliczka na podatek za miesiąc x".

Przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest dochód (suma dochodów), czyli nadwyżka przychodu (sumy przychodów) nad kosztem (kosztami) ich uzyskania.

Źródła przychodów

Zgodnie z art. 10.1. źródłami przychodów są:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,
 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • działy specjalne produkcji rolnej,
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w lit.a)-c) następnego punktu,
 • odpłatne zbycie (z zastrzeżeniem sytuacji określonych w art. 10 ust. 2 ustawy):
 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane: w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit.a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujących zamiany,
 • działalność prowadzona przez zagraniczne spółki kontrolowane,
 • inne źródła.


Formularz PIT-5artykuły polecane
Zwrot podatkuPodatek dochodowy od osób fizycznychRyczałt od przychodów ewidencjonowanychPodatek dochodowy od firmZaliczka na podatek dochodowyPrzychodyPodatek ryczałtowyPodatek od spadkówFormy opodatkowania

Bibliografia


Autor: Gabriela Wróbel, Katarzyna Dziubek

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.