Formy opodatkowania

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Osoby fizyczne mają do wyboru cztery formy opodatkowania swoich dochodów z działalności gospodarczej: opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy 19%, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Opodatkowanie na zasadach ogólnych polega na prowadzeniu normalnej ewidencji zdarzeń związanych z osiąganiem przychodów, kosztów i w konsekwencji zysków/strat. W tej formie prowadzi się podatkową księgę przychodów i rozchodów, a dochód rozliczany jest tak samo jak w przypadku opodatkowania pracy [G. Szczodrowski 2007, s. 148 ].


Podatek liniowy 19%

To 19% podatek od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, dochód z działalności gospodarczej jest opodatkowany według 19% stawki (bez względu na wysokość dochodu).Ta forma stanowi bezpośrednią alternatywę wobec opodatkowania na zasadach ogólnych, aby ją wybrać należy złożyć pisemnie oświadczenie w urzędzie skarbowym, a dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł [G. Szczodrowski 2007, s. 148 ].


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W tej formie opodatkowaniu podlegają przychody osiągane przez osoby fizyczne z z pozarolniczej działalności gospodarczej i niektórych innych zajęć o charakterze dorywczym (np. wywóz drewna z lasu, przewóz uczniów do szkół), gdy są prowadzone w stosunkowo niewielkim rozmiarze. Ponadto w tej formie stosowana jest proporcjonalna skala podatkowa, a stawki są zróżnicowane ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. Podatnicy, którzy wybrali ta formę opodatkowania mogą korzystać z ulg podatkowych, podobnie jak pozostali podatnicy podatku dochodowego. Są dwa sposoby odliczania ulg: od podstawy opodatkowania wyrażonej w kwocie przychodu lub od podatku [Zarys finansów publicznych...2003, s. 202].Zaletami tej formy opodatkowania jest brak występowania kategorii kosztów uzyskania przychodu oraz brak obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, a ewidencjonowaniu podlega tylko wielkość sprzedaży[J. Osiatyński 2006, s. 125].

Karta podatkowa

Forma ta została uregulowana w odrębnej ustawie o ryczałcie z dnia 20 listopada 1998 r.(Dz.U. 1998 nr 144, poz. 930) [Zarys finansów publicznych...2003, s. 202]. Do podatników mogących opłacać podatek w formie karty podatkowej zaliczyć można osoby wykonujące pewne ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej (np. ślusarstwo, stolarstwo), osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych [G. Szczodrowski 2007, s. 148 ]. Wg ustawy podatnicy, którzy prowadzą działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Natomiast obowiązkiem podatników wydawanie na żądanie klienta rachunków i faktur, stwierdzających sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywanie w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę [Ustawa o zryczałtowanym podatku...1998, art. 24, pkt.1 ].

Bibliografia

  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r.o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, rozdział.3, art. 24, pkt.1.
  • Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, pod red. W. Wojtowicz, Dom wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
  • Szczodrowski G., Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2007.
  • Osiatyński J., Finanse publiczne: ekonomia i polityka, PWN, Warszawa 2006
  • Litwińczuk, H., Karwat, P., & Pietrasiewicz, W. (2004). Prawo podatkowe przedsiębiorców. ABC.

Autor: Mariola Kociołek

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.