Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Polecane artykuły


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi uproszczoną formę opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. Forma ta została wprowadzona w 1994 roku rozporządzeniem Ministra Finansów z grudnia 1993 roku w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych. Obecnie ryczałt można uzyskać, składając stosowne oświadczenie do 20 stycznia roku podatkowego. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności oświadczenie należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku spółek oświadczenie składają wszyscy wspólnicy. Gdy podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego i nie złożył w określonym terminie oświadczenia, ma obowiązek opłacania podatku na zasadach ogólnych.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych:

 • z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką”,
 • z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nie każda działalność dochodowa może być opodatkowana w formie ryczałtu. Ustawodawca przewidział pewnego rodzaju sytuacje, w których jesteśmy zobligowani do skorzystania z innej formy. Wyłączenie opodatkowania w formie ryczałtu może nastąpić, w stosunku do podatników:

 • opłacających podatek w formie karty podatkowej
 • korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia z podatku
 • osiągający w części lub całości przychody z: aptek, lombardów, handlu dewizami, wolnych zawodów
 • wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym
 • podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zamianie działalności wykonywanej: samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem, małżonkiem formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków, samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną przez drugiego małżonka
 • rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Zasady opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określa ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), zwana dalej "ustawą”. W 2015 roku podatek w tej formie mogli płacić podatnicy, którzy w 2014 roku:

 • uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro (626 880 zł), lub
 • uzyskali przychody wyłącznie z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro (626 880 zł).

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą korzystający z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów. Obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów nie dotyczy podatników osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich wysokość wynika z umowy zawartej w formie pisemnej.

Stawki

20%:

 • podatnicy wykonujący wolne zawody (na przykład lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, tłumacze itd.).

17%:

 • usługi polegające na reprodukcji komputerowych nośników informacji oraz usługi pośrednictwa w hurtowej sprzedaży furgonetek oraz samochodów osobowych prowadzonej przez internet
 • świadczenie usług polegających na wydawaniu pakietów gier komputerowych oraz oprogramowania systemowego
 • wynajem i dzierżawa: furgonetek, samochodów osobowych, pozostałych pojazdów samochodowych, środków transportu wodnego, a także lotniczego, pojazdów szynowych, kontenerów i przyczep kempingowych
 • usługi poradnictwa dla dzieci w sprawie problemów edukacyjnych
 • usługi fotograficzne
 • usługi związane z pomocą społeczną.

8,5%:

 • usługi najmu, podnajmu, dzierżawy
 • działalność usługowa, w tym z działalność gastronomiczna w zakresie sprzedaży napojów zawierających powyżej 1,5% alkoholu
 • usługi wychowania przedszkolnego
 • usługi związane z działalnością ogrodów zoologicznych, botanicznych oraz obiektów ochrony przyrody
 • prowizje uzyskane z tytułu sprzedaży na podstawie umowy komisu oraz prowizje uzyskane przez kolportera prasy.

5,5%:

 • działalność wytwórcza
 • przewóz ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej dwóch ton oraz roboty budowlane, prowizje uzyskane ze sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków pocztowych, żetonów oraz kart magnetycznych.

3%:

 • działalność gastronomiczna (wyłączając napoje o zawartości powyżej 1,5% alkoholu)
 • działalność usługowa w zakresie handlu
 • świadczenie usług, które są związane z produkcją zwierzęcą, z działalnością rybaków w zakresie sprzedaży ryb i innych
 • odpłatne zbycie ruchomych składników majątku stanowiących środki trwałe.

Dochody objęte ryczałtem ewidencjonowanym nie łączą się z innymi dochodami.

Liczba podatników

Podatnicy korzystający z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych złożyli za 2015 rok 1 003 987 zeznań (tj. o 43 140 zeznań więcej niż za 2014 rok), w tym:

 • 545 572 zeznań złożyli podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (o 788 zeznań więcej niż za 2014 rok). W 10 585 zeznaniach podatnicy tej grupy wykazali dodatkowo przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, niezawieranych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (o 585 zeznań więcej niż za 2014 rok)
 • 458 415 zeznań złożyli podatnicy, którzy wybrali tę formę opodatkowania wyłącznie dla przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, niezawieranych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (o 42 352 zeznań więcej niż za 2014 rok).

Przychód

Podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w zeznaniach za 2015 rok wykazali przychód w łącznej kwocie 45 971 748 tys. zł. Z tego:

 • 37 433 539 tys. zł stanowił przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej
 • 8 538 209 tys. zł stanowił przychód z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, niezawieranych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym: 8 360 522 tys. zł to przychód podatników wykazujących przychody wyłącznie z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Bibliografia

Autor: Magdalena Kuleta