Skonto

Z Encyklopedia Zarządzania
Skonto
Polecane artykuły


Skonto jest to procentowy rabat udzielany od sumy rachunku w zamian za wcześniejszą zapłatę w ramach określonego terminu.Skonto często się stosuje w ustalaniu warunków płatności dostawców towaru. W dniu 25 października 2004r. w wyroku WSA (Wojewódzki Sąd Administracyjny) w Łodzi ogłoszono, że "W świetle art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych skonto nie może być częścią kosztów uzyskania przychodów".Skonto jest pewnego rodzaju upustem ceny.Warto również pamiętać,że rabat towarowy nie stanowi bonifikaty ani skonta.Warto pamiętać przy prowadzeniu przedsiębiorstwa, że skonto jest bardzo dobrą metodą do "walki"z konkurencją.Skonto zazwyczaj służy również do przyspieszenia płatności.

Skonto na fakturze

Najczęściej stosowaną formą wykazywania skonta na fakturze jest określanie go procentowo od wartości należności, czyli np. 3% od kwoty brutto.
Z punktu widzenia podatku od towarów i usług (VAT) podstawą opodatkowania jest obrót, czyli "kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku". Obrót ten zmniejsza się jednak "o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont)". Regulacje te stosuje się także do ustalania podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, którą jest "kwota, jaką nabywający obowiązany jest zapłacić". Skonto ma więc wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku.
Przy korzystaniu skonta należy też pamiętać o tym, że:

  • sprzedawca udzielający skonta powinien wystawić fakturę zawierającą kwoty skalkulowane bez uwzględnienia wartości skonta (dane o skoncie, oczywiście, również mogą znaleźć się na fakturze jako elementy dodatkowe). Nie ma bowiem pewności, czy rabat faktycznie zostanie udzielony,
  • po dokonaniu przez nabywcę zapłaty we wcześniejszym terminie sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą "in minus”,
  • sprzedawca nie wystawia faktury korygującej, jeżeli nabywca nie spełnił warunków przyznania skonta.Prawidłowość opisanego działania potwierdzają interpretacje indywidualne udzielane w imieniu Ministra Finansów,

Ważne! Korekta, która została wystawiona w wyniku spełnienia wymogów do udzielenia skonta, nie wymaga potwierdzenia odbioru.

Wzór na koszt kredytu handlowego w skali rocznej

\(d=(S*100)/(100-s)*(365/t) \),

gdzie:

\(d\)- kredyt handlowy w skali rocznej,
\(s\)- skonto,
\(t\)- liczba dni odroczenia płatności.

Przykłady zadań

Przykład tylko z zwykłym skontem

Jeśli rachunek wynosi 600zł, a warunki płatności określone przez wystawcę rachunku stanowią, że rachunek ma być spłacony w przeciągu 30 dni, to jeżeli zapłata nastąpi w terminie 7 dni, wówczas stosowane jest skonto 3%.
\(600zł*0,03= 18zł\)
\(600zł-18zł=582zł\)
Widzimy, że korzystając ze skonta zaoszczędzimy 18 zł.
Kiedy kupujemy i dysponujemy środkami pieniężnymi warto skorzystać z skonta.

Przykład czy warto zaciągnąć kredyt do skonta


Skonto również jest korzystne dla Nas podczas zaciągania kredytu bankowego.Wówczas należy obliczyć czy nam się będzie to opłacało.

Hurtownia udziela nabywcom towaru kredytu kupieckiego w postaci odroczonego o miesiąc terminu płatności faktury. Jeżeli zapłata nastąpi natychmiast, to nabywcy towaru przysługuje prawo skorzystania ze skonta 10%.
Wartość zakupionego towaru wynosi 12 000 zł. Czy opłaca się zaciągnąć kredyt w banku i skorzystać ze skonta, jeżeli miesięczna stopa kredytu bankowego wynosi 4%? Możemy to w prosty sposób obliczyć:
\(1.04*0.9*12000=11232\)
Odpowiedź sama Nam się nasuwa, że warto w tym przypadku zaciągnąć kredyt w banku i skorzystać z skonta

Bibliografia

Autor: Michał Cacoń

.