Kalendarz ekonomiczny

Z Encyklopedia Zarządzania
Kalendarz ekonomiczny
Polecane artykuły


Kalendarz ekonomiczny zawiera terminy ważne z punktu widzenia prowadzenia biznesu. Obejmuje on zarówno terminy płatności wobec instytucji takich jak ZUS, Urząd Skarbowy bądź Urząd Gminy, okresy w jakich powinny zostać złożone odpowiednie deklaracje oraz wydarzenia istotne z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej.

W trakcie roku kalendarzowego należy podkreślić wiele terminów, o których powinien pamiętać każdy przedsiębiorca.Firmy powinny terminowo spłacać swoje zobowiązania wobec instytucji oraz przedkładać odpowiednie dokumenty.Pośród wielu wariantów terminy te można podzielić na okresy kiedy przedsiębiorstwo musi rozliczyć się comiesięcznie, corocznie bądź jednorazowo w wymaganym terminie.

Terminy comiesięczne, o których warto pamiętać:

 • do dnia 7. każdego miesiąca – rozliczenie i wpłata podatku dochodowego przez podmioty, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej (Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 1998, s. 48)
 • do dnia 10. każdego miesiąca – odprowadzenie składek ZUS oraz złożenie deklaracji przez przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników (Z. Sawicka-Kluźniak 2011, s. 639)
 • do dnia 10. każdego miesiąca – przekazanie sprawozdania do systemu INTRASTAT, w przypadku gdy dokonywano wewnątrzwspólnotowych transakcji objętych podatkiem VAT ( Podstawowe informacje o e-INTRASTAT, 2018)
 • do dnia 15. każdego miesiąca – odprowadzenie składek ZUS oraz złożenie deklaracji przez przedsiębiorców zatrudniających pracowników (Z. Sawicka-Kluźniak 2011, s. 639)
 • do dnia 15. każdego miesiąca – wpłata podatku od nieruchomości dotyczącego osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, 1991, s. 11)
 • do dnia 15. każdego miesiąca wpłata podatku leśnego dotyczącego osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (Ustawa o podatku leśnym, 2002, s. 5)
 • do dnia 20. każdego miesiąca – rozliczenie i wpłata zaliczki na poczet podatku dochodowego przez przedsiębiorców rozliczających się w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych, lub na zasadach ogólnych (Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 1998, s. 25,26)
 • do dnia 25. każdego miesiąca – rozliczenie podatku VAT, za poprzedni miesiąc, poprzez złożenie deklaracji VAT-7 (jeżeli wybrano wariant kwartalny rozliczenia podatku VAT wówczas opłatę należy uregulować do dnia 25. miesiąca następującego po rozliczeniowym kwartale) (Ustawa o podatku od towarów i usług, 2004, s. 189)
 • do dnia 25. każdego miesiąca – rozliczenie podatku akcyzowego za poprzedni miesiąc (Ustawa o podatku akcyzowym, 2008, s. 54-60)

Terminy coroczne, które warto znać.

 • 10 stycznia – ostatni dzień, w którym pracownik powinien złożyć deklaracje PIT-12 jeżeli chce, aby jego rozliczenie roczne zostało sporządzone przez pracodawcę
 • 20 stycznia – ostateczny termin, w którym przedsiębiorca powinien zgłosić wybór bądź zmianę sposobu opodatkowania swojej działalności (Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 1998, s. 10,46)
 • 31 stycznia – do tego dnia pracodawca winien jest uregulować podatek dochodowy pracowników, korzystając z formularzy PIT-4R bądź PIT-8AR
 • 31 stycznia - do tego dnia jednostka gospodarcza korzystająca z formy zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych rozlicza się za pomocą formularza PIT – 28 (Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 1998, s. 28)
 • 31 stycznia – do tego dnia jednostka gospodarcza korzystająca z możliwości rozliczenia się na podstawie karty podatkowej, składa formularz PIT-16A (Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 1998, s. 48)
 • 20 lutego – termin poinformowania Naczelnika Urzędu Skarbowego o zmianie okresu rozliczenia podatku dochodowego (mając do wyboru rozliczenie miesięczne i kwartalne) (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,1991, s. 254,255)
 • 28 lutego – do tego dnia każdy pracownik otrzymuje od pracodawcy PIT- 11, formularz ten powinien być również dostarczony do Urzędu Skarbowego
 • 30 kwietnia – do tego dnia jednostka gospodarcza rozlicza się z podatku dochodowego, korzystając odpowiednio z formularzy: PIT- 36 jeśli opodatkowana jest na zasadach podatku progresywnego lub PIT- 36L gdy rozlicza się na zasadach podatku liniowego (A. Bednarska 2015, s. 11)

Złożenie powyższych deklaracji wiąże się bezpośrednio z uregulowaniem różnicy pomiędzy podatkiem należnym, a sumą zaliczek wpłaconych na konto właściwego organu. Jeżeli termin płatności przypada w dzień wolny od pracy, wówczas terminem obowiązującym jest kolejny dzień roboczy.

Bibliografia

Autor: Anita Terech

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.