Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Z Encyklopedia Zarządzania

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku zawiera przepisy dotyczące działalności gospodarczej. Przepisy te opisują zasady zakończenia, rozpoczęcia oraz prowadzenie tej działalności przez przedsiębiorców. Znajdziemy w niej również informacje odnośnie obowiązków i zadań podmiotów administracyjnych (M. Zdyb, 2013, s. 23).

Ustawa określa (Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, 2004,):

 • co może klasyfikować się pod pojęciem działalności gospodarczej
 • jakie są zasady wykonywania działalności gospodarczej
 • zadania oraz ogólne przepisy dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • zasady dotyczące zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej

TL;DR

Artykuł omawia ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku, która reguluje zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Przedstawia definicję i zasady wykonywania działalności gospodarczej, informacje o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zasady zawieszenia i wznowienia działalności. Artykuł zawiera również informacje o różnych rodzajach działalności gospodarczej oraz rozdziały ustawy.

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza jest określana w różnych źródłach w dwojaki sposób. Możemy spotkać się z twierdzeniem, iż wystawienie pierwszej faktury można zaliczyć, jako początek działania tej działalności. Jednak takie spojrzenie na to może być dość mylne zważywszy na możliwość późniejszego wystawiania tego dokumentu. W związku z tą sytuacją zakłada się, że bardziej precyzyjne będzie założenie, że za rozpoczęcie działalności gospodarczej można uznać pierwszy moment, w którym zostanie wykonana czynność, która ma bezpośredni związek z jej przedmiotem (M. Zdyb, 2013, s. 24).

Jako zakończenie funkcjonowania działalności uznaje się sytuację, w której na zawsze zaprzestajemy realizacji czynności związanych z jej działalnością i funkcjonowaniem. Jeśli zaś mówimy o wykonywaniu działalności gospodarczej chodzi o sytuacje, w której wykonujemy różnego rodzaju czynności, zadania związane z jej działaniem bądź funkcjonowaniem (M. Zdyb, 2013, s. 25).

Działalność gospodarczą można uznać za znajdywanie oraz pozyskiwanie kopalin. Jest to również działalność usługowa, wytwórcza, handlowa oraz budowlana (A. Powałowski, 2009, s. 24).

W działalności usługowej elementy, które mają wartość są działaniami na rzecz klienta (A. Powałowski, 2009, s. 27).

Zmienianie elementów chemicznych, wyglądu czy jakiekolwiek przeobrażenie elementu materiału w coś zupełnie nowego można scharakteryzować, jako działalność wytwórczą (A. Powałowski, 2009, s. 26).

Zakup produktów jak ich sprzedaż oraz wiele elementów z tym powiązanych są częścią działalności handlowej (A. Powałowski, 2009, s. 27).

Działalność budowlana polega na między innymi tworzeniu nowych obiektów, bądź nad wszelkimi pracami polegającymi na przekształceniu starych obiektów w nowe, lepsze bądź sprawniejsze (A. Powałowski, 2009, s. 26-27).

Zasady wykonywania działalności gospodarczej

Każda osoba chcąca prowadzić działalność gospodarczą musi zostać wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bądź w przypadku Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców (C. Kosikowski, 2009, s. 111).

Według przepisów można wyodrębnić kilka zasad związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (A. Powałowski, 2009, s. 114-115):

 • Działalność gospodarcza powinna być prowadzona przy zasadach respektujących sprawiedliwą konkurencje
 • Prowadzenie działalności powinno być prowadzone według przepisów prawnych
 • Prowadzenie działalności jest możliwe w przypadku posiadania konta jak i rachunku bankowego
 • NIP jest elementem za pomocą, którego rozpoznajemy przedsiębiorców
 • Prowadzenie działalności jest możliwe w przypadku posiadania odpowiednich kwalifikacji bądź jakichkolwiek dokumentów, które są wymagane przez prawo.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

CEIDG ma na celu gromadzenie spisanych przedsiębiorców, którzy nie są osobami fizycznymi (C. Kosikowski, 2009, s. 156).

Do roli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy między innymi (Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, 2004, s. 19):

 • Pozwolenie na określanie strefy oraz czasu zmian odnoszących się do dokumentów, które maja się znaleźć w CEIDG
 • Upublicznianie w zakresie, który jest określony prawnie, informacji dotyczących działalności gospodarczych
 • Daje możliwość do sprawdzenia lub zobaczenia danych

Do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy wpisać między innymi (Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, 2004, s. 19-21):

 • Data, w której działalność gospodarcza zaczęła funkcjonować
 • Numer: PESEL, REGON, NIP - w przypadku, gdy przedsiębiorca jest w ich posiadaniu
 • Nazwę działalności przedsiębiorcy
 • Adres, pod którym jest wykonywana działalność
 • Adresy oddziałów, jeśli takowe istnieją
 • Adres korespondencyjny
 • Dane do kontaktu z przedsiębiorcą
 • Jakiego obywatelstwa jest przedsiębiorca

Zawieszenie i wznowienie działalności

W przypadku zawieszenia działalności jest to możliwe na minimum jeden miesiąc aż do 24 miesięcy, jeśli w danym przedsiębiorstwie nie ma zatrudnionych pracowników na podstawie umowy o pracę. Jeśli dani pracownicy działają na zasadzie umów zlecenia bądź o dzieło nadal może dość do zawieszenia działalności (C. Kosikowski, 2009, s. 117).

Wznowienie działalności jest możliwe w przeciągu trwania 24 miesięcy od zawieszenia, ale nie dłużej. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie wznowił działalności po upływie tego czasu oraz nie złożył odpowiedniego wniosku to po upływie 30 dni od końca 24 miesięcznego okresu dana działalność zostaje wypisania z ewidencji (C. Kosikowski, 2009, s. 118-119).

Rozdziały ustawy

W ustawie znajdują się następujące rozdziały (Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, 2004):

 • Rozdział 1 - Przepisy ogólne
 • Rozdział 2 - Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
 • Rozdział 2a - Pojedynczy punkt kontaktowy
 • Rozdział 3 - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Rozdział 4 - Koncesje oraz regulowana działalność gospodarcza
 • Rozdział 5 - Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy
 • Rozdział 6 - Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych
 • Rozdział 7 - Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy
 • Rozdział 8 - Przepis końcowy


Ustawa o swobodzie działalności gospodarczejartykuły polecane
Prawa przedsiębiorcówPodatnik vat czynnyEwidencja przychodówKsięga przychodów i rozchodówUstawa o KRSFirmaFaktura elektronicznaWykonawcaZawieszenie działalności

Bibliografia

 • Kamińska A. (red.) (2013), Działalność gospodarcza: 542 pytania i odpowiedzi, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Kosikowski C. (2009), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, LexisNexis Polska, Warszawa
 • Powałowski A. (red.) (2009), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807
 • Zdyb M., Sieradzka M. (2013), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa


Autor: Dominika Kochańska