Ustawa o KRS

Z Encyklopedia Zarządzania

Celem ustawy o KRS jest to, aby jak najwięcej jednostek było wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego po to by procedura rejestracyjna była ujednolicona (A. Michnik, 2013, s. 15). Krajowy Rejestr Sądowy jest hierarchicznie nad innymi rozporządzeniami i reguluje podmioty które wpisuje się do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej czy rejestru przedsiębiorców (A. Michnik, 2013, s. 15). Według art. 3 w Krajowym Rejestrze Sądowym znajdują się wszystkie jednostki, które według zobowiązujących je ustaw należy wpisać do KRS (Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, 1997, s. 2).

TL;DR

Ustawa o KRS ma na celu ujednolicenie procedury rejestracji jednostek w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestr ten obejmuje stowarzyszenia, organizacje społeczne, zakłady opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorców. Ustawa wprowadza również rejestr dłużników niewypłacalnych. Rejestr przedsiębiorców jest elementem KRS i obejmuje różne rodzaje spółek i przedsiębiorstw. Rejestr stowarzyszeń obejmuje podmioty pożytku publicznego, a rejestr dłużników niewypłacalnych zawiera informacje o dłużnikach i ich wierzytelnościach.

Wprowadzenie ustawy

Obecnie każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do zgłoszenia swojej działalności gospodarczej w KRS bądź w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (D. Dębski 2013 s. 43).

Dopiero po zarejestrowaniu jednostki do rejestru przedsiębiorców który znajduje się w KRS oraz po otrzymaniu zaświadczenia na piśmie od sądu rejestrowego że dokonany wpis został przyjęty możliwe jest rozpoczęcie działalności gospodarczej (A. Powałowski, 2009, s. 119).

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r o Krajowym Rejestrze Sądowym - uzyskała ważność z dniem 1 stycznia 2001r (A. Michnik, 2013, s. 15).

Dzięki tej ustawie posiadamy Krajowy Rejestr Sądowy w którym znajduje się (A. Michnik, 2013, s. 15):

 • Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • Rejestr przedsiębiorców
 • Rejestr dłużników niewypłacalnych

Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego zostaje uruchomiona przez Ministra Sprawiedliwości. Do jej obowiązków między innymi należy (Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, 1997, s. 3):

 • przekazywanie: duplikatów dokumentów oraz informacji
 • zajmowanie się: elektronicznym katalogiem dokumentów oraz wpisami Rejestru

Rozdziały ustawy

"Rozdział 1 Przepisy ogólne" (Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, 1997, s. 1)

"Rozdział 2 Rejestr przedsiębiorców" (Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, 1997, s. 31)

"Rozdział 3 Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej" (Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, 1997, s. 48)

"Rozdział 4 Rejestr dłużników niewypłacalnych" (Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, 1997, s. 50)

"Rozdział 5 Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe" (Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, 1997, s. 52)

Rejestr przedsiębiorców

W przepisach prawnych nie znajdziemy definicji "rejestru przedsiębiorców". Rejestr przedsiębiorców był przedtem określony jako rejestr handlowy (A. Michnik 2009 s. 15).

Z definicji zebranych w literaturze można wyodrębnić zbiorowe elementy, które mogą opisywać rejestr handlowy (A. Michnik 2009 s. 14-15):

 • ma jawna formę
 • ogólnodostępny, do powszechnego wglądu
 • jest elementem zapewniającym zabezpieczony obieg
 • dokument o charakterze urzędowym
 • posiada on informacje odnośnie przedsiębiorstw

W art. 36 ustawy zostają wymienione jednostki do których odnoszą się te przepisy. Są to między innymi (Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, 1997, s. 31-32):

 • spółki komandytowe
 • instytuty badawcze
 • spółki jawne
 • przedsiębiorstwa państwowe
 • spółdzielnie
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki komandytowo-akcyjne
 • spółki akcyjne
 • spółki partnerskie

Istniejące warianty rejestrów przedsiębiorców: rejestr odmiany niemieckiej oraz francuskiej (A. Michnik 2009 s. 16).

Rejestr odmiany niemieckiej - rejestry które w nim zachodzą maja charakter ustawodawczy (A. Michnik 2009 s. 16).

Rejestr odmiany francuskiej - zapisanie, rejestrowanie elementów w tym rejestrze nie ponosi za sobą żadnych konsekwencji prawnych. Spełnia on zadanie informacyjne (A. Michnik 2009 s. 16).

W państwie Polskim rejestr ten opiera się na odmianie niemieckiej. Jenak w przeciwieństwie do niego jest on nie tylko przedmiotem informacji lecz wpis do tego rejestru sprawia że jest to zapis prawny i wiążący (A. Michnik 2009 s. 16).

Rejestr przedsiębiorców i jego dostępność publiczna posiada dwie formy: formalną jak i materialną. Forma materialna jest ściśle związana z prawem materialnym (A. Michnik 2009 s. 28-29).

Formalną zaś można podzielić na (A. Michnik 2009 s. 28-29):

 1. Jawność formalną rozszerzoną - polega na tym ze nie tylko każdy kto ma w tym interes może mieć dostęp to tego rejestru, lecz również o każdych zmianach lub zapisach należy powiadomić
 2. Jawność formalną zwykłą - każdy kto ma w tym interes ma możliwość wglądu do rejestru przedsiębiorców

Dane które się podaje rejestrze przedsiębiorców przez wszystkie działalności (Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, 1997, s. 32-33):

 • Adres w którym mieści się placówka
 • Nazwę przedsiębiorstwa
 • Typ działalności
 • Adresy oddziałów które są lub jeśli są w posiadaniu przez przedsiębiorstwo
 • Numer Identyfikacji Podatkowej
 • W przypadku gdy przedsiębiorstwo powstało dzięki złączeniu bądź rozłączeniu się przedsiębiorstw wpisuje się: stare numery rejestru jak i informacje o sposobie połączenia podmiotów

Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Według art. 49a do tego rejestru wpisuje się również podmioty pożytku publicznego w przypadku gdy nie mają obowiązku wpisu do KRS z innych przyczyn (J. Lipski 2009 s. 176).

Jeżeli ten podmiot nie będzie dłużej realizować ustalonych w ustawach funkcji zostaje ona wypisana z rejestru przez sąd rejestrowy (J. Lipski 2009 s. 176).

Dłużnicy niewypłacalni

Informacje o dłużnikach niewypłacalnych które są wpisywane do rejestru (J. Lipski 2009 str 180-181):

 • W przypadku gdy występował wniosek o ustanowienie wpisu w pisujemy datę tego wniosku, jeżeli zaś nie występował taki wniosek wpisujemy jedynie datę wpisu.
 • Oznaczenie dłużnika
 • W przypadku wierzytelności kwotowej - opis należności w postaci sumy pieniężnej; jeśli należność nie jest w postaci kwotowej to należy podać jej opis, jeśli zaś chodzi o wierzytelności solidarne należy zaznaczyć że dochodzi do tego typu należności. Należy również podać nazwę podmiotu któremu należy się spłata tych należności oraz sygnaturę akt sprawy upadłościowej wraz ze wpisem


Ustawa o KRSartykuły polecane
Numer KRSNumer REGONWypis z rejestru gruntówKrajowy Rejestr SądowyRejestracja działalności gospodarczejEwidencja działalności gospodarczejRejestr przedsiębiorcówCentralna ewidencja działalności gospodarczejRejestr firm

Bibliografia

 • Dębski D., Dębski P. (2013), Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 • Lipski J., Nowotnik M., Szafrański A. (2009), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Wybór i opracowanie, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Michnik A. (2009), Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Michnik A. (2013), Ustawa o Krajowym Rejestrze Sadowym. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Powałowski A. (red.) (2009), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Szczurowski T. (2012), Wadliwość czynności prawnych spółek kapitałowych na tle sankcji kodeksu cywilnego, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769


Autor: Dominika Kochańska

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.