Rejestracja działalności gospodarczej

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Rejestracja działalności gospodarczej to procedura prawna umożliwiająca rozpoczęcie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza jest prowadzona na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a dodatkowo w wyznaczonych przepisami dziedzinach po uzyskaniu koncesji, albo wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Regulacje prawne

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów administracji publicznej w tym zakresie reguluje Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807).

Działalność gospodarcza

Działalnością gospodarczą w rozumieniu tej ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej

 • Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.
 • Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
 • Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają odrębne przepisy.
 • Identyfikacja przedsiębiorcy w poszczególnych urzędowych rejestrach następuje na podstawie numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest obowiązany umieszczać numer NIP w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Stworzona na mocy Art. 23. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zadaniem CEIDG jest:

 • ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi,
 • udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie,
 • umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,
 • umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON). Dane z wniosku o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, organ ewidencyjny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz właściwej jednostki terenowej.

Rodzaje działalności gospodarczej wymagające uzyskania koncesji (od odpowiedniego organu koncesyjnego)

Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

 • poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
 • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią,
 • ochrony osób i mienia,
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych,
 • przewozów lotniczych,
 • prowadzenia kasyna gry.

Bibliografia

 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.99.101.1178 z pozn. zm),
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.07.155.1095 z pozn. Zm),
 • A. Powałowski, S. Koroluk, M. Pawełczyk, E. Przeszło, K. Trzciński, E. Wieczorek, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, ABC, Warszawa, 2007,
 • Wojciech Kocot, Elementy Prawa, Difin, Warszawa 2005.

Autor: Michał Ostrowski