Rejestracja działalności gospodarczej

Z Encyklopedia Zarządzania

TL;DR

Artykuł opisuje procedurę rejestracji działalności gospodarczej w Polsce. Może to być zrobione osobiście lub przez internet. Rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest darmowa. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej są określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ma na celu ewidencjonowanie przedsiębiorców i udostępnianie informacji o nich. Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć osobiście w urzędzie gminy lub online. Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają uzyskania koncesji od odpowiedniego organu.

Rejestracja działalności gospodarczej

To procedura prawna umożliwiająca rozpoczęcie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza jest prowadzona na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a dodatkowo w wyznaczonych przepisami dziedzinach po uzyskaniu koncesji, albo wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorca składając wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej może określić późniejszy dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej niż dzień w którym został złożony wniosek.

Od 1 lipca 2011r. wprowadzono nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowy formularz CEIDG-1 służy wpisowi do CEIDG i jednocześnie jest zgłoszeniem do naczelnika urzędu skarbowego jak i ZUS/KRUS, GUS.

Rejestracja działalności gospodarczej

Działalność gospodarczą (jako osoba fizyczna) można zarejestrować osobiście lub przez internet

 • Osobiście

Należy przygotować wniosek do CEIDG i osobiście złożyć, podpisany własnoręcznie, w odpowiedniej gminie lub przesłać wniosek listem poleconym, gdzie podpis będzie notarialnie potwierdzony

 • Internetowo

Należy wypełnić wniosek on-line, po wcześniejszym zalogowaniu do CEIDG i podpisać go elektronicznie

Rejestracje w CEIDG jest bezpłatna.

Aby złożyć wniosek, podstawą jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy i własnoręczny podpis wnioskodawcy.

Regulacje prawne

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów administracji publicznej w tym zakresie reguluje Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807).

Działalność gospodarcza

Działalnością gospodarczą w rozumieniu tej ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej

 • Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.
 • Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
 • Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają odrębne przepisy.
 • Identyfikacja przedsiębiorcy w poszczególnych urzędowych rejestrach następuje na podstawie numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest obowiązany umieszczać numer NIP w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Stworzona na mocy Art. 23. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Zadaniem CEIDG jest:

 • ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi,
 • udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie,
 • umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,
 • umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON). Dane z wniosku o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, organ ewidencyjny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz właściwej jednostki terenowej.

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć

 • osobiście - w odpowiednim dla danej miejscowości urzędzie gminy, wniosek można złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym, gdzie podpis wnioskodawcy musi być potwierdzony notarialnie. Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy oraz wydaje pokwitowanie przyjęcia wniosku. Niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości.
 • on-line - po zalogowaniu się do CEIDG przy użyciu podpisu elektronicznego

W przypadku, gdy wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to w zależności od formy rejestracji, organ gminy informuje o błędach występujących we wniosku (drogą mailową) i wzywa do skorygowania lub uzupełnienia błędów w terminie 7 dni roboczych (w przypadku spóźnienia wniosek nie zostaje rozpatrzony) bądź przez internetowy system CEIDG otrzymujemy informację o błędach we wniosku.

Rodzaje działalności gospodarczej wymagające uzyskania koncesji od odpowiedniego organu koncesyjnego

Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

 • poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
 • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią,
 • ochrony osób i mienia,
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych,
 • przewozów lotniczych,
 • prowadzenia kasyna gry.


Rejestracja działalności gospodarczejartykuły polecane
Numer REGONEwidencja działalności gospodarczejUstawa o KRSCentralna ewidencja działalności gospodarczejRejestr firmNumer KRSWypis z rejestru gruntówRodzaje dokumentów składanych do ZUSKrajowy Rejestr Sądowy

Bibliografia

Autor: Michał Ostrowski, Honorata Pilch