Wypis z rejestru gruntów

Z Encyklopedia Zarządzania
Wypis z rejestru gruntów
Polecane artykuły

Wypis z rejestru gruntów, jak mówi Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, jest raportem utworzonym z uwzględnieniem danych ewidencyjnych, wyszczególnionych w tej samej ustawie, dotyczącym całości działek ewidencyjnych w obrębie, zebranych z uwzględnieniem ich przynależności do konkretnych jednostek rejestrowych gruntów.

W rejestrze gruntów znajdziemy dane określające:

 • "podmioty ewidencyjne,
 • osoby, jednostki organizacyjne i organy (użytkowników wieczystych gruntów, jednostki organizacyjne sprawujące zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami
 • dane określające właścicieli lokali oraz innych władających lokalami,
 • oznaczenia jednostek rejestrowych gruntów, jednostek rejestrowych budynków oraz w przypadku lokali stanowiących odrębne nieruchomości — oznaczenia jednostek rejestrowych lokali związanych z poszczególnymi lokalami" (Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków 2001, art. 11, 23).

Wypis z rejestru gruntów jest potrzebny przy:

 • tworzeniu księgi wieczystej;
 • sprawach sądowych;
 • sprawach związanych ze społecznym ubezpieczeniem rolników;
 • sprawach prawnych powiązanych ze sprzedażą/kupnem nieruchomości (Ewidencja gruntów i budynków, 2007).

Treść wypisu z rejestru gruntów

W wypisie z rejestru gruntów znajdują się (według Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa):

 1. nazwa poprawnego organu i oznaczenie sprawy zgodnie z aktualnym systemem kancelaryjnym,
 2. nazwa wypisu i data utworzenia,
 3. województwo, jednostka ewidencyjna oraz powiat, a także oznaczenie z numerem obrębu lub sam numer obrębu,
 4. "numer jednostki rejestrowej gruntów,
 5. dane dotyczące podmiotów ewidencyjnych oraz identyfikatory tych podmiotów,
 6. numer księgi wieczystej lub nazwa i numer dokumentu określającego prawa podmiotów ewidencyjnych,
 7. dane i identyfikatory osób, jednostek organizacyjnych i organów posiadających inne niż własność prawa do nieruchomości oraz wyszczególnienie tych praw,
 8. oznaczenia dokumentów stanowiących prawa, o których mowa w pkt 7,
 9. oznaczenia działek w księdze wieczystej lub dokumencie, o którym mowa w pkt 6, jeżeli są one różne od oznaczeń ewidencyjnych,
 10. numery działek i inne informacje, o których mowa w § 60 ust. 2 i 3 rozporządzenia,
 11. nr rejestru zabytków,
 12. opisy położenia działek ewidencyjnych,
 13. numery arkuszy map ewidencyjnych, na których poszczególne działki ewidencyjne są przedstawione,
 14. pola powierzchni działek ewidencyjnych,
 15. wartości działek ewidencyjnych,
 16. powierzchnię użytków gruntowych i klas gleboznawczych w poszczególnych działkach ewidencyjnych,
 17. informacje o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymagań rozporządzenia oraz obowiązujących standardów technicznych,
 18. nazwisko i imię osoby, która wykonała dokument, oraz jej podpis,
 19. pieczęć urzędowa organu,
 20. podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ oraz data złożenia podpisu" (Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków 2001, zał. nr 5).

Postępowanie w celu uzyskania wypisu z rejestru gruntów

Wypis z rejestru gruntów dostaje się przez złożenie wniosku w urzędzie, listownie lub przez ePUAP, jak podaje strona gov. pl.

 • W celu uzyskania wypisu w urzędzie lub listownie należy wypełnić wniosek o wydanie wypisu, złożyć go, uiścić odpowiednią opłatę i odebrać wypis.
 • Aby uzyskać wypis przez ePUAP należy kolejno: kliknąć w "załatw sprawę", zalogować się do profilu zaufanego, wypełnić wniosek, podpisać i wysłać go do urzędu lub starostwa, na terenie którego znajduje się nieruchomość. Po wykonaniu wszystkich tych czynności wysłane zostaje urzędowe poświadczenie przedłożenia i informacja dotycząca wysokości opłaty za usługę. Wypis można odebrać osobiście w urzędzie lub starostwie, pocztą lub e-mailem. Konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego aby złożyć wniosek przez ePUAP.

Podmioty mogące uzyskać wypis z rejestru gruntów:

 • właściciel;
 • osoba, mająca prawo do zarządzania nieruchomością;
 • przedsiębiorstwo lub osoba, która ma powody poparte prawem aby ubiegać się o wydanie tego dokumentu (Uzyskaj wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, 2020).

Bibliografia

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Izabela Zubek