Wypis z rejestru gruntów

Z Encyklopedia Zarządzania

Wypis z rejestru gruntów, jak mówi Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, jest raportem utworzonym z uwzględnieniem danych ewidencyjnych, wyszczególnionych w tej samej ustawie, dotyczącym całości działek ewidencyjnych w obrębie, zebranych z uwzględnieniem ich przynależności do konkretnych jednostek rejestrowych gruntów.

W rejestrze gruntów znajdziemy dane określające:

 • "podmioty ewidencyjne,
 • osoby, jednostki organizacyjne i organy (użytkowników wieczystych gruntów, jednostki organizacyjne sprawujące zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami
 • dane określające właścicieli lokali oraz innych władających lokalami,
 • oznaczenia jednostek rejestrowych gruntów, jednostek rejestrowych budynków oraz w przypadku lokali stanowiących odrębne nieruchomości — oznaczenia jednostek rejestrowych lokali związanych z poszczególnymi lokalami" (Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków 2001, art. 11, 23).

Wypis z rejestru gruntów jest potrzebny przy:

 • tworzeniu księgi wieczystej;
 • sprawach sądowych;
 • sprawach związanych ze społecznym ubezpieczeniem rolników;
 • sprawach prawnych powiązanych ze sprzedażą/kupnem nieruchomości (Ewidencja gruntów i budynków, 2007).

Treść wypisu z rejestru gruntów

W wypisie z rejestru gruntów znajdują się (według Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa):

 1. nazwa poprawnego organu i oznaczenie sprawy zgodnie z aktualnym systemem kancelaryjnym,
 2. nazwa wypisu i data utworzenia,
 3. województwo, jednostka ewidencyjna oraz powiat, a także oznaczenie z numerem obrębu lub sam numer obrębu,
 4. "numer jednostki rejestrowej gruntów,
 5. dane dotyczące podmiotów ewidencyjnych oraz identyfikatory tych podmiotów,
 6. numer księgi wieczystej lub nazwa i numer dokumentu określającego prawa podmiotów ewidencyjnych,
 7. dane i identyfikatory osób, jednostek organizacyjnych i organów posiadających inne niż własność prawa do nieruchomości oraz wyszczególnienie tych praw,
 8. oznaczenia dokumentów stanowiących prawa, o których mowa w pkt 7,
 9. oznaczenia działek w księdze wieczystej lub dokumencie, o którym mowa w pkt 6, jeżeli są one różne od oznaczeń ewidencyjnych,
 10. numery działek i inne informacje, o których mowa w § 60 ust. 2 i 3 rozporządzenia,
 11. nr rejestru zabytków,
 12. opisy położenia działek ewidencyjnych,
 13. numery arkuszy map ewidencyjnych, na których poszczególne działki ewidencyjne są przedstawione,
 14. pola powierzchni działek ewidencyjnych,
 15. wartości działek ewidencyjnych,
 16. powierzchnię użytków gruntowych i klas gleboznawczych w poszczególnych działkach ewidencyjnych,
 17. informacje o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymagań rozporządzenia oraz obowiązujących standardów technicznych,
 18. nazwisko i imię osoby, która wykonała dokument, oraz jej podpis,
 19. pieczęć urzędowa organu,
 20. podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ oraz data złożenia podpisu" (Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków 2001, zał. nr 5).

Uzyskiwanie wypisu z rejestru gruntów

Metody uzyskania wypisu

Wypis z rejestru gruntów jest niezwykle ważnym dokumentem, który zawiera informacje dotyczące posiadanych nieruchomości. Istnieją różne metody uzyskania wypisu, w zależności od potrzeb i możliwości.

Pierwszą metodą jest udanie się osobiście do właściwego urzędu, w którym prowadzony jest rejestr gruntów. Tam można złożyć wniosek o wypis, podając niezbędne dane identyfikacyjne nieruchomości. Następnie trzeba uiścić opłatę, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Druga metoda to uzyskanie wypisu drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP. Aby skorzystać z tego rozwiązania, konieczne jest posiadanie aktywnego profilu zaufanego. Po zalogowaniu się na platformie, można złożyć wniosek o wypis z rejestru gruntów, podając niezbędne dane identyfikacyjne nieruchomości. Opłata za uzyskanie wypisu również musi zostać uiściona, jednak w przypadku transakcji elektronicznych, płatność odbywa się online.

ePUAP i profil zaufany

Platforma ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) to narzędzie, które umożliwia elektroniczne załatwianie spraw urzędowych. Aby korzystać z ePUAP, należy posiadać aktywny profil zaufany. Profil zaufany to elektroniczny dokument, który pozwala na jednoznaczne uwierzytelnienie tożsamości użytkownika. Dzięki profilowi zaufanemu, można bezpiecznie korzystać z różnych usług publicznych, w tym również uzyskać wypis z rejestru gruntów.

Osoby uprawnione do uzyskania wypisu

Uzyskanie wypisu z rejestru gruntów nie jest możliwe dla każdej osoby. Tylko określone grupy osób mają prawo do uzyskania takiego dokumentu. Przede wszystkim, wypis z rejestru gruntów może być uzyskany przez właścicieli nieruchomości, którzy chcą sprawdzić stan prawny swojej posiadłości.

Ponadto, wypis może być również uzyskany przez osoby, które mają interes prawny w danej nieruchomości. Mogą to być na przykład osoby, które rozważają zakup nieruchomości lub chcą zabezpieczyć swoje prawa do niej w inny sposób.

Zastosowanie wypisu z rejestru gruntów

 • Tworzenie księgi wieczystej. Wypis z rejestru gruntów jest niezbędnym dokumentem przy tworzeniu księgi wieczystej. Księga wieczysta to oficjalny dokument przechowywany przez sąd, który zawiera informacje dotyczące nieruchomości, takie jak właściciel, rodzaj nieruchomości, prawa związane z nieruchomością, itp. Wypis z rejestru gruntów dostarcza niezbędnych informacji, które są następnie wprowadzane do księgi wieczystej.
 • Sprawy sądowe. Wypis z rejestru gruntów jest często wykorzystywany jako dowód w sprawach sądowych dotyczących nieruchomości. Może on dostarczyć informacji na temat praw własności, ograniczeń lub innych związanych z nieruchomością dokumentów. Sądy korzystają z wypisu z rejestru gruntów, aby potwierdzić stan prawny nieruchomości i rozstrzygnąć spory dotyczące własności lub innych praw związanych z nieruchomością.
 • Społeczne ubezpieczenie rolników. Wypis z rejestru gruntów jest również wykorzystywany w kontekście społecznego ubezpieczenia rolników. Rolnicy, aby skorzystać z różnych świadczeń społecznych, muszą udowodnić swoje posiadanie nieruchomości rolnych. Wypis z rejestru gruntów dostarcza informacji na temat posiadanych przez rolników gruntów i może być wykorzystany jako dokument potwierdzający ich status rolnika.
 • Sprawy prawne związane ze sprzedażą/kupnem nieruchomości. Wypis z rejestru gruntów odgrywa kluczową rolę w procesie sprzedaży lub kupna nieruchomości. Jest on niezbędny dla kupującego i sprzedającego, aby potwierdzić stan prawny nieruchomości oraz ustalić wszelkie ograniczenia lub obciążenia nałożone na nieruchomość. Wypis z rejestru gruntów zawiera informacje dotyczące właściciela, rodzaju nieruchomości, praw związanych z nieruchomością, co umożliwia dokładną analizę i ocenę przed podjęciem decyzji o zakupie lub sprzedaży nieruchomości.

Znaczenie w praktyce

 • Wpływ wypisu z rejestru gruntów na transakcje nieruchomościami. Wypis z rejestru gruntów ma istotny wpływ na transakcje dotyczące nieruchomości. Przed dokonaniem zakupu lub sprzedaży nieruchomości, konieczne jest sprawdzenie stanu prawnego danej posiadłości. Wypis z rejestru gruntów dostarcza niezbędnych informacji, takich jak dane dotyczące właściciela, ewentualne obciążenia hipoteczne, ograniczenia w użytkowaniu czy służebności. Dzięki temu, strony transakcji mogą dokładnie poznać stan prawny nieruchomości i uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości.
 • Wykorzystanie w planowaniu przestrzennym, budowie i dziedziczeniu. Wypis z rejestru gruntów jest również niezwykle przydatny w planowaniu przestrzennym. Dzięki informacjom zawartym w tym dokumencie, można dokładnie określić przeznaczenie terenów, ustalić zasady zabudowy czy planować infrastrukturę. W przypadku budowy nowej nieruchomości, wypis z rejestru gruntów jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto, pozwala on również na sprawdzenie ewentualnych ograniczeń w użytkowaniu nieruchomości, takich jak linie energetyczne czy przeszkody wodne. W przypadku dziedziczenia nieruchomości, wypis z rejestru gruntów pozwala na ustalenie spadkobierców oraz określenie ich udziałów w posiadłości.
 • Znaczenie dla instytucji państwowych i organów nadzoru budowlanego. Wypis z rejestru gruntów jest również ważnym dokumentem dla instytucji państwowych i organów nadzoru budowlanego. Dzięki tym informacjom, mogą one kontrolować legalność działań związanych z nieruchomościami, takich jak budowa czy zmiana przeznaczenia terenów. Wypis z rejestru gruntów pozwala na sprawdzenie, czy dana działalność jest zgodna z przepisami prawa, a także czy nie narusza interesów innych właścicieli nieruchomości.
 • Wpływ na procesy egzekucyjne i wycenę nieruchomości. Wypis z rejestru gruntów ma również istotny wpływ na procesy egzekucyjne. Informacje zawarte w tym dokumencie pozwalają na ustalenie, czy dana nieruchomość może być przedmiotem egzekucji. Ponadto, wypis z rejestru gruntów jest również ważnym źródłem informacji przy wycenie nieruchomości. Dzięki tym danym, można określić wartość rynkową posiadłości, uwzględniając jej stan prawny oraz ewentualne obciążenia.

Wpływ na inne czynności prawne i procesy

 • Ustanawianie hipoteki i inne czynności prawne. Wypis z rejestru gruntów odgrywa kluczową rolę przy ustanawianiu hipoteki na nieruchomości. Banki i inne instytucje finansowe przed udzieleniem kredytu hipotecznego, dokładnie sprawdzają stan prawny danej posiadłości. Wypis z rejestru gruntów pozwala na ustalenie, czy dana nieruchomość może być zabezpieczona jako hipoteka, czy istnieją już inne obciążenia hipoteczne oraz jakie są warunki użytkowania. Ponadto, wypis z rejestru gruntów jest również przydatny przy innych czynnościach prawnych, takich jak dzierżawa, najem czy ustanawianie służebności.
 • Wykorzystanie w postępowaniu sądowym. Wypis z rejestru gruntów jest często wykorzystywany w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości. Dzięki tym informacjom, można dokładnie ustalić stan prawny danej posiadłości i wykorzystać te dane jako dowód w sprawach sądowych. Wypis z rejestru gruntów pozwala na jednoznaczne określenie właściciela nieruchomości, ustalenie obciążeń hipotecznych czy ograniczeń w użytkowaniu.
 • Rola w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Wypis z rejestru gruntów jest niezbędny w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Bez tego dokumentu, niemożliwe jest rozpoczęcie prac budowlanych. Wypis z rejestru gruntów pozwala na sprawdzenie, czy dana nieruchomość spełnia warunki zabudowy, czy nie narusza przepisów prawa oraz czy nie koliduje z innymi interesami.
 • Wpływ na wycenę nieruchomości i opłaty podatkowe. Wypis z rejestru gruntów jest również ważnym źródłem informacji przy wycenie nieruchomości. Dane zawarte w tym dokumencie pozwalają na ustalenie wartości rynkowej posiadłości, uwzględniając jej stan prawny oraz ewentualne obciążenia. W przypadku opłat podatkowych, wypis z rejestru gruntów również odgrywa istotną rolę. Na podstawie tych informacji, można ustalić wysokość podatku od nieruchomości oraz inne opłaty związane z posiadaniem nieruchomości.


Wypis z rejestru gruntówartykuły polecane
Ustawa o KRSRejestr gruntówEwidencja działalności gospodarczejNumer REGONRejestracja działalności gospodarczejDane osoboweKrajowy Rejestr SądowyRejestr firmKrajowy rejestr karny

Bibliografia


Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Izabela Zubek