Rejestr gruntów

Z Encyklopedia Zarządzania
Rejestr gruntów
Polecane artykuły


Rejestr gruntów – w geodezji, rejestr publiczny danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów, budynków i lokali oraz danych dotyczących właścicieli nieruchomości (a w przypadku braku danych o właścicielach, danych osób i jednostek organizacyjnych, które tymi nieruchomościami władają) określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Rejestr publiczny

Samo pojęcie rejestru jest definiowane w encyklopedii jako sporządzona urzędowo lista, spis lub wykaz (T. Michałowski i in. 2006, s. 813)

Rejestr publiczny zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne to "rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzony przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych" (Dz. U. 2005 Nr 64 poz. 565)

Rejestry publiczne są istotnym elementem zasobów informacyjnych państwa oraz infrastruktury publicznej. Służą one do realizacji zadań publicznych a także zapewniają sprawne działanie w sferze wewnętrznej administracji publicznej. "Powinny zapewniać bezpieczeństwo i pewność obrotu prawnego, przy jednoczesnej gwarancji swobody aktywności społecznej i gospodarczej jednostek oraz jawność określonych stanów i stosunków prawnych". (A. Gryszczyńska 2016, s. 3)

Grunty

Przepisy wyróżniają trzy rodzaje nieruchomości: gruntową, budynkową i lokalową. Nieruchomość gruntowa jak sama nazwa wskazuje składa się przede wszystkim z gruntu wydzielonego pod względem własności. "Granice tej nieruchomości należy rozumieć głównie w sensie formalnoprawnym, bo ich wydzielenie wynika z obowiązujących przepisów dotyczących rozgraniczania nieruchomości, a nie z istniejącego w sensie fizycznym oddzielenia jakiejś części powierzchni ziemskiej od reszty jej powierzchni” (E. Bończak-Kucharczyk 2008, s. 3). Własność jest zatem tym co odróżnia jedną nieruchomość od drugiej.

Ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków to jednolity dla kraju, aktualizowany na bieżąco zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władającymi tymi gruntami, budynkami i lokalami. Ewidencja ta prowadzona jest przez starostów. Informacje w niej zawarte są jawne. Wyrysy i wypisy oraz kopie map ewidencyjnych potwierdzonych przez organ prowadzący ewidencję są dokumentami urzędowymi. Rejestr jest prowadzony dla poszczególnych jednostek czyli gmin. (W. Grześkiewicz 2008, s. 50)

Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków

Jak podaje Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163) "Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:

 • Gruntów- ich położenia granic powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty,
 • Budynków- ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych,
 • Lokali- ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej"

"Ewidencja gruntów i budynków tworzona jest ze względu na kataster nieruchomości, który oprócz ujawnionych danych w tej ewidencji, będzie posiadał wartość nieruchomości określonej w ramach tzw. taksacji powszechnej. Wartość ta będzie stanowić podstawę naliczania głównie podatku od nieruchomości". (W. Grześkiewicz 2008, s. 50)

Zgodnie z art. 20 pkt 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163) "W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:

 • właścicieli nieruchomości (...)
 • miejsce pobytu stałego lub adres siedziby podmiotów (...)
 • informację o wpisaniu do rejestru zabytków
 • informację, czy wyróżniony w ewidencji gruntów i budynków obszar gruntu, w całości lub w części, objęty jest formą ochrony przyrody (...),
 • wartość katastralną nieruchomości,
 • informacje dotyczące umów dzierżawy (...)"

Wypis i wyrys z ewidencji gruntu

Wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów składa się w właściwym miejscowo dla danych gruntów starostwie powiatowym. W przypadku dużych miast na prawach powiatu wniosek składa się w wydziale zajmującym się geodezją i katastrem urzędu miejskiego. Wniosek składa się na właściwym formularzu dostępnym w wydziale geodezji. Osoba składająca wniosek musi znać numer ewidencyjny działki. Numer ten znajduje się w księdze wieczystej danej nieruchomości.

Zgodnie z tabelą znajdującą się w załączniku do ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne uzyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków wiąże się z następującymi kosztami:

 1. 40zł -wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego
 2. 50zł- wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego
 3. 24zł- wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego
 4. 30zł- wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego
 5. 140zł- wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego
 6. 150zł- wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego
 7. 105zł- wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego
 8. 110zł- wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego
 9. 25zł- wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego. (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163)

Bibliografia

Autor: Agnieszka Wincenciak

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.