Rejestr przedsiębiorców

Z Encyklopedia Zarządzania

Rejestr przedsiębiorców to rejestr działalności gospodarczej prowadzony przez Krajowy Rejestr Sądowy, którego głównymi funkcjami są:

 • legislacja działalności gospodarczej
 • informowanie o działalności gospodarczej i przedsiębiorcach na terenie Polski.

Rejestr przedsiębiorców jest prowadzony przez sądy rejonowe w systemie teleinformatycznym. Zawiera jawne (gwarantujące dostęp do danych wszystkim zainteresowanym) oraz prawdziwe informacje o wszystkich wpisanych podmiotach, niezależnie od miejsca głównej siedziby lub też obszaru wykonywania działalności gospodarczej (Etel, 2011).

TL;DR

Rejestr przedsiębiorców to rejestr działalności gospodarczej prowadzony przez Krajowy Rejestr Sądowy. Zawiera informacje o różnych rodzajach podmiotów gospodarczych. Rejestr obejmuje szeroki zakres danych, takich jak nazwa firmy, forma prawna, struktura organizacyjna i dane finansowe. Wpisy do rejestru są dokonywane na wniosek, który musi być złożony w odpowiednim formularzu i musi być opłacony. Brak złożenia wniosku grozi grzywną.

Podmioty w rejestrze przedsiębiorstw

W rejestrze przedsiębiorstw znajdziemy takie podmioty jak:

 • spółki jawne
 • spółki partnerskie
 • spółki komandytowe
 • spółki komandytowo-akcyjne
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki akcyjne
 • przedsiębiorstwa państwowe
 • instytuty badawcze.

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy posiadają wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie są objęci rejestrem przedsiębiorstw KRS (Żywicka,2012; u. k. r. s).

Zakres danych w rejestrze przedsiębiorców

Rejestr przedsiębiorców zawiera szeroki zakres danych objętych wpisem, które opisane są w 6 działach (Żywicka, 2012; u. k. r. s):

 • Dział I: zawiera podstawowe dane tj. nazwę lub firmę, numer podmiotu w rejestrze, numer NIP, formę prawną przedsiębiorstwa, siedzibę oraz adres, informację o wykonywanej działalności gospodarczej.
 • Dział II: zawiera dane o strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, a w tym: organ uprawniony do reprezentowania przedsiębiorstwa, zarządców, organ nadzoru, dyrektora i jego zastępców, członków zawieszonych.
 • Dział III: zawiera dane dotyczące działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, informacje o złożeniu sprawozdania finansowego lub też o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego, informacje o złożeniu sprawozdania z działalności (jeżeli jest to wymagane).
 • Dział IV: zawiera dane dotyczące zaległości podatkowych, należności, informacje o wierzycielu podmiotu i jego wierzytelności, informacje o zabezpieczeniu majątkowym dłużnika.
 • Dział V: zawiera wzmiankę o powołaniu i odwołaniu kuratora.
 • Dział VI: zawiera informacje o likwidacji, ustanowieniu zarządu i zarządu komisarycznego, dane o likwidatorze, zarządcy oraz zarządcy komisarycznym, informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki lub też o połączeniu z innymi podmiotami, a także podziale lub przekształceniu podmiotu w inny sposób, informacje o zawieszeniu albo wznowieniu działalności gospodarczej oraz o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego lub o ogłoszeniu upadłości.

Wpisy do rejestru

Wpisy do rejestru przedsiębiorców są dokonywane na wniosek, który musi być złożony na formularzu urzędowym dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w sądach rejestrowych. Do wniosku muszą być dołączone uwierzytelnione notarialne lub też złożone przed sędzią wzory podpisów osób, które reprezentują podmiot oraz dokument, który potwierdzi tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości, w której będzie prowadzona dana działalność gospodarcza, a także umowę spółki. Ustawodawca umożliwia składanie wniosku drogą elektroniczną, w takiej sytuacji musi on zawierać podpis elektroniczny. Wnioskodawca musi ponieść opłatę sądową oraz opłatę związaną z opublikowaniem wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wszystkie wpisy do rejestru przedsiębiorców KRS są objęte obowiązkiem umieszczania ich w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wyjątek stanowią dane zawarte w rozdziale IV, które nie podlegają temu obowiązkowi. Wniosek jest rozpatrywany przez sąd w terminie 14 dni od daty złożenia, o ile w trakcie nie pojawi się przeszkoda. W sytuacji takiej, wniosek jest rozpoznawany w ciągu 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie złoży wniosku o rejestrację w wyznaczonym terminie, sąd wzywa przedsiębiorcę w terminie 7 dni od upłynięcia terminu składania wniosku o dopełnienie obowiązku pod rygorem zastosowania grzywny (Żywicka, 2012; u. k. r. s).


Rejestr przedsiębiorcówartykuły polecane
Numer KRSNumer REGONUstawa o KRSRejestr firmKrajowy Rejestr SądowyCentralna ewidencja działalności gospodarczejMonitor Sądowy i GospodarczyEwidencja działalności gospodarczejPostępowanie sanacyjne

Bibliografia


Autor: Marta Migacz

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.