Postępowanie sanacyjne

Z Encyklopedia Zarządzania

Postępowanie sanacyjne jest jednym z najbardziej rygorystycznych organów władzy wśród postępowaniach organów władzy restrukturyzacyjnych. Postępowanie sanacyjne stworzone zostało by dłużnik mógł poprawić swoją sytuację ekonomiczną, może wykonywać zobowiązania przy ochronie przed egzekucją. Aby dłużnik mógł poddać się ustawie o postępowaniu sanacyjnemu winien zatwierdzić spis wierzytelności po zawarciu układu z wierzycielami. Głównym z założeń prawa sanacyjnego jest wprowadzenie możliwości do przeprowadzania restrukturyzacji przedsiębiorstwa bez jego likwidacji. Według przeprowadzanych analiz dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa przez dłużnika jest w wielu przypadkach korzystniejsze dla wierzycieli aniżeli ich likwidacja. Dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa przez dłużnika oznacza możliwość realizowania zobowiązań powierzonych przez kontrahentów, jak i zachowanie miejsc pracy co korzystnie może wpłynąć na znaczenie gospodarcze i społeczne. Prawo sanacyjne ma ułatwić prowadzenie rozmów z dłużnikiem, według praktyk wierzyciele są w stanie przeprowadzić korzystniejsze rozmowy przed ogłoszeniem upadłości przez dłużnika jak w przypadku poddaniu się prawu sanacyjnemu, aniżeli po ogłoszeniu upadłości.

Wniosek postępowania sanacyjnego zgodnie z art. 284 prawa restrukturyzacyjnego:

TL;DR

Postępowanie sanacyjne to rygorystyczna forma restrukturyzacji mająca na celu poprawę sytuacji finansowej dłużnika i ochronę przed egzekucją. Prawo sanacyjne umożliwia dłużnikowi kontynuację działalności, co jest korzystne dla wierzycieli i miejsc pracy. Wniosek o postępowanie sanacyjne musi spełniać określone wymogi formalne. Decyzję o otwarciu postępowania podejmuje sąd, który powołuje zarządcę masy sanacyjnej. Zarządca ma obowiązek prowadzenia przedsiębiorstwa zgodnie z planem restrukturyzacyjnym. Decyzję o prowadzeniu przedsiębiorstwa podejmuje sąd. Zarządca musi składać sprawozdania z działalności, a dłużnik może nadal zarządzać przedsiębiorstwem pod nadzorem sądu. Jeśli sąd zdecyduje, że zarządca może działać bez udziału dłużnika, ten musi przekazać cały majątek i dokumentację. Prokura i pełnomocnictwa wygasają, a zarządca może udzielać nowych pełnomocnictw.

Wniosek dotyczący postępowania sanacyjnego

[1]. "Wymogi formalne wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

1. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej - imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
 2. wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika,
 3. wstępny plan restrukturyzacyjny wraz z uzasadnieniem wskazującym, że jego wdrożenie przywróci dłużnikowi zdolność do wykonywania zobowiązań,
 4. uprawdopodobnienie zdolności dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania sanacyjnego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia,
 5. wykaz wierzycieli z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz miejsca zamieszkania albo siedziby, adresu i wysokości wierzytelności każdego z nich, terminów zapłaty, określeniem, czy wierzytelność objęta jest układem z mocy prawa, czy może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela oraz czy wierzyciel posiada prawo do głosowania nad układem, a jeżeli nie to wskazanie z jakiego powodu,
 6. sumę wierzytelności z wyszczególnieniem sumy wierzytelności objętej układem z mocy prawa oraz sumę wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela;
 7. wykaz wierzytelności spornych z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy wierzycieli, miejsca zamieszkania albo siedziby, ich adresów i wysokości żądanej przez każdego z nich wierzytelności, terminów zapłaty oraz zwięzłym przedstawieniem podstawy sporu,
 8. informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny".

Decyzja o otwarciu postępowania

Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego zapada po decyzji sądu, który powołuję spółkę handlowa lub osobę fizyczną wskazaną (zgodnie z atr.24 która spełnia wymogi ustawy) przez dłużnika. Osoba zadłużona traci możliwość rozporządzania zadłużonym majątkiem w rezultacie może po wcześniejszych ustaleniach z wierzycielami wybrać osobę która będzie doradcą restrukturyzacyjnym. Doradca ten będzie gwarancją że zadłużone mienie dłużnika jak i przedsiębiorstwo które stało się masą sankcyjną będzie prowadzone profesjonalnie na rzecz osoby zadłużonej. Doradca powołany przez dłużnika może zostać odrzucony przez sąd jeśli nie poręczy on wystarczającego wykonywania powierzonych mu obowiązków. Zarządce masy spadkowej obowiązują przestrzeganie art 55 prawa restrukturyzacyjnego, jak i zastosowanie adekwatnie artykułów 45 oraz 44 p.r.:

 • natychmiastowe zarządzanie powierzoną masą sanacyjną,
 • dokonanie inwentaryzacji powierzonej masy i sporządzenie rejestru wierzytelności,
 • sporządzenie oraz prowadzenie do realizacji planu restrukturyzacyjnego,
 • podczas zaistnienia potrzeby doradztwo w celu zapewnienia prowadzenia masy sanacyjnej zgodnie z prawem,
 • uczestnictwo podczas spotkań wierzycieli,
 • przedstawienie koncepcji na temat zrealizowania układu.

Obowiązki zarządcy

Osoba zarządzająca masą sanacyjną odpowiada za bieżące czynności wykonywane przez dłużnika, przejmuje całkowicie władzę w przedsiębiorstwie i odpowiada za wdrożenie zmian w zadłużonym przedsiębiorstwie, oraz wdrażaniu planu. Zarządca zobowiązuje się do prowadzenia przedsiębiorstwa do stabilności finansowej, która może być zapewniona poprzez uzyskanie np. kredytu. Doradca dłużnika składa co miesiąc sprawozdanie z przeprowadzonych przez siebie czynności w którym przedstawia kluczowe punkty restrukturyzacyjne, przedstawia również sprawozdania finansowe. Jeśli sąd zgodnie z art. 288 ust. 3 Ustawy uzna, że przeprowadzone działania mogą być prowadzone skuteczne tylko podczas obecności dłużnika może przychylić się do zgody by dłużnik zarządzał częścią lub całością zadłużonego przedsiębiorstwa który nie będzie przekraczał zarządu zwykłego.

Decyzja Sądu

W przypadku gdy sąd uzna, że czynności dokonywane przez zarządce mogą odbyć się bez dłużnika, zgodnie z art. 288 ust. 3 Ustawy, może on nie udzielić pozwolenia na prowadzenie zwykłego zarządu przez osobę zadłużoną. W takim przypadku dłużnik jest zobowiązany do wydania doradcy dłużnikowi całego swojego majątku jak i całej dokumentacji prowadzonej w przedsiębiorstwie, oraz udzielenie sędziemu wszelkich potrzebnych wyjaśnień. Następnie prokura oraz wszystkie pełnomocnictwa ustanowione przez osobę zadłużoną wygasają, zaś zarządca może udzielać prokury oraz pełnomocnictw z (zgodnie z art. 292 Ustawy).


Postępowanie sanacyjneartykuły polecane
Postępowanie upadłościoweSyndykSyndyk masy upadłościowejSądowy tytuł egzekucyjnyUstawa o KRSTajemnica bankowaPrawa przedsiębiorcówBiegły rewidentKrajowy rejestr karny

Przypisy

 1. Wymogi formalne wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Bibliografia


Autor: Dominika Handzel