Świadczenie kompensacyjne

Z Encyklopedia Zarządzania

Świadczenie kompensacyjne to świadczenie przysługujące nauczycielom i jest jak świadczenie przedemerytalne. Należy się tylko do czasu, kiedy nauczyciel bądź też dyrektor osiągnie wiek emerytalny.

Świadczenie to finansuje budżet państwa. Rozpoczęcie pobierania świadczenia kompensacyjnego powstaje w momencie, gdy wszystkie wymagane warunki, co do nabycia tegoż prawa, zostaną spełnione. Decyzja wydawana jest przez organ rentowy do tego właściwy (Ustawa o nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym art. 6, art. 7, art. 15)

TL;DR

Świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom, którzy rozwiązali stosunek pracy z powodu likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych. Aby go otrzymać, nauczyciel musi mieć co najmniej 30 lat zatrudnienia, w tym 20 lat pracy o szczególnym charakterze. Wiek emerytalny, w którym można otrzymać to świadczenie, zależy od płci i będzie stopniowo wzrastał w kolejnych latach. Kwota świadczenia nie może być niższa niż najniższa emerytura. Prawo do świadczenia można utracić w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego lub śmierci uprawnionego.

Warunek przyznania świadczenia kompensacyjnego

Aby była możliwość starania się o świadczenie kompensacyjne, pracownik powinien rozwiązać stosunek pracy, który może odbyć się jako rozwiązanie na Twój wniosek stosunku pracy, rozwiązanie z konkretnego powodu między innymi: całkowitej bądź też częściowej likwidacji danej szkoły, czy też zmian organizacyjnych, a także wygaśnięcie danego stosunku pracy, podczas gdy pracownik pozostaje w stanie nieczynnym ("Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne" ZUS s. 13)

Komu przysługuje świadczenie kompensacyjne?

Nauczycielom w takich placówkach jak:

 • przedszkola niepubliczne oraz publiczne
 • szkołach, które są niepubliczne, ale posiadają uprawnienia szkół publicznych, szkołach publicznych
 • placówki ustawicznego kształcenia, które są niepubliczne lub też publiczne ("Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne" ZUS s. 3)

Wymagany jest 30-letni okres zatrudnienia a w tym musi zawrzeć się 20 lat, podczas których pracownik wykonywał pracę o szczególnym charakterze. Jeśli chodzi o nauczycieli placówek, szkół, zakładów poprawczych, zakładów specjalnych jak również schronisk dla nieletnich to wymagany jest dwudziestopięcioletni czas zatrudnienia, a w tym musi zawrzeć się 20 lat, w trakcie, których ci nauczyciele w szkolnictwie specjalnym wykonywali swoją pracę o szczególnych charakterze. Tylko i wyłącznie, gdy te przesłanki zostaną spełnione dany nauczyciel może przejść na emeryturę. (Ustawa Karta Nauczyciela art. 88)

Wiek potrzebny do otrzymania świadczenia kompensacyjnego

 • W latach 2017-2018 w przypadku kobiet będzie to wiek, co najmniej 55 lat, a w przypadku mężczyzn 57 lat.
 • W latach 2019-2020 w przypadku kobiet będzie to wiek, co najmniej 55 lat, a w przypadku mężczyzn 58 lat.
 • W latach 2021-2022 w przypadku kobiet będzie to wiek, co najmniej 55 lat, a w przypadku mężczyzn 59 lat.
 • W latach 2023-2024 w przypadku kobiet będzie to wiek, co najmniej 55 lat, a w przypadku mężczyzn 60 lat.
 • W latach 2025-2026 w przypadku kobiet będzie to wiek, co najmniej 56 lat, a w przypadku mężczyzn 61 lat.
 • W latach 2027-2028 w przypadku kobiet będzie to wiek, co najmniej 57 lat, a w przypadku mężczyzn 62 lat.
 • W latach 2029-2030 w przypadku kobiet będzie to wiek, co najmniej 58 lat, a w przypadku mężczyzn 63 lat.
 • W latach 2031-2032 w przypadku kobiet będzie to wiek, co najmniej 59 lat, a w przypadku mężczyzn 64 lat.

("Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne" ZUS s. 7)

Kwota świadczenia kompensacyjnego przysługującego nauczycielom, nie może być niższa od przysługującej najniższej emerytury, o czym mówi nam ustawa o emeryturach i rentach z FUS art. 85.

Utrata prawa do pobierania świadczenia kompensacyjnego

1. "poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach,

2. poprzedzającym dzień osiągnięcia przez uprawnionego wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, jeżeli uprawniony nie ma prawa do emerytury ustalonego decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach,

3. śmierci uprawnionego". (Ustawa o nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym art. 8)

Zgodnie z Ustawą o nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym w artykule 9 czytamy: "Prawo do świadczenia ulega zawieszeniu lub świadczenie to ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 103 ust. 3 i art. 104-106 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Prawo do świadczenia ulega zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela".


Świadczenie kompensacyjneartykuły polecane
Nagroda jubileuszowaOdprawa emerytalnaOdprawa pośmiertnaDodatki do wynagrodzeńUrlop wychowawczyUbezpieczenie rentoweUrlop rodzicielskiDni wolneŚwiadczenie urlopowe

Bibliografia


Autor: Dominika Adamczyk

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.