Proces projektowania

Z Encyklopedia Zarządzania
Proces projektowania
Polecane artykuły


Proces projektowania jest zbiorem czynności i zdarzeń, które następują w czasie między pojawieniem się problemu, a powstaniem dokumentacji, która będzie opisywać rozwiązanie problemu, racjonalne z punktu widzenia ekonomicznego i funkcjonalnego (M. Sołtysik 2016, s. 23).

W procesie projektowania można efektywnie ubezpieczyć realizowane przedsięwzięcie od nieprzewidzianych zdarzeń. Jedynym sposobem usprawnienia działania zespołu projektowego podczas opracowywania danego zadania, jego testowania oraz wdrażania są sprawdzone praktyki projektowe. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na istotną różnicę między umiejętnościami projektowymi a wdrożeniowymi. Te drugie są zbiorem skutecznych i efektywnych rozwiązań, które jednakże nie muszą być poprawnie zaprojektowane i właściwe z perspektywy rozwiązania występującego problemu. Należy również nadmienić, iż praktycznie żaden proces projektowania nie powtarza się. W takim wypadku w procesie osiągania celu szczególne znaczenie mają sposoby działania – strategie projektowe.

Wiedza o procesie projektowania jest niezbędna do zrozumienia i efektywnej realizacji tego procesu. Pomaga także w określeniu działań mających na celu doskonalenie tego procesu i wprowadzeniu instrumentów metodycznych i technicznych. To z kolei determinuje konieczność powstania metodologii projektowania (A. Asanowicz 2010, s. 12).

Metodologia projektowania

Metodologia projektowania jest nauką, która bada procesy, metody i środki projektowania, ukierunkowaną na świadome przekształcanie otaczającego środowiska.

Projektowanie może być rozpatrywane jako:

 • proces decyzyjny,
 • proces przekształcania informacji,
 • proces rozwiązywania zadań cząstkowych,
 • proces twórczego myślenia,
 • proces badawczy,
 • proces sterowania.

Etapy procesu projektowania

Każdy proces projektowy opiera się na określonym schemacie metodyki badań, która dotyczy zarówno diagnostyki, jak i projektowania. Dla każdego przypadku schemat ten powinien zostać w właściwy sposób zmodyfikowany i dostosowany do wymagań (A. Stabryła 2016, s. 178-179).

Faza prac analityczno-badawczych (w projektowaniu bazowym):

 1. Analiza sytuacyjna
 2. projektowanie systemu celów
 3. Opracowanie koncepcji modelowej

Faza planowania przebiegu i zasobów projektu:

 1. Planowanie cyklu projektowo-realizacyjnego
 2. Przygotowanie studium wykonalności inwestycji
 3. Organizacja systemu zarządzania projektami
 4. Opracowanie harmonogramów
 5. Kosztorysowanie
 6. Budżetowanie
 7. Kontrola
 8. Implementacja informatycznych narzędzi zarządzania projektami

Faza projektowania zasadniczego

 • Etap przygotowawczy:
 1. Definiowanie projektu (interpretacja i zakres przedmiotowy)
 2. Sformułowanie założeń i zadań projektowych (zakres funkcjonalny)
 3. Zestawienie parametrów przedmiotu projektowania
 4. Dobór kryteriów wyboru rozwiązań projektowych
 5. Obiektywizacja kryteriów wyboru rozwiązań projektowych
 • Etap podstawowy:
 1. Opracowanie projektu wstępnego i wariantowanie rozwiązań
 2. Wybór wariantu racjonalnego
 3. Weryfikacja projektu wstępnego
 4. Podjęcie decyzji o realizacji przedsięwzięcia
 5. Projektowanie szczegółowe i koordynacja projektów cząstkowych
 • Etap końcowy:
 1. Ustalenie dopuszczalnych zmian w projekcie podczas wdrożenia
 2. Weryfikacja projektu szczegółowego
 3. Odbiór projektu szczegółowego

Faza projektowania procesu realizacji przedsięwzięcia:

 1. Projektowanie systemu logistycznego dla procesu wdrożeniowego
 2. Projektowanie rozruchu i eksploatacji wstępnej
 3. Projektowanie systemu kontroli procesu wdrożeniowego
 4. Opracowanie mapy procesów operacyjnych
 5. Ustalenie normatywów procesów operacyjnych
 6. Planowanie operacyjne
 7. Projektowanie systemu monitorowania procesów operacyjnych


Bibliografia

Autor: Mateusz Stasiak