Kosztorys

Z Encyklopedia Zarządzania

Kosztorys to "obliczenie przewidywanych kosztów związanych z wykonaniem czegoś"[1].

Kosztorys tworzy się w celu[2]:

 • poznania poziomu kosztów, przed podjęciem decyzji o realizacji przedsięwzięcia
 • planowania kosztów i ich rozkładu na produkcję, sprzedaż, działania marketingowe (w zależności od rodzaju przedsięwzięcia)
 • planowania zaangażowania zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych, niematerialnych oraz materiałowych
 • pomiaru ilościowego i wartościowego zużycia zasobów oraz jego racjonalizacji
 • sporządzania budżetu kosztów produkcji
 • planowania i kontrolowania płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • racjonalizacji wydatkowania środków finansowych
 • w celach dowodowych

Kosztorys jest dokumentem wykorzystywanym w wielu dziedzinach do obliczania kosztów wykonania zadań, projektów i przedsięwzięć. Najbardziej rozwinięte i unormowane prawnie jest kosztorysowanie w budownictwie. Inne dziedziny w których powszechnie wykorzystywane są kosztorysy:

 • górnictwo
 • energetyka
 • architektura krajobrazu
 • szacowanie przedsięwzięć kultury: produkcja filmu, widowiska.

TL;DR

Kosztorys to obliczenie przewidywanych kosztów związanych z wykonaniem czegoś. Jest stosowany w wielu dziedzinach, głównie w budownictwie. Wyróżnia się różne rodzaje kosztorysów, takie jak inwestorski, ofertowy, zamienny i powykonawczy. Kosztorysy mają różne funkcje, m.in. szacowanie kosztów, tworzenie cen, planowanie nakładów i kontrola kosztów. Istnieją również różne metody kosztorysowania, takie jak kalkulacja szczegółowa i uproszczona. Kosztorysy mają podstawy prawne, określone w ustawach i rozporządzeniach.

Rodzaje kosztorysów

Wyróżnia się następujące rodzaje kosztów[3]:

 • Kosztorys inwestorski - jest sporządzany przez zamawiającego, szacuje koszt określonych robót, jest częścią składową dokumentacji przetargowej
 • Kosztorys ofertowy - służy do uzgodnienia cen przedsięwzięcia. Sporządza go wykonawca zadania. Zawiera przewidywane przez wykonawcę koszty i ustala cenę, za którą jest skłonny wykonać pracę.
 • Kosztorys zamienny - sporządza wykonawca, jeżeli nastąpiły znaczące zmiany w ustalonej umowie, stanowi podstawę do ponownej wyceny realizacji zadania.
 • Kosztorys powykonawczy - również sporządzany przez wykonawcę po wykonaniu robót. Stosuje się go, gdy w chwili zawierania umowy niemożliwe jest dokładne ustalenie zakresu prac oraz ich rozliczeń.

Funkcje kosztorysu

Kosztorysy służą do[4]:

 • Funkcja szacowania kosztów - pełni ją kosztorys tworzony w celu określenia całości wydatków związanych z planowanym zadaniem. Dla inwestora jest to przewidywany koszt szacunkowy, potrzebny do oceny opłacalności i realności inwestycji oraz opracowania planu finansowania.
 • Funkcja cenotwórcza - funkcja ta jest spełniana przez kosztorys tworzony w celu obliczenia ceny, za którą zamówienie może być wykonane. Do takich kosztorysów dolicza się oczekiwany zysk przedsiębiorstwa.
 • Funkcja nakładcza - pojawia się gdy na podstawie kosztorysu możemy ustalić ile godzin pracy zajmie wykonanie robót oraz ile potrzebnych będzie materiałów i sprzętu.

Poza wyżej wymienionymi funkcjami, kosztorysy służą do[5]:

 • opracowania harmonogramu robót
 • planowania zużycia czynników produkcji
 • opracowania programów finansowania
 • bieżącej kontroli kosztów oraz postępu prac
 • dokonywania rozliczeń z inwestorem.

Metody kosztorysowania

kalkulacja szczegółowa - polega na obliczeniu dokładnych wartości wszystkich kosztów bezpośrednich przedmiaru robót oraz doliczenie kosztów pośrednich, zysku i podatku VAT.

kalkulacja uproszczona - polega na obliczeniu wartości kosztorysowej jako sumy iloczynów robót przedmiarowych a następnie doliczeniu podatku VAT[6].

Kosztorys najczęściej składa się z[7]:

Podstawy prawne kosztorysowania

Zasady wyceny prac i tworzenia kosztorysów uwzględnione są w następujących ustawach oraz rozporządzeniach[8]:

 1. Ustawa Kodeks Cywilny (Ustawa z dn.23 kwietnia 1964r: Dz.U. Nr 16 poz.93z późn. zm) - określa zasady kształtowania umów, postanowień i wynagrodzeń.
 2. Ustawa Prawo zamówień publicznych (Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r; DZ.U. Nr 19, poz. 177) - reguluje zasady ustalania cen robót budowlanych stanowiących zamówienia publiczne.
 3. Ustawa o cenach (Ustawa z dnia 5 lipca 2001r.; Dz.U. Nr 97, poz. 1050) - określa, że ceny towarów i usług uzgadniane są przez strony zawierające umowę.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)


Kosztorysartykuły polecane
Budżet projektuUmowa o roboty budowlanePlan finansowyZarządzanie czasem wg PMBOKDługotrwałe umowy o usługiGeneralny wykonawcaWydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnegoBudżet wiodącyOkreślenie zakresu pracy (SOW)

Przypisy

 1. SJP PWN 2020
 2. A. Janczak, R. Kotapski 2011, s.12
 3. P. Bogacz 2010, s.3
 4. Z. Kowalczyk, J. Zabielski 2005, s.9-10
 5. B. Kacprzyk 2010, s.11
 6. P. Bogacz 2010, s.3-4
 7. A. Stabryła 2006, s.112
 8. P. Bogacz 2010, s.2

Bibliografia

 • Bogacz P. (2010), Podstawy kosztorysowania, Olsztyn
 • Janczak A., Kotapski R. (2011), Wpływ realizacji projektu książki Słownik Polsko@Polski z Miodkiem na zmiany w systemie controllingu wydawnictwa, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 181
 • Kacprzyk B. (2010), Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych, Oficyna Wydawnicza POLCEN, Warszawa
 • Kowalczyk Z., Zabielski J. (2005), Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie, WSIP, Warszawa
 • Stabryła A. (2006), Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Strona internetowa: Kosztorys, Słownik języka polskiego PWN online
 • Świrski A. (2020), Podstawy Kosztorysowania, Centrum Szkoleń RODOS


Autor: Marta Mieszczak