Wykres programowy procesu decyzji

Z Encyklopedia Zarządzania

Wykres programowy procesu decyzji pomaga w wyborze optymalnej drogi do osiągnięcia celów. Wykorzystuje symulacje możliwego przebiegu zdarzeń (J. Łańcucki 2006, s. 312). Jest podobny do diagramu systematyki (drzewo decyzyjne). Cechą wspólną jest chronologia procedur, ale wykres programowy procesu decyzji obok chronologii pokazuje również alternatywne rozwiązania. Ma on charakter dynamiczny, ponieważ formułuje odpowiedzi na pytania typu: jakie inne działania podjąć, aby zrealizować cel? (A. Hamrol, W. Mantura 2002, s. 227).

Wykres pozwala graficznie przeanalizować zdarzenia i nieprzewidziane zajścia, które mogą wystąpić podczas realizowania zadania. Jest pomocne w określeniu działań zapobiegawczych, w chwili wystąpienia problemu. Stworzenie wykresu programowego procesu decyzji opiera się na utworzeniu drzewa decyzyjnego, a następnie na rozpatrzeniu poszczególnych rozgałęzień drzewa (J. Lewandowski 1998, s. 32). Wykres taki może zawierać informacje o osobach odpowiedzialnych za zadania oraz terminach realizacji. Jest on wykorzystywany przy rozwiązywaniu problemów, w których występuje duży stopień niepewności (A. Hamrol, W. Mantura 2002, s. 227). Wykres jest uzupełnieniem technik Failure Mode and Effects Analysis, a także FTA (Fault Tree Analysis), które są wykorzystywane w procesie identyfikacji oraz eliminowania istniejących i prawdopodobnych błędów.

Etapy tworzenia wykresu

 1. Powołanie zespołu oraz określenie procesu. Można wykorzystać diagram systematyki, który będzie wstępem do dalszej pracy zespołu. Diagram ten posłuży do pokazania wstępnego rozwiązania.
 2. Zadawanie pytań oraz analiza. Na tym etapie zespół musi zadać pytania:
  • co może iść nie tak na każdym etapie realizacji zadania?
  • jakie inne działania można podjąć w celu zrealizowania określonego zadania?
  • jakie mogą wystąpić problemy na każdym etapie działań zmierzających do osiągnięcia danego celu?
 3. Rozbudowanie pierwotnego diagramu. Odpowiedzi, które zostały uzyskane we wcześniejszym etapie posłużą do rozbudowania podstawowego diagramu systematyki. Poszczególne działania należy połączyć strzałkami w chronologicznym porządku. Należy uwzględnić celowość, możliwość realizacji oraz ryzyko rozwiązań.
 4. Zakończenie tworzenia wykresu. Praca kończy się, gdy zespół znajdzie wszystkie możliwe do zidentyfikowania problemy (J. Łańcucki 2006, s. 313).

Zalety i korzyści wynikające z wykorzystania wykresu programowego procesu decyzji

Wykres programowy procesu decyzji jest narzędziem, które pozwala na graficzną reprezentację złożonych procesów decyzyjnych. Dzięki temu, osoby zaangażowane w proces mogą łatwiej zrozumieć, jakie są poszczególne etapy oraz jakie są zależności między nimi. Wykres ten pomaga wizualizować całość procesu, co ułatwia identyfikację potencjalnych błędów, opóźnień czy też punktów krytycznych. Dzięki temu, zespoły decyzyjne mogą skupić się na konkretnych kwestiach, a także lepiej zrozumieć cały kontekst decyzji.

Aby osiągnąć cele przy użyciu wykresu programowego procesu decyzji, kluczowe jest precyzyjne sformułowanie celów oraz kryteriów oceny. Dzięki temu, zespół decyzyjny ma jasno określone cele, na których skupia się w trakcie procesu decyzyjnego. Ważne jest również zaangażowanie wszystkich istotnych interesariuszy w proces tworzenia wykresu programowego procesu decyzji. Dzięki temu, decyzje są podejmowane w oparciu o różnorodne perspektywy, co zwiększa ich jakość i akceptację wśród wszystkich zaangażowanych stron.

Wykres programowy procesu decyzji umożliwia wizualizację różnych etapów procesu oraz zależności między nimi. Dzięki temu, zespół decyzyjny może łatwiej zidentyfikować różne alternatywne rozwiązania i ocenić ich wpływ na cały proces. Wykorzystanie wykresu programowego procesu decyzji pomaga w zrozumieniu, jakie są konsekwencje poszczególnych decyzji oraz jakie są powiązania między nimi. Dzięki temu, zespół może podjąć bardziej świadome i przemyślane decyzje.

Wykres programowy procesu decyzji pozwala na identyfikację czynników ryzyka oraz przewidzenie potencjalnych nieprzewidzianych zdarzeń. Dzięki temu, zespół decyzyjny może lepiej przygotować się na ewentualne problemy i podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze. Wykres ten umożliwia również monitorowanie postępu oraz aktualizację informacji na bieżąco. Dzięki temu, zespół może szybko reagować na zmieniające się warunki i podejmować odpowiednie decyzje, aby zminimalizować ryzyko.

Wykres programowy procesu decyzji jest narzędziem, które ułatwia komunikację i współpracę w zespole decyzyjnym. Dzięki wizualizacji procesu, wszyscy członkowie zespołu mają jasny obraz, jakie są poszczególne etapy oraz jakie są zależności między nimi. To ułatwia komunikację i porozumienie w zespole. Ponadto, wykres programowy procesu decyzji może być wykorzystany jako punkt odniesienia podczas dyskusji i podejmowania decyzji. Dzięki temu, wszyscy członkowie zespołu mają wspólny język i są bardziej zaangażowani w proces decyzyjny.

Przykłady zastosowania wykresu programowego procesu decyzji w praktyce

Wykres programowy procesu decyzji jest użytecznym narzędziem przy projektowaniu strategii biznesowych i planów operacyjnych. Dzięki wykorzystaniu tego narzędzia, można wizualizować cały proces decyzyjny związany z tworzeniem strategii lub planów operacyjnych. Wykres ten pozwala zidentyfikować kluczowe etapy, zależności między nimi oraz różne alternatywne rozwiązania. Dzięki temu, zespół decyzyjny może podejmować lepsze decyzje strategiczne i operacyjne, uwzględniając wszystkie istotne aspekty.

Wykres programowy procesu decyzji jest szczególnie przydatny podczas zarządzania projektami w sytuacjach ryzyka i niepewności. Wizualizacja procesu decyzyjnego umożliwia lepsze zrozumienie i identyfikację czynników ryzyka. Dzięki temu, zespół decyzyjny może lepiej przygotować się na ewentualne problemy i podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze. Wykres ten pozwala również na monitorowanie postępu projektu i identyfikację ewentualnych opóźnień czy zmian w zakresie projektu. Dzięki temu, zespół może szybko reagować na zmieniające się warunki i podejmować odpowiednie decyzje, aby zminimalizować ryzyko.

Wykres programowy procesu decyzji może być również wykorzystany w procesie podejmowania decyzji personalnych. Dzięki wizualizacji procesu decyzyjnego, osoba podejmująca decyzję może łatwiej zrozumieć, jakie są różne etapy oraz jakie są zależności między nimi. Ponadto, wykres ten ułatwia identyfikację różnych alternatywnych rozwiązań i ocenę ich wpływu na cały proces. Dzięki temu, osoba podejmująca decyzję może podejść do tego procesu bardziej świadomie i przemyślanie.

Zastosowanie wykresu programowego procesu decyzji może różnić się w zależności od dziedziny, w której jest wykorzystywany. Na przykład, w dziedzinie biznesu może być wykorzystywany do projektowania strategii lub planów operacyjnych, podczas gdy w dziedzinie projektów może służyć do zarządzania projektem. Ważne jest dostosowanie tego narzędzia do konkretnych potrzeb i kontekstu danego obszaru. Ponadto, różnice mogą wynikać z różnych terminologii i podejść metodologicznych stosowanych w różnych dziedzinach.

Implementacja wykresu programowego procesu decyzji może być związana z pewnymi wyzwaniami. Po pierwsze, konieczne jest odpowiednie przygotowanie i szkolenie członków zespołu decyzyjnego w zakresie korzystania z tego narzędzia. Ponadto, ważne jest, aby wykres ten był aktualizowany na bieżąco i uwzględniał zmieniające się warunki oraz informacje. Wyzwaniem może być również skuteczne zaangażowanie wszystkich istotnych interesariuszy w proces tworzenia wykresu programowego procesu decyzji. Dlatego kluczowe jest odpowiednie zarządzanie komunikacją i współpracą w zespole.

Kluczowe czynniki sukcesu przy tworzeniu wykresu programowego procesu decyzji

Zaangażowanie wszystkich istotnych interesariuszy w proces tworzenia wykresu programowego procesu decyzji ma wiele korzyści. Po pierwsze, umożliwia uwzględnienie różnych perspektyw i punktów widzenia, co zwiększa jakość podejmowanych decyzji. Ponadto, zaangażowanie wszystkich interesariuszy sprawia, że wykres ten jest bardziej kompleksowy i uwzględnia różnorodne aspekty. W rezultacie, decyzje są bardziej zrównoważone i akceptowane przez wszystkie zaangażowane strony.

Precyzyjne sformułowanie celów i kryteriów oceny ma kluczowe znaczenie dla skuteczności wykresu programowego procesu decyzji. Dzięki jasno określonym celom, zespół decyzyjny wie, na czym się skupia i jakie są oczekiwane rezultaty. Kryteria oceny natomiast umożliwiają ocenę efektywności i skuteczności podejmowanych działań. Precyzyjne sformułowanie celów i kryteriów oceny pozwala na lepsze monitorowanie postępu i ocenę osiągniętych wyników.

Uwzględnienie różnych perspektyw i punktów widzenia ma pozytywny wpływ na jakość podejmowanych decyzji. Dzięki temu, zespół decyzyjny może spojrzeć na problem z różnych stron i uwzględnić różne aspekty. To prowadzi do bardziej zrównoważonych i kompleksowych decyzji, które uwzględniają zarówno wymagania biznesowe, jak i potrzeby innych interesariuszy. Uwzględnienie różnorodnych perspektyw pozwala uniknąć jednostronnych decyzji i prowadzi do lepszych rezultatów.

Brak monitorowania i aktualizacji wykresu programowego procesu decyzji może mieć negatywne skutki. Głównym skutkiem jest utrata aktualności i użyteczności wykresu. Bez regularnego monitorowania i aktualizacji, wykres może stać się nieaktualny i nieodpowiedni w kontekście zmieniających się warunków i informacji. To z kolei może prowadzić do podejmowania decyzji na podstawie nieaktualnych danych i niewłaściwej analizy. Dlatego ważne jest, aby regularnie monitorować i aktualizować wykres programowy procesu decyzji.

Najlepsze praktyki związane z utrzymaniem wykresu programowego procesu decyzji w aktualnym i użytecznym stanie obejmują regularne monitorowanie i aktualizację. Ważne jest, aby wykres był dostępny dla wszystkich członków zespołu decyzyjnego i był regularnie oceniany. Ponadto, kluczowe jest zaangażowanie wszystkich interesariuszy w proces monitorowania i aktualizacji. Dzięki temu, wykres może być dostosowany do zmieniających się warunków i informacji. Ważne jest również udostępnianie wykresu w odpowiednim formacie i miejscu, aby był łatwo dostępny dla wszystkich zaangażowanych stron.


Wykres programowy procesu decyzjiartykuły polecane
Proces projektowaniaCykl organizacyjnyStruktura podziału pracyKonceptualizacjaMatryca logicznaZasada sukcesywnościMetody prowadzenia zebrańRejestr czynników ryzykaInżynieria oprogramowania

Bibliografia

 • Hamrol A., Mantura W. (2002), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Lewandowski J. (1998), Zarządzanie jakością. Jakość, Ergonomia, Bezpieczeństwo Pracy, Ochrona Środowiska, MARCUS, Łódź
 • Łańcucki J. (red.) (2006), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań


Autor: Małgorzata Waligóra