Matryca logiczna

Z Encyklopedia Zarządzania

Matryca logiczna jest metodą planowania, realizacji i oceny projektów, bazuje na zasadach logicznego myślenia i wprowadza szereg narzędzi służących do planowania, tworzenia, wdrażania i zarządzania projektami

Struktura matrycy logicznej została tak zaprojektowana, aby skłonić twórców projektu do przedstawienia logicznego związku między działaniami a celami, których realizacji one służą. Matryca logiczna służy nie tylko do syntetycznego przedstawienia projektu, ale również sama w sobie jest narzędziem podnoszenia jego jakości. Wypełniając matrycę, przyszli beneficjenci zmuszani są do powtórnej analizy swojego pomysłu i do zaplanowania działań w taki sposób, aby związek przyczynowo-skutkowy między działaniami a ich efektami był jak najbardziej oczywisty i prawdopodobny.

TL;DR

Matryca logiczna to metoda planowania, realizacji i oceny projektów. Składa się z tabeli, która ma cztery kolumny i cztery rzędy. Matryca logiczna służy do przedstawienia logicznego związku między działaniami a celami projektu. Jest pomocna w procesie tworzenia projektu i skupia uwagę na jego realizacji. Ma wiele korzyści, ale również wady, takie jak brak możliwości eksperymentowania w czasie realizacji projektu. Matryca logiczna pozwala na zobrazowanie najistotniejszych informacji o projekcie w syntetycznej formie.

Jak ją skonstruować?

Matryca logiczna składa się z tabeli, która ma cztery kolumny i cztery rzędy. Układ pionowy określa, co projekt ma osiągnąć, objaśnia związki przyczynowe i precyzuje ważne założenia i obszary problemowe, które są poza zasięgiem menedżera projektu. Logika pozioma odnosi się do mierzenia efektów projektu i zasobów używanych w trakcie jego trwania, poprzez określenie kluczowych wskaźników pomiaru i za pomocą środków, dzięki którym pomiar będzie weryfikowany. Etapy i zasady tworzenia projektów tą metodą:

 1. Etap analizowania.
 1. Etap planowania.

Zasady

 • istnieje jeden główny problem, który projekt ma rozwiązać,
 • problem nie jest tożsamy z zarządzaniem projektem, jest określony czytelnie oraz wszyscy partnerzy zaangażowani w projekt zgadzają się co do tego,
 • zarówno cel jak i rezultaty, działania oraz wkład określone są precyzyjnie,
 • rezultaty nie są tożsame z rozwiązaniem problemu,
 • cel i rezultaty mogą być zweryfikowane przy użyciu wskaźników ilościowych, jakościowych i odnoszących się do czasu.

Korzyści

 • jest pomocna w procesie tworzenia szkicu projektu,
 • skupia uwagę na realizacji projektu, a zespołowi realizującemu pozwala skupić się na celu i rezultatach projektu,
 • identyfikuje obszary ryzyka zewnętrznego i sposoby weryfikacji osiągnięć projektu,
 • używa wskaźników,
 • określa nadrzędny cel projektu,
 • precyzuje do czego dążymy w projekcie,
 • określa kluczowe rezultaty projektu i grupuje działania które są niezbędne do ich osiągnięcia.

Wady

 • brak możliwości eksperymentowania w czasie realizacji projektu,
 • problemy z przystosowaniem się do zmieniających się warunków,
 • problemy we wnoszeniu innowacji do projektu w czasie jego realizacji,
 • utrudnienia w realizacji projektu kiedy otwarta analiza problemu jest kłopotliwa oraz kiedy poszczególne strony, które mają brać udział w projekcie nie zgadzają się co do charakteru problemu.

Struktura matrycy logicznej projektu

Matryca logiczna pozwala na zobrazowanie najistotniejszych informacji o projekcie w syntetycznej formie. Jej główną zaletą są czytelnie przedstawione związki przyczynowa-skutkowe omawianego projektu. Analizuje ryzyko oraz punkty krytyczne jakie mogą wystąpić. Poniżej zostanie dokładnie omówiona struktura tabeli, która składa się z czterech kolumn i czterech wierszy [Habis A. 2009. s. 20].

Wiersze

 • Cele nadrzędne projektu powinny być projekcją głównych założeń programu, w ramach którego są realizowane. Zazwyczaj odwołują się do długoterminowych benefitów dla szerokiego spektrum interesariuszy. Zrealizowanie jednego, omawianego projektu nie pozwoli osiągnąć celów nadrzędnych, ale przyczyni się do ich spełnienia [Cieślak P. 2006. s. 13].
 • Cele projektu należy tak sformułować, aby jasno przedstawiały korzyści jakie niosą dla odbiorców projektu.
 • Rezultaty opisują bazowe produkty, które zostaną wygenerowane dzięki realizacji projektu.
 • Działania służą sprecyzowaniu wszystkich zadań i czynności, które należy zrealizować, aby osiągnąć zdefiniowane wcześniej rezultaty.

Kolumny

 • Opis projektu zawiera szczegółową deskrypcję wszystkich celów projektu. Od nadrzędnego celu, który jest fundamentem projektu, aż po szczegółowo rozpisane działania umożliwiające jego realizację.
 • Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki z założenia, powinny zagwarantować identyczny pomiar niezależnie od osoby, która go dokonuje.
 • Źródła weryfikacji są źródłami weryfikacji powyższych wskaźników. W ich skład wchodzą m.in. dokumenty, dowody, raporty dzięki którym możliwa jest ocena osiągalności zaplanowanych wskaźników.
 • Założenia opisane w tej kolumnie stanowią fundament projektu. Uwzględniają czynniki zewnętrzne, także ryzyko, które jest nieodzownym elementem realizacji projektu [Monkiewicz W. 2009. s. 25].


Matryca logicznaartykuły polecane
Zarządzanie projektemKarta projektuPlan projektuRozpoczynanie projektuOszczędność w projekcieStruktura podziału pracyMetodyka PCMZarządzanie ryzykiem wg PMBOKAnaliza interesariuszy w zarządzaniu projektami

Bibliografia

 • Cieślak P. (2006), Matryca Logiczna jako narzędzie strukturalizacji, Barometr Regionalny, Zamość
 • Habis A. (2009), Zarządzanie projektami, w tym finansowanymi z UE, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa
 • Monkiewicz W., Rzeźnik G., Wojda M. (2009), Zarządzanie cyklem projektu, Polski Instytut Demokracji Lokalnej, Warszawa
 • Roszkowski H. (2005), Zarządzanie projektem - istota, procedury i ich zastosowanie przy korzystaniu ze środków Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
 • Sikorska K. Bulzacki T. (2005), Dotacje z Unii Europejskiej. Helion, Gliwice


Autor: Beata Smoleń, Arkadiusz Brzegowy