Obiektywizacja

Z Encyklopedia Zarządzania

Obiektywizacja jest pojęciem szeroko stosowanym, które odnosi się do procesu usunięcia subiektywizmu i wpływów osobistych preferencji lub opinii badacza z analizy danych. Polega na podejściu badawczym, który stara się być obiektywny i niezależny od jakiejkolwiek stronniczości.

Definicja obiektywizacji jest związana z dążeniem do uzyskania wyników badania jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistości. To oznacza, że badacz powinien być świadomy wpływu swoich własnych przekonań, uprzedzeń i oczekiwań na proces badawczy i wyniki, które otrzymuje. Obiektywizacja polega na wyeliminowaniu tych czynników, aby uzyskać jak najbardziej wiarygodne i niezakłócone dane.

W badaniach rynku, obiektywizacja jest często osiągana przez zastosowanie metodologii badawczych, które minimalizują wpływ badacza na proces badawczy. Przykładem może być stosowanie ankiet z zamkniętymi pytaniami, gdzie uczestnicy udzielają odpowiedzi z predefiniowanych opcji, co ogranicza subiektywne interpretacje odpowiedzi. Innym sposobem na obiektywizację może być losowe doboru próby badawczej, co pomaga zapewnić reprezentatywność i uniknąć selekcji.

W statystyce i ekonometrii, obiektywizacja jest osiągana poprzez precyzyjne zdefiniowanie zmiennych, statystyk i modeli, a następnie stosowanie formalnych procedur analizy danych. W tym przypadku, obiektywizacja polega na tym, że cały proces badawczy jest oparty na zasadach i regułach statystycznych, które minimalizują wpływ subiektywnych decyzji badacza.

Obiektywizacja ma kluczowe znaczenie w badaniach, ponieważ pozwala na uzyskanie wyników obiektywnych i niezależnych od osobistych opinii i preferencji badacza. Zapewnia też większą wiarygodność i możliwość powtarzalności wyników badań. Jednakże, pełna obiektywność może być trudna do osiągnięcia, ponieważ zawsze istnieje pewna subiektywna interpretacja i podejmowanie decyzji w procesie badawczym. Niemniej jednak, dążenie do obiektywizacji jest kluczowe dla produkcji wysokiej jakości badań rynku, statystyki i ekonometrii.


Obiektywizacjaartykuły polecane
BankructwoKYCAnaliza wykorzystania majątkuPrzedsiębiorcza teoria przedsiębiorstwaGwarancje ubezpieczenioweRatingAnaliza wskaźnikowaCo warto wiedzieć o pracodawcyOszustwo finansoweCzynniki demograficzne

Bibliografia

  • Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A. (2011), Statystyka, Difin, Warszawa