Co warto wiedzieć o pracodawcy

Z Encyklopedia Zarządzania
Co warto wiedzieć o pracodawcy
Polecane artykuły


Jedną z pierwszych czynności poszukującego pracy jest zebranie informacji o interesującej go firmie, czyli przeprowadzenie małego wywiadu gospodarczego. Zaniedbanie tej czynności może mieć bardzo negatywne skutki. Informacje te okazują się bowiem użyteczne nie tylko jako podstawowe kryterium wyboru przyszłego pracodawcy przez jednostkę. Wiedza o firmie stanowi także czynnik przewagi tej jednostki nad innymi kandydatami z tego względu, że firma ta nierzadko czyni z poziomu tej wiedzy kryterium selekcji do pracy.

Niektóre z tych informacji są ogólnie i łatwo dostępne, natomiast inne wymagają nieco wysiłku i bliższego zainteresowania się firmą, w której chcemy pracować. Przedsiębiorstwo diagnozuje orientację kandydatów do pracy o nim, stosując kilka podstawowych technik. Może więc po pierwsze ujmować pytania o sobie w kwestionariuszu rekrutacyjnym czy w scenariuszu rozmowy kwalifikacyjnej. Może także, korzystając z wizyty kandydatów w firmie, np. przy okazji testów wstępnych, posłużyć się ankietą pisemną, aby ocenić poziom wiedzy o niej u ludzi szukających w niej miejsca pracy. O samodzielne i czasami niezapowiedziane wcześniej wypełnienie takiej ankiety w ściśle określonym czasie w siedzibie firmy prosi się więc niekiedy kandydatów do pracy. Treść tej ankiety jest właśnie przedmiotem niniejszych rozważań. O co konkretnie w niej może pytać Cię przyszły pracodawca? Moja odpowiedź oparta jest nie na przypuszczeniach, lecz na doświadczeniu, odnosi się bowiem w znacznej mierze do faktycznego przykładu z praktyki gospodarczej.

Wśród kilku kwestii, o jakie może zapytać pracodawca, pierwszym tematem jest zazwyczaj historia (geneza) firmy. Geneza ta rozpoczyna się od daty jej powstania i zazwyczaj, zwłaszcza w polskich uwarunkowaniach, jest procesem zmian formy własności, struktury oraz samej nazwy firmy. Im bliżej teraźniejszości, tym pożądane przez pracodawcę informacje mogą być bardziej szczegółowe. Dobrze jest znać najistotniejsze projekty i dokonania przedsiębiorstwa w ciągu ostatnich lat, szczególnie te, o których musiało być głośno w publicystyce ekonomicznej. Dzięki tym dokonaniom, uhonorowanym np. prestiżowymi nagrodami, medalami na targach czy tytułami, firma stworzyła sobie określoną reputację, czyli wizerunek w otoczeniu lokalnym, krajowym i być może nawet międzynarodowym. Chciałaby więc zapewne uzyskać od Ciebie o tym informację zwrotną.

Drugim zakresem tematycznym wymaganej od kandydata wiedzy jest aktualna sytuacja (kondycja) finansowa firmy. Dane ekonomiczne choćby spółki akcyjnej notowanej na giełdzie są przecież w dużej części ogólnodostępne. Wśród danych tych w szczególności można wymienić aktualną wielkość kapitału akcyjnego oraz wartość akcji według ostatnich notowań. Od kondycji finansowej zależy w dużym stopniu sytuacja przedsiębiorstwa w zakresie wielkości i struktury zatrudnienia. Najważniejsze są tu: liczba pracujących ogółem oraz rozmieszczenie oddziałów i przedstawicielstw firmy. Rozmieszczenie to nie zawęża się najpewniej tylko do terytorium danego kraju, ale wykracza poza jego granice. Warto więc znać także zagraniczne placówki firmy. Jeśli chodzi o jej aspekt personalny, to oczekuje się niekiedy także znajomości nazwisk konkretnych osób wchodzących w skład zarządu przedsiębiorstwa.

Kolejny zakres informacji oczekiwanych od przyszłego pracownika to orientacja na temat pozycji danej firmy wśród konkurentów. Pozycję tą obrazuje najogólniej jej udział rynkowy w określonym sektorze bądź sektorach gospodarki lub też jej udział w sprzedaży konkretnych grup produktów. O marki swoich najważniejszych produktów firma bardzo często pyta kandydata do pracy, prosząc go o wskazanie ich wśród kilku podobnych, podanych mu do wyboru. Wymagana jest także znajomość najważniejszych konkurentów firmy.

Jakie są powody, dla których przedsiębiorstwo oczekuje znajomości powyższych zagadnień? Otóż firma szuka osób o szerokim spojrzeniu na przedsiębiorstwo i na jego otoczenie. Chciałaby, aby kandydat już od pewnego czasu nastawiał się na pracę w niej, wybór jej więc przez niego nie okaże się przypadkowy czy przymusowy. Przypadkowość ta oznaczałaby bowiem niejasność i nietrwałość motywów wyboru określonego pracodawcy, co mogłoby się wiązać z nadmierną i niepożądaną fluktuacją. Jednocześnie osoba znająca szersze uwarunkowania działalności swojego przyszłego pracodawcy prawdopodobnie nie skupi się później w pracy jedynie na wąskim, specjalistycznym aspekcie tej działalności, np. rachunkowości czy technologii, lecz będzie myśleć w kategoriach sukcesu firmy jako całości. Poza tym znajomość danej firmy świadczyć musi o wysiłku, jaki jednostka włożyła w proces przygotowania się do pracy. Ten wysiłek, wyrażający się poprzez szukanie informacji we wszelkich dostępnych źródłach, jest oznaką wysokiej motywacji tej jednostki do przyszłej pracy, a to przecież bardzo dobry objaw, patrząc z punktu widzenia oczekiwań i interesów pracodawcy.

Skąd zatem czerpać informacje o firmie? Generalnie można stwierdzić, że wszelkie możliwe źródła informacji są warte uwagi. Trzeba jednak umieć wydobyć z nich i wyselekcjonować informacje dobre jakościowo, tzn. przede wszystkim rzetelne i przydatne dla odbiorcy. Źródła informacji, czyli jej nośniki wykorzystywane w celu jej pozyskania, możemy podzielić na formalne i nieformalne oraz na otwarte i zamknięte.

Do źródeł formalnych zaliczymy przede wszystkim prasę, szczególnie branżową i to zarówno bieżące numery czasopism, jak i egzemplarze archiwalne, nawet sprzed kilku lat, które to egzemplarze dostępne są w bibliotekach i archiwach internetowych. Poza czasopismami cennym źródłem informacji są też opracowania książkowe, raporty, biuletyny informacyjne firmy dla inwestorów, broszury rekrutacyjne, prasa zakładowa oraz Internet. Przestudiuj więc dokładnie chociażby stronę internetową firmy zanim zaczniesz się starać o pracę w niej. Naucz się na pamięć najważniejszych danych tam zawartych. Do nieformalnych źródeł informacji zalicza się dostawców i klientów firmy, a także konkurentów i organizatorów instytucji rynkowych, w jakich uczestniczy firma, takich jak wystawy czy targi.

Z kolei ujmując źródła informacji według innego kryterium, źródła otwarte, czyli ogół pisemnych, audiowizualnych i informatycznych środków rozpowszechniania informacji, są podstawowymi źródłami informacji o przedsiębiorstwie. Należy jednak pamiętać, że, jak się wydaje, cenniejsze informacje pozyska się ze źródeł zamkniętych, do których zaliczyć można: dostawców, odbiorców instytucjonalnych, firmy szkoleniowe i stowarzyszenia zawodowe oraz członków samej organizacji. Zbieraj więc wszelkie dostępne dla Ciebie, łatwo czy z trudem, informacje o interesującej Cię firmie. Śledząc zawczasu jej rozwój, masz większą szansę przyczyniać się do niego w przyszłości. Pamiętaj, że z wiedzy o sobie organizacje uczyniły kryterium wyboru swoich przyszłych pracowników.

Oryginalnie wydane w: Manko.R.3: (2000) nr 1 s. 9-10

Autor: Jarosław Piwowarczyk