Determinanty systemu zarządzania strategicznego

Z Encyklopedia Zarządzania
Determinanty systemu zarządzania strategicznego
Polecane artykuły


System zarządzania strategicznego został przedstawiony w pięcioaspektowej formule definiowania systemów zarządzania. Każdy ze scharakteryzowanych aspektów, został rozszerzony o determinanty tzn. metody, techniki i działania realizowane w ramach poszczególnych elementów systemu zarządzania strategicznego.

Aspekt celowościowy

Odnosi się do zakresu działalności globalnej przedsiębiorstwa i jej sformalizowania na podstawie przyjętej wizji i misji.

Determinanty: strategie podstawowe, strategie dziedzin gospodarowania (na poziomie SJG), plany biznesowe, strategie i plany funkcjonalne (na poziomie całej firmy i SJG).

Aspekt podmiotowy

Wskazuje na kierownictwo, zespoły doradcze i komórki, które wykonują zadania zarządzania strategicznego na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej.

Determinanty: formalizacja organizacyjno-prawna instytucji zarządzania strategicznego, kompetencje menedżerskie naczelnego kierownictwa firmy i SJG, specjalizacja zawodowa kadry pracowniczej komórek funkcjonalnych ds. strategicznych, zespoły zarządzania strategicznego, uprawnione role centrali w opracowaniu strategii firmy, pragmatyka zarządzania odniesiona do naczelnego kierownictwa firmy i SJG, efektywność zarządzania.

Aspekt strukturalny

Dotyczy struktury kierownictwa, zespołów doradczych i komórek, które tworzą organizację systemu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa.

Determinanty konfiguracja struktury hierarchicznej systemu zarządzania strategicznego, organizacja systemu zarządzania strategicznego, organizacja systemu planowania strategicznego, organizacja systemu kontroli strategicznej, struktura organizacyjna SJG.

Aspekt funkcjonalny

Odnosi się do funkcjonowania systemu zarządzania strategicznego i określa go w ujęciu procesowym.

Determinanty: zasady zarządzania strategicznego, zakres funkcji systemu zarządzania strategicznego ze względu na przyjętą misję i cele przedsiębiorstwa, procesy i procedury zarządzania przedsięwzięciami strategicznymi.

Aspekt instrumentalny

Wskazuje na zbiór narzędzi badawczych i aplikacyjnych wykorzystywanych w pracach diagnostycznych, w projektowaniu strategii zarządzania oraz jej implementacji.

Determinanty: analiza strategiczna, diagnostyka ekonomiczna i organizacyjna, zasady alokacji środków finansowych, modele stosowania instrumentów finansowych, techniki negocjacyjne, metody prognozowania gospodarczego, rachunki decyzyjne w zakresie podstawowych problemów strategicznych, metody planowania strategicznego, procedury koordynowania programów i planów, techniki zarządzania, reengineering, metody kontroli strategicznej.

Zobacz także:

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak