Zarządzanie przez informacje i komunikację

Z Encyklopedia Zarządzania

Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa, są impulsem wprowadzania wszechstronnych modyfikacji zasad jego funkcjonowania. Istotnym elementem tego procesu jest wprowadzanie nowych metod i technik zarządzania mające na celu podniesienie efektywności funkcjonowania firmy, poprzez zmiany w strukturach systemów zarządzania oraz poprzez działania poprawiające jakość realizacji zadań.

Podstawowym składnikiem realizacji wymienionych działań jest stosowanie odpowiednich podejść do realizacji funkcji informacyjnej w przedsiębiorstwie. Przykładem takiego podejścia może być opisywana przez A.Nowickiego koncepcja zarządzania przez informację i komunikację (1998, s. 20)

Cechy

Głównymi cechami tej koncepcji są:

  • eksponowanie w strukturze organizacyjnej firmy stanowisk i komórek zorientowanych na procesy informowania i komunikowania,
  • stosowanie w firmie bogatego spektrum różnorodnych metod i środków technicznych informowania i komunikacji,
  • doskonalenie procesów informowania i kierowania prowadzące do usprawniania istniejącego w firmie systemu informowania i komunikacji.

Koncepcja powyższa zakłada szeroki udział pracowników różnych szczebli (od najwyższego - zarząd i dyrekcję firmy, poprzez kierowników działów funkcjonalnych, do stanowisk specjalistów różnych dziedzin wspomagających działanie systemu informacyjnego). Istotny nacisk położony jest również na zastosowanie technologii informatycznej jako narzędzia wspomagającego realizację zarządzania przez informację i komunikację.

Wpływ zarządzania przez informację i komunikację na efektywność organizacji

Efektywne zarządzanie informacją i komunikacją może przynieść organizacji wiele korzyści. Przede wszystkim, umożliwia lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów, co prowadzi do zwiększenia efektywności działań. Poprawione przepływy informacji i komunikacji w organizacji umożliwiają szybsze podejmowanie decyzji i realizację zadań. Pracownicy mają dostęp do kluczowych informacji w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe i konkurencyjne.

Technologia informatyczna odgrywa tutaj kluczową rolę, umożliwiając gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji w sposób efektywny. Dzięki odpowiednim systemom informatycznym, organizacja może skutecznie zarządzać danymi, umożliwiając łatwy dostęp do informacji dla wszystkich zainteresowanych stron. Przykładem takiego systemu może być system CRM (Customer Relationship Management), który umożliwia skuteczne zarządzanie relacjami z klientami poprzez efektywną komunikację i dostęp do informacji o klientach.

Istnieje wiele organizacji, które osiągnęły sukces dzięki skutecznemu zarządzaniu informacją i komunikacją. Przykładem może być firma Apple, która dzięki doskonałemu zarządzaniu informacją i komunikacją wewnątrz organizacji, potrafi szybko wprowadzać innowacje na rynek i utrzymać pozycję lidera.

Efektywne zarządzanie informacją ma również bezpośredni wpływ na osiąganie celów organizacji. Poprawione przepływy informacji umożliwiają lepsze planowanie, koordynację i monitorowanie działań. Dzięki temu organizacja może efektywniej realizować swoje cele strategiczne.

Najważniejszymi czynnikami, które należy uwzględnić przy zarządzaniu informacją i komunikacją w celu zwiększenia efektywności organizacji, są odpowiednie procesy i procedury, dobre wykorzystanie technologii informatycznej oraz odpowiednie umiejętności i kompetencje pracowników. Warto inwestować w szkolenia z zakresu zarządzania informacją i komunikacją, aby pracownicy byli świadomi znaczenia tych zagadnień i potrafili efektywnie wykorzystywać dostępne narzędzia i systemy.

Wyzwania i bariery związane z zarządzaniem przez informację i komunikację

Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacji wiąże się z wieloma wyzwaniami. Jednym z głównych wyzwań jest przeciążenie informacyjne. W dzisiejszym świecie informacji, organizacje mają do czynienia z ogromnym przepływem danych, które należy odpowiednio zarządzać. Pracownicy często otrzymują zbyt wiele informacji, co może prowadzić do dezorganizacji, braku koncentracji i trudności w podejmowaniu decyzji.

Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniej jakości informacji. W organizacji ważne jest, aby informacje były dokładne, aktualne i wiarygodne. Niedokładne lub niekompletne informacje mogą prowadzić do błędnych decyzji i działań.

Innym wyzwaniem jest zapewnienie efektywnej komunikacji wewnątrz organizacji. Często zdarza się, że informacje nie są przekazywane w sposób klarowny i zrozumiały. Komunikacja może być zakłócona przez różnice kulturowe, różnice w stylach komunikacji oraz niedostateczne umiejętności komunikacyjne pracowników.

Najczęstsze bariery utrudniające efektywne zarządzanie informacją i komunikacją

Jedną z najczęstszych barier jest brak odpowiednich narzędzi i systemów informatycznych. Wiele organizacji nadal korzysta z przestarzałych metod zarządzania informacją i komunikacją, co utrudnia efektywne przetwarzanie i udostępnianie informacji.

Kolejną barierą jest brak współpracy i koordynacji między różnymi działami i zespołami w organizacji. Często różne działy mają swoje własne systemy i procedury, co utrudnia wymianę informacji i komunikację.

Innymi bariery mogą być brak zaufania między pracownikami, brak umiejętności komunikacyjnych, zbyt duża hierarchia w organizacji, brak jasno określonych procesów i procedur, oraz brak odpowiednich szkoleń i wsparcia dla pracowników.

Skuteczne strategie radzenia sobie z wyzwaniami i pokonywania barier

Aby radzić sobie z wyzwaniami związanymi z zarządzaniem informacją i komunikacją, organizacje powinny zastosować skuteczne strategie. Jedną z takich strategii jest inwestowanie w odpowiednie narzędzia i systemy informatyczne. Nowoczesne systemy zarządzania informacją i komunikacją mogą znacznie ułatwić przepływ informacji i poprawić efektywność działań.

Ważne jest również promowanie współpracy i koordynacji między różnymi działami i zespołami w organizacji. Wprowadzenie wspólnych platform komunikacyjnych i narzędzi do współpracy może przyczynić się do poprawy przepływu informacji i komunikacji.

Organizacje powinny również inwestować w rozwój umiejętności komunikacyjnych pracowników. Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, prezentacji i negocjacji mogą przyczynić się do poprawy jakości komunikacji w organizacji.

Konsekwencje braku efektywnego zarządzania informacją i komunikacją mogą być poważne dla organizacji. Mogą to być m.in. błędne decyzje, opóźnienia w realizacji zadań, brak koordynacji między działami, a także utrata klientów i zmniejszenie konkurencyjności na rynku.

Przykładem organizacji, która skutecznie przekształciła swoje podejście do zarządzania informacją i komunikacją, jest firma Google. Dzięki efektywnemu zarządzaniu informacją i komunikacją, firma Google potrafi szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe i utrzymać pozycję lidera w branży IT.

Wpływ zarządzania przez informację i komunikację na kulturę organizacyjną

Istotność kultury organizacyjnej w kontekście zarządzania informacją i komunikacją

Kultura organizacyjna ma istotny wpływ na zarządzanie informacją i komunikacją w organizacji. Kultura organizacyjna obejmuje wartości, przekonania, normy i zachowania pracowników w organizacji. Jeśli kultura organizacyjna sprzyja otwartej i efektywnej komunikacji, to zarządzanie informacją i komunikacją jest znacznie łatwiejsze.

Kultura organizacyjna wpływa na sposób, w jaki pracownicy postrzegają i wykorzystują informacje. Jeśli kultura organizacyjna promuje otwartość, zaufanie i współpracę, to pracownicy są bardziej skłonni do dzielenia się informacjami i komunikowania się w sposób efektywny.

Wpływ efektywnego zarządzania informacją i komunikacją na kulturę organizacyjną

Efektywne zarządzanie informacją i komunikacją może wpływać na kulturę organizacyjną w pozytywny sposób. Poprawione przepływy informacji i komunikacji sprzyjają lepszej współpracy i koordynacji między pracownikami. Pracownicy są bardziej świadomi znaczenia informacji i komunikacji w organizacji i są skłonni do dzielenia się nimi.

Przykładem organizacji, która skutecznie buduje kulturę organizacyjną sprzyjającą skutecznemu zarządzaniu informacją i komunikacją, jest firma Netflix. Firma ta promuje otwartość i zaufanie, a także stawia na transparentność i swobodny przepływ informacji w organizacji. Dzięki temu pracownicy są świadomi i zaangażowani w proces zarządzania informacją i komunikacją.

Najważniejsze czynniki przy budowaniu kultury organizacyjnej sprzyjającej skutecznemu zarządzaniu informacją i komunikacją

Podczas budowania kultury organizacyjnej sprzyjającej skutecznemu zarządzaniu informacją i komunikacją, ważne jest uwzględnienie kilku kluczowych czynników. Przede wszystkim, warto promować otwartość i zaufanie w organizacji. Pracownicy powinni czuć się swobodnie, aby dzielić się informacjami i wyrażać swoje pomysły i opinie.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest promowanie współpracy i kooperacji między pracownikami. Organizacje powinny tworzyć warunki do wspólnego działania i wymiany informacji między różnymi działami i zespołami.

Warto również inwestować w szkolenia z zakresu komunikacji i budowania relacji między ludźmi. Pracownicy powinni być świadomi znaczenia efektywnej komunikacji i umieć ją stosować w praktyce.

Korzyści płynące z posiadania kultury organizacyjnej, która wspiera efektywne zarządzanie informacją i komunikacją, są liczne. Organizacja może osiągnąć lepsze wyniki, zwiększyć zaangażowanie pracowników, poprawić relacje z klientami i budować silną markę.


Zarządzanie przez informacje i komunikacjęartykuły polecane
Zarządzanie procesami operacyjnymiSystem zarządzania wiedząWirtualizacja zarządzania kadramiSystem zarządzaniaKlasy rozwiązań informatycznychZarządzanie wiedząSystem zarządzania strategicznegoZarządzanie przez projektyMapa drogowa

Bibliografia

  • Nowicki A. (red.) (1998), Informatyka dla ekonomistów. Studium teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Woźniak K. (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Krzysztof Woźniak