Zarządzanie przez informacje i komunikację

Z Encyklopedia Zarządzania
Zarządzanie przez informacje i komunikację
Polecane artykuły


Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa, są impulsem wprowadzania wszechstronnych modyfikacji zasad jego funkcjonowania. Istotnym elementem tego procesu jest wprowadzanie nowych metod i technik zarządzania mające na celu podniesienie efektywności funkcjonowania firmy, poprzez zmiany w strukturach systemów zarządzania oraz poprzez działania poprawiające jakość realizacji zadań.

Podstawowym składnikiem realizacji wymienionych działań jest stosowanie odpowiednich podejść do realizacji funkcji informacyjnej w przedsiębiorstwie. Przykładem takiego podejścia może być opisywana przez A.Nowickiego koncepcja zarządzania przez informację i komunikację (1998, s. 20)

Cechy

Głównymi cechami tej koncepcji są:

  • eksponowanie w strukturze organizacyjnej firmy stanowisk i komórek zorientowanych na procesy informowania i komunikowania,
  • stosowanie w firmie bogatego spektrum różnorodnych metod i środków technicznych informowania i komunikacji,
  • doskonalenie procesów informowania i kierowania prowadzące do usprawniania istniejącego w firmie systemu informowania i komunikacji.

Koncepcja powyższa zakłada szeroki udział pracowników różnych szczebli (od najwyższego - zarząd i dyrekcję firmy, poprzez kierowników działów funkcjonalnych, do stanowisk specjalistów różnych dziedzin wspomagających działanie systemu informacyjnego). Istotny nacisk położony jest również na zastosowanie technologii informatycznej jako narzędzia wspomagającego realizację zarządzania przez informację i komunikację.

Bibliografia

  • Informatyka dla ekonomistów. Studium teoretyczne i praktyczne, pod red. A. Nowickiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak