Autonomiczny system zarządzania jakością

Z Encyklopedia Zarządzania

A. Stabryła zaproponował model autonomicznego systemu zarządzania jakością (ASZJ) obejmującego wszystkie dziedziny działalności organizacji (rys). Model wydziela poziom strategiczny - opracowanie strategii i audyt - oraz operacyjny obejmujący wdrożenie przyjętej strategii. ASZJ posiada również swoją część podmiotową, w której mieszczą się stanowiska organizacyjne odpowiedzialne za zarządzanie jakością w wymiarze globalnym. System jest sformalizowany poprzez dokumenty, np. księgę jakości, procedury i instrukcje.

Prezentowany model został ograniczony do problematyki jakości w organizacji, choć rozumianej szeroko. Nie wskazano w nim szczegółowych zasad działania, lecz główny mechanizm. Może on stanowić ramy dla budowy szczegółowego modelu SZJ.

Model autonomiczny.jpg

Rys. Model autonomicznego systemu zarządzania jakością

Żródło: (A. Stabryła 1997, s. 467)

Zalety autonomicznego systemu zarządzania jakością

Wdrożenie autonomicznego systemu zarządzania jakością może przynieść organizacji wiele korzyści.

 • Po pierwsze, umożliwia on lepszą kontrolę nad procesami i procedurami w organizacji, co prowadzi do zwiększenia efektywności i skuteczności działań. Dzięki temu organizacja może osiągać lepsze wyniki i zwiększać swoją konkurencyjność na rynku.
 • Po drugie, autonomiczny system zarządzania jakością umożliwia organizacji lepsze monitorowanie i kontrolowanie jakości swoich produktów lub usług. Dzięki temu można skuteczniej reagować na ewentualne problemy i defekty, co przekłada się na zadowolenie klientów i budowanie ich zaufania do marki.
 • Po trzecie, wdrożenie autonomicznego systemu zarządzania jakością umożliwia organizacji lepsze zarządzanie ryzykiem. Dzięki systematycznemu monitorowaniu i analizie danych, można identyfikować potencjalne zagrożenia i podejmować odpowiednie działania zapobiegawcze. To z kolei przekłada się na redukcję kosztów związanych z naprawą błędów i problemów.

Autonomiczny system zarządzania jakością przyczynia się do poprawy efektywności działania organizacji na wielu poziomach.

 • Po pierwsze, umożliwia on lepsze zarządzanie procesami, co prowadzi do zwiększenia wydajności i redukcji strat. Dzięki temu organizacja może osiągać lepsze wyniki finansowe i efektywnie wykorzystywać swoje zasoby.
 • Po drugie, autonomiczny system zarządzania jakością umożliwia organizacji identyfikowanie i eliminowanie nieefektywnych działań i praktyk. Dzięki temu można skoncentrować się na tym, co naprawdę przynosi wartość dla klienta i organizacji. To z kolei prowadzi do poprawy jakości produktów lub usług i zwiększenia satysfakcji klienta.
 • Po trzecie, autonomiczny system zarządzania jakością wpływa na poprawę komunikacji i współpracy w organizacji. Dzięki jasnym procedurom i odpowiedzialnościom, pracownicy mają lepsze zrozumienie swoich ról i obowiązków. To z kolei przekłada się na lepszą koordynację działań i większą efektywność pracy zespołowej.

Autonomiczny system zarządzania jakością może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności organizacji na kilka sposobów.

 • Po pierwsze, umożliwia on organizacji dostosowanie się do zmieniających się oczekiwań klientów i rynku. Dzięki systematycznemu monitorowaniu opinii klientów i analizie danych, można szybko reagować na zmiany i wprowadzać ulepszenia w produktach lub usługach.
 • Po drugie, autonomiczny system zarządzania jakością umożliwia organizacji budowanie pozytywnego wizerunku marki. Dzięki lepszej jakości produktów lub usług, organizacja może zyskać zaufanie klientów i budować lojalność wobec marki. To z kolei przekłada się na większą konkurencyjność i zdolność do utrzymania się na rynku.
 • Po trzecie, autonomiczny system zarządzania jakością umożliwia organizacji lepsze wykorzystanie swojego potencjału i zasobów. Dzięki eliminowaniu nieefektywnych działań i praktyk, organizacja może skupić się na tym, co naprawdę przynosi wartość dla klienta i organizacji. To z kolei prowadzi do zwiększenia efektywności i konkurencyjności.

Wdrożenie autonomicznego systemu zarządzania jakością może przynieść wiele korzyści dla zadowolenia klientów.

 • Po pierwsze, lepsza kontrola nad procesami i procedurami w organizacji przekłada się na lepszą jakość produktów lub usług. Dzięki temu, klienci mogą być pewni, że otrzymują wysokiej jakości produkty lub usługi, które spełniają ich oczekiwania.
 • Po drugie, autonomiczny system zarządzania jakością umożliwia organizacji szybką reakcję na ewentualne problemy i defekty. Dzięki temu, organizacja może skutecznie rozwiązywać reklamacje i zapewniać klientom wysoką jakość obsługi. To z kolei przekłada się na zadowolenie klientów i budowanie ich zaufania do marki.
 • Po trzecie, autonomiczny system zarządzania jakością umożliwia organizacji lepszą komunikację z klientami. Dzięki systematycznemu gromadzeniu opinii i informacji zwrotnych od klientów, organizacja może dostosowywać swoje produkty lub usługi do ich potrzeb i oczekiwań. To z kolei prowadzi do większej satysfakcji klientów i lojalności wobec marki.

Autonomiczny system zarządzania jakością może przyczynić się do redukcji kosztów w organizacji na kilka sposobów.

 • Po pierwsze, umożliwia on organizacji identyfikowanie i eliminowanie nieefektywnych działań i praktyk. Dzięki temu, organizacja może redukować marnotrawstwo zasobów i oszczędzać na kosztach produkcji lub świadczenia usług.
 • Po drugie, autonomiczny system zarządzania jakością umożliwia organizacji lepsze zarządzanie ryzykiem. Dzięki identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń i podejmowaniu odpowiednich działań zapobiegawczych, organizacja może unikać kosztownych napraw i problemów. To z kolei przekłada się na redukcję kosztów związanych z błędami i defektami.
 • Po trzecie, autonomiczny system zarządzania jakością wpływa na poprawę efektywności i wydajności organizacji. Dzięki lepszej kontroli nad procesami i procedurami, organizacja może zwiększać swoją wydajność i osiągać lepsze wyniki finansowe. To z kolei przekłada się na redukcję kosztów i zwiększenie rentowności działalności.


Autonomiczny system zarządzania jakościąartykuły polecane
Aspekty systemu zarządzaniaDeterminanty systemu zarządzania strategicznegoModel House of Total QualityISO 27001Model warstwowyISO 17799Implementacja strategiiKlasy rozwiązań informatycznychISO 14001

Bibliografia

 • Stabryła A. (1997), Podstawy zarządzania firmą, Antykwa, Kluczbork
 • Stabryła A. (2007), Podejście podmiotowo-relacyjne w doskonaleniu struktury organizacyjnej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6