ISO 27001

Z Encyklopedia Zarządzania

System zarządzania bezpieczeństwem informacji obejmuje swoim zakresem tworzenie polityki bezpieczeństwa na poziomie strategicznym, szacowanie ryzyka wystąpienia zagrożeń, określanie i wdrażanie zabezpieczeń służących wyeliminowaniu tych zagrożeń, a także monitorowanie systemu za pomocą audytów wewnętrznych i przeglądu zarządzania.

Struktura normy

Znalazł on odzwierciedlenie w strukturze normy ISO 27001:2013 (PN-ISO 27001:2017), która składa się z następujących rozdziałów.

0. Wprowadzenie
1. Zakres normy
2. Powołania normatywne
3. Terminy i definicje
4. Kontekst organizacji
5. Przywództwo
6. Planowanie
7. Wsparcie
8. Działania operacyjne
9. Ocena wyników
10. Doskonalenie
Załącznik A. Wzorcowy wykaz celów stosowania zabezpieczeń i zabezpieczeń

Struktura ta odpowiada innym normom ustanawianym przez ISO związanym z systemami zarządzania.

Struktura załącznika A

Kluczową częścią normy ISO 27001 jest załącznik A, który zawiera listę zabezpieczeń podzielonych na grupy:

A.5 Polityki bezpieczeństwa informacji
A.6 Organizacja bezpieczeństwa informacji
A.7 Bezpieczeństwo zasobów ludzkich
A.8 Zarządzanie aktywami
A.9 Kontrola dostępu
A.10 Kryptografia
A.11 Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
A.12 Bezpieczna eksploatacja
A.13 Bezpieczeństwo komunikacji
A.14 Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów
A.15 Relacje z dostawcami
A.16 Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
A.17 Aspekty bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu ciągłością działania
A.18 Zgodność

Grupy zabezpieczeń są ściśle związane z treścią normy ISO 27002, w której można znaleźć szczegółowe wytyczne wdrażania i monitorowania zabezpieczeń. Należy przy tym zauważyć, że w wielu przypadkach norma ISO 27002 traktuje o systemie informatycznym, jednak w przypadku wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, należy to interpretować szerzej, jako system informacyjny.

Ocena efektywności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Metody oceny efektywności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji .

W celu oceny efektywności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) istnieje kilka różnych metod. Jedną z powszechnie stosowanych metod jest przeprowadzanie audytu wewnętrznego, który polega na dokładnym przeanalizowaniu i ocenie systemu pod kątem zgodności z wymaganiami normy ISO 27001. Audyt wewnętrzny może być przeprowadzany przez zespół wewnętrzny lub zewnętrznego audytora, który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Kolejną metodą oceny efektywności SZBI jest przeprowadzanie testów penetracyjnych, które mają na celu identyfikację ewentualnych słabości i podatności systemu. Testy penetracyjne są przeprowadzane przez specjalistów ds. bezpieczeństwa, którzy próbują aktywnie przetestować system pod kątem możliwości nieautoryzowanego dostępu i naruszenia bezpieczeństwa.

Dodatkowo, można również wykorzystać metody ankiety lub wywiadu, w których pracownicy organizacji oceniają swoje zrozumienie i przestrzeganie polityk bezpieczeństwa oraz raportują o ewentualnych incydentach. Metody te pozwalają na uzyskanie informacji na temat świadomości i zaangażowania pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Wskaźniki monitorowania i mierzenia wyników systemu .

Aby monitorować i mierzyć wyniki systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, można wykorzystać różne wskaźniki. Przykładowymi wskaźnikami mogą być:

 • Liczba incydentów bezpieczeństwa informacji raportowanych w określonym okresie czasu.
 • Czas reakcji na incydenty bezpieczeństwa informacji.
 • Procent zrealizowanych działań korygujących w odpowiedzi na incydenty bezpieczeństwa informacji.
 • Stopień zgodności z wymaganiami normy ISO 27001.
 • Wyniki audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Wskaźniki te pozwalają na monitorowanie skuteczności systemu oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy.

Najlepsze praktyki dotyczące oceny efektywności systemu .

Przy ocenie efektywności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji warto stosować najlepsze praktyki. Oto kilka zaleceń:

 • Regularnie przeprowadzaj audyty wewnętrzne, które obejmują wszystkie obszary SZBI.
 • Stosuj różne metody oceny, takie jak testy penetracyjne i ankiety, aby uzyskać różnorodne informacje na temat systemu.
 • Analizuj wyniki ocen i podejmuj działania korygujące w celu poprawy systemu.
 • Zapewnij odpowiednie szkolenia i świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji.
 • Śledź wyniki wskaźników i regularnie raportuj o postępach i osiągnięciach.

Przestrzeganie tych najlepszych praktyk pomoże zapewnić skuteczność systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Potencjalne zagrożenia i wyzwania związane z oceną efektywności systemu .

Podczas oceny efektywności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji mogą pojawić się różne zagrożenia i wyzwania. Jednym z głównych zagrożeń jest brak odpowiedniego zaangażowania i wsparcia zarządzających organizacją. Bez ich pełnego zaangażowania oraz alokacji odpowiednich zasobów i budżetu, ocena efektywności systemu może być utrudniona.

Innym wyzwaniem jest brak świadomości i zaangażowania pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji. Jeśli pracownicy nie rozumieją polityk i procedur bezpieczeństwa informacji, mogą nieprzestrzegać ich, co zwiększa ryzyko naruszenia systemu.

Dodatkowo, ocena efektywności systemu SZBI może być czasochłonna i wymagać wysiłku ze strony zespołu ds. bezpieczeństwa informacji. Wymaga to odpowiedniego planowania i zarządzania zasobami, aby zapewnić skuteczność oceny.

Korzyści z przeprowadzania regularnej oceny efektywności systemu .

Przeprowadzanie regularnej oceny efektywności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji przynosi wiele korzyści. Oto kilka z nich:

 • Identyfikacja słabości i podatności systemu, co pozwala na wdrożenie działań korygujących.
 • Poprawa skuteczności systemu poprzez dostosowanie go do zmieniających się zagrożeń.
 • Zwiększenie zaufania klientów i partnerów biznesowych poprzez wykazanie, że organizacja skutecznie zarządza bezpieczeństwem informacji.
 • Zgodność z wymaganiami normy ISO 27001, co może być wymagane przez klientów lub regulacje.
 • Ochrona przed stratami finansowymi i reputacyjnymi związanymi z incydentami bezpieczeństwa informacji.

Przeprowadzanie regularnej oceny efektywności systemu SZBI jest zatem kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji w organizacji.

Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji

Podstawowe zasady zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji .

Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji opiera się na kilku podstawowych zasadach. Pierwszą zasadą jest szybka reakcja na incydenty. Im szybciej zostanie podjęta odpowiednia reakcja, tym mniejsze będą potencjalne szkody i straty.

Kolejną zasadą jest dokładne dokumentowanie incydentów. Wszystkie incydenty bezpieczeństwa informacji powinny być odpowiednio udokumentowane, w tym ich przyczyny, skutki i podjęte działania korygujące. Dokumentacja ta jest niezbędna do późniejszej analizy i zapobiegania podobnym incydentom w przyszłości.

Inną zasadą jest współpraca i koordynacja działań. Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji wymaga współpracy różnych zespołów, takich jak zespół ds. bezpieczeństwa informacji, dział IT, zarządzanie kryzysowe itp. Koordynacja działań między tymi zespołami jest kluczowa dla skutecznego zarządzania incydentami.

Etapy procesu reagowania na incydenty .

Proces reagowania na incydenty bezpieczeństwa informacji obejmuje kilka etapów. Pierwszym etapem jest wykrycie incydentu, czyli zidentyfikowanie nieprawidłowości, które mogą wskazywać na naruszenie bezpieczeństwa informacji.

Następnym etapem jest ocena incydentu, czyli określenie jego skali, zasobów zaangażowanych w incydent oraz potencjalnych skutków. Na podstawie oceny można podjąć decyzję o odpowiednich działaniach.

Kolejnym etapem jest reakcja na incydent, czyli podjęcie działań mających na celu zatrzymanie incydentu, minimalizowanie strat i przywracanie normalnego funkcjonowania systemu. Działania te mogą obejmować izolację zainfekowanych systemów, przywracanie kopii zapasowych, zmianę haseł itp.

Ostatnim etapem jest analiza incydentu, czyli dokładne zbadanie przyczyn incydentu, identyfikacja słabości systemu oraz wyciągnięcie wniosków i zaleceń mających na celu zapobieganie podobnym incydentom w przyszłości.

Najlepsze praktyki dotyczące raportowania i analizy incydentów .

Przy raportowaniu i analizie incydentów bezpieczeństwa informacji warto stosować najlepsze praktyki. Oto kilka zaleceń:

 • Dokładnie dokumentuj wszystkie incydenty, w tym ich przyczyny, skutki i podjęte działania.
 • Analizuj przyczyny incydentów, aby zidentyfikować słabości systemu i podejmować odpowiednie działania korygujące.
 • Raportuj o incydentach na odpowiednich szczeblach organizacji, aby zapewnić odpowiednie wsparcie i alokację zasobów.
 • Utrzymuj bazę wiedzy na temat incydentów, aby móc korzystać z doświadczeń z przeszłości i unikać powtarzających się incydentów.
 • Regularnie przeglądaj i aktualizuj polityki i procedury dotyczące zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji.

Przestrzeganie tych najlepszych praktyk pomoże w skutecznym raportowaniu i analizie incydentów, a także w zapobieganiu podobnym incydentom w przyszłości.

Typowe rodzaje incydentów i sposoby ochrony przed nimi .

Istnieje wiele typowych rodzajów incydentów bezpieczeństwa informacji, z którymi organizacje mogą się spotkać. Przykłady to:

Aby chronić się przed tymi incydentami, organizacje powinny stosować różne środki ochrony, takie jak:

 • Aktualizowanie oprogramowania i systemów operacyjnych w celu wyeliminowania znanych podatności.
 • Wdrażanie silnych haseł i autoryzacji dwuskładnikowej.
 • Szkolenie pracowników w zakresie rozpoznawania zagrożeń i bezpiecznego postępowania.
 • Regularne wykonywanie kopii zapasowych danych i ich przechowywanie w bezpiecznym miejscu.
 • Skanowanie systemów w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania i innych zagrożeń.

Stosowanie tych środków ochrony pomoże zminimalizować ryzyko wystąpienia incydentów bezpieczeństwa informacji.

Konsekwencje braku zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji .

Brak skutecznego zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji może mieć poważne konsekwencje dla organizacji. Oto kilka z nich:

 • Utrata poufnych informacji, takich jak dane klientów, dane finansowe itp.
 • Szkody finansowe związane z naprawą systemów i przywracaniem normalnego funkcjonowania.
 • Utrata reputacji i zaufania klientów, partnerów biznesowych i społeczeństwa.
 • Naruszenie przepisów i regulacji związanych z ochroną danych osobowych.
 • Wpływ na kontynuację działalności organizacji.

Konsekwencje te mogą mieć poważne skutki zarówno dla organizacji, jak i dla jej interesariuszy. Dlatego skuteczne zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji jest niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa organizacji.

Współpraca z dostawcami w kontekście bezpieczeństwa informacji

Kluczowe aspekty bezpieczeństwa informacji w relacjach z dostawcami .

Współpraca z dostawcami w kontekście bezpieczeństwa informacji wymaga uwzględnienia kilku kluczowych aspektów. Pierwszym aspektem jest ocena bezpieczeństwa dostawców przed nawiązaniem współpracy. Organizacje powinny przeprowadzać oceny dostawców pod kątem ich polityk i procedur bezpieczeństwa oraz ich gotowości do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony informacji.

Kolejnym aspektem jest uwzględnienie klauzul dotyczących bezpieczeństwa informacji w umowach i umowach z dostawcami. Klauzule te powinny określać wymagania dotyczące zabezpieczenia informacji, wymagania dotyczące przekazywania informacji oraz odpowiedzialności dostawcy w przypadku naruszenia bezpieczeństwa informacji.

Innym aspektem jest monitorowanie i kontrolowanie działań dostawców w zakresie bezpieczeństwa informacji. Organizacje powinny monitorować działania dostawców, takie jak przestrzeganie polityk bezpieczeństwa, przeprowadzanie audytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz raportowanie o incydentach bezpieczeństwa informacji.

Metody oceny dostawców pod kątem bezpieczeństwa informacji .

Aby ocenić dostawców pod kątem bezpieczeństwa informacji, można wykorzystać różne metody. Jedną z metod jest przeprowadzenie audytu dostawcy, który obejmuje ocenę polityk i procedur bezpieczeństwa, analizę systemów informatycznych dostawcy oraz ocenę działań dostawcy w przypadku incydentów bezpieczeństwa informacji.

Inną metodą jest przeprowadzenie testów penetracyjnych na systemach dostawcy w celu identyfikacji ewentualnych słabości i podatności. Testy te powinny być przeprowadzane przez specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji, którzy mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Dodatkowo, można również przeprowadzać regularne audyty wewnętrzne i zewnętrzne dostawcy w celu monitorowania i oceny ich skuteczności w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Najlepsze praktyki dotyczące monitorowania i kontrolowania działań dostawców .

Przy monitorowaniu i kontrolowaniu działań dostawców w zakresie bezpieczeństwa informacji warto stosować najlepsze praktyki. Oto kilka zaleceń:

 • Regularnie przeglądaj polityki i procedury dostawców dotyczące bezpieczeństwa informacji, aby upewnić się, że są one zgodne z wymaganiami organizacji.
 • Wymagaj dostawców, aby przeprowadzali audyty wewnętrzne i zewnętrzne, aby ocenić i potwierdzić skuteczność ich systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Raportuj i monitoruj incydenty bezpieczeństwa informacji, które dotyczą dostawców, aby ocenić ich reakcję i pode


ISO 27001artykuły polecane
Księga jakościISO 17799Dokumentowanie systemu zarządzaniaNowelizacja norm ISO 9000ISO 13335Polityka bezpieczeństwaOHSAS 18001Autonomiczny system zarządzania jakościąPodejście procesowe

Bibliografia

 • Wawak S. (2015), Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w znowelizowanej normie ISO 27001. Osiągnięcia i wyzwania, red. P. Kafel, T. Sikora, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków