ISO 13335

Z Encyklopedia Zarządzania

ISO/ IEC TR 13335 jest to tzw. raport techniczny pt. "Technika informacyjna - Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych" (ang. 'Information Technology - Guidelines for the Management of IT Security' = GMITS). Raport wydany został wspólnie przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ang. ISO = International Standard Organisation) oraz Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (ang. IEC = International Electrotechnical Commission). Dokumenty takie ukazują się w szczególnych przypadkach, gdy jakaś dziedzina jest dopiero w stadium kształtowania. Naturalne jest, iż wówczas regulacje dość często się zmieniają. Z czasem, gdy pewne standardy się ugruntują, raport techniczny może zostać przekształcony w normę (w Polsce już teraz posiada on takowy status - jest to norma PN-I-13335, której pierwsza część została przetłumaczona na język polski).

Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych

Każdy system informatyczny posiada zasoby podatne na zagrożenia pochodzące zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz tegoż systemu. Zasoby posiadają pewne słabości, które mogą zostać wykorzystane przez zagrożenie. Prawdopodobieństwo takiego wykorzystania nazywamy ryzykiem. W celu zminimalizowania ryzyka stosuje się zabezpieczenia, rozumiane jako praktyki, procedury oraz mechanizmy redukujące ryzyko. Jednakże żadne zabezpieczenie nie jest idealne, zawsze istnieje ryzyko rezydualne. Zdarza się również tak, że słabości nie są wykorzystywane przez żadne znane ryzyko - wówczas zabezpieczenia nie są konieczne. Kompleksowy proces przeciwdziałania zagrożeniom, polegający na stworzeniu i podtrzymaniu systemu bezpieczeństwa informatycznego instytucji, nazywany jest zarządzaniem bezpieczeństwem.

Treść ISO/ IEC TR 13335

Raport składa się z pięciu części: * ISO/ IEC TR 13335-1 (PN-I-13335-1) - wytyczne dot. zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych; omówienie terminologii, związków między pojęciami, podstawowych modeli, * ISO/ IEC TR 13335-2 - opis planowania i zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych: 1) cele i strategia bezpieczeństwa; 2) wymagania w zakresie polityki bezpieczeństwa; 3) analiza ryzyka (podejście podstawowego poziomu, nieformalne, szczegółowe, mieszane); 4) plan zabezpieczeń; 5) organizacja służb bezpieczeństwa; 6) szkolenia i działania uświadamiające; 7) lokalizacja i reagowanie na incydenty, * ISO/ IEC TR 13335-3 - szczegółowy opis technik zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych: trójpoziomowa polityka bezpieczeństwa, dogłębniejsze metody analizy ryzyka, implementacja zabezpieczeń, sposoby reagowania na incydenty, * ISO/ IEC TR 13335-4 - zalecenia dot. doboru właściwego rodzaju zabezpieczeń: charakterystyka różnych typów zabezpieczeń, sposoby wyboru właściwego zabezpieczenia ze względu na rodzaj zagrożenia lub systemu, omówienie wytycznych wynikających z innych norm tudzież branżowych opracowań, * ISO/ IEC TR 13335-5 - regulacje dot. zabezpieczeń połączeń z sieciami zewnętrznymi (sposoby zabezpieczania sieci wewnętrznej w miejscu jej połączenia z siecią zewnętrzną).

Implementacja zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych

Implementacja zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych zgodnie z wytycznymi ISO/IEC TR 13335 składa się z kilku kluczowych etapów. Pierwszym z nich jest analiza obecnego stanu bezpieczeństwa systemów informatycznych w organizacji. W ramach tego etapu należy zbadać istniejące systemy, procesy i procedury, a także identyfikować potencjalne zagrożenia i luki w zabezpieczeniach.

Kolejnym etapem jest opracowanie polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych, która określa cele, zasady i odpowiedzialności związane z zarządzaniem bezpieczeństwem. Ważne jest, aby polityka była spójna z polityką ogólną organizacji i uwzględniała jej specyfikę.

Kolejnym etapem jest wdrożenie konkretnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które poprawią bezpieczeństwo systemów informatycznych. Może to obejmować m.in. wdrożenie systemów antywirusowych, zapór sieciowych, systemów uwierzytelniania, audytów bezpieczeństwa, szkoleń dla pracowników, a także zmiany w procesach biznesowych.

Ostatnim etapem jest monitorowanie i ciągłe doskonalenie systemów bezpieczeństwa. W ramach tego etapu należy regularnie analizować wyniki audytów, monitorować systemy informatyczne pod kątem potencjalnych incydentów bezpieczeństwa, a także aktualizować i doskonalić procedury i rozwiązania techniczne.

Główne wyzwania i trudności związane z implementacją zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych

Implementacja zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych może napotkać wiele wyzwań i trudności. Jednym z głównych wyzwań jest brak świadomości i zrozumienia znaczenia bezpieczeństwa systemów informatycznych w organizacji. Wielu pracowników może nie zdawać sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń i nieprawidłowego postępowania, co utrudnia skuteczną implementację.

Innym wyzwaniem jest dostosowanie rozwiązań bezpieczeństwa do specyfiki organizacji. Każda organizacja ma inne potrzeby i wymagania, dlatego ważne jest, aby odpowiednio dopasować rozwiązania techniczne i procedury do konkretnych warunków.

Niewłaściwe zarządzanie zmianą może również stanowić trudność w procesie implementacji. Wprowadzanie zmian w systemach informatycznych i procedurach może wymagać zaangażowania wielu pracowników i odpowiedniego planowania, aby minimalizować ryzyko zakłóceń i problemów.

Ponadto, brak odpowiednich zasobów finansowych i ludzkich może utrudnić skuteczną implementację zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Wdrożenie odpowiednich rozwiązań technicznych i przeszkolenie pracowników może wymagać znacznych nakładów finansowych i czasowych.

Najlepsze praktyki i wskazówki dotyczące wdrażania zaleceń raportu technicznego

Wdrażanie zaleceń raportu technicznego ISO/IEC TR 13335 może być ułatwione poprzez przyjęcie kilku najlepszych praktyk i wskazówek. Po pierwsze, ważne jest, aby zaangażować zarząd i wysoki szczebel kierownictwa w proces implementacji. Ich wsparcie i zaangażowanie są kluczowe dla sukcesu wdrażania zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych.

Kolejną ważną praktyką jest przeprowadzenie wstępnej oceny ryzyka, która umożliwi identyfikację najważniejszych zagrożeń i luki w zabezpieczeniach. Na podstawie tej oceny można skupić się na najbardziej istotnych obszarach i dostosować rozwiązania do konkretnych potrzeb organizacji.

Warto również uwzględnić zalecenia i doświadczenia innych organizacji, które już przeprowadziły proces implementacji zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Można skorzystać z dostępnych studiów przypadku, raportów i poradników, które oferują praktyczne wskazówki i rozwiązania.

Należy również pamiętać o ciągłym doskonaleniu systemów bezpieczeństwa poprzez regularne audyty, monitorowanie i aktualizację procedur. Bezpieczeństwo systemów informatycznych to proces dynamiczny, dlatego ważne jest, aby być na bieżąco z najnowszymi zagrożeniami i technologiami.

Korzyści wynikające z odpowiedniej implementacji zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych

Odpowiednia implementacja zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych może przynieść wiele korzyści dla organizacji. Przede wszystkim, poprawa bezpieczeństwa systemów informatycznych może zmniejszyć ryzyko wystąpienia incydentów bezpieczeństwa, takich jak wycieki danych, ataki hakerskie czy utrata dostępności usług.

Dodatkowo, zwiększenie świadomości i zrozumienia bezpieczeństwa systemów informatycznych w organizacji może przyczynić się do lepszego zarządzania ryzykiem i podniesienia poziomu ochrony danych. To z kolei może przynieść zaufanie klientów i partnerów biznesowych, co ma duże znaczenie dla reputacji firmy.

Implementacja zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych może również przynieść korzyści operacyjne, takie jak zoptymalizowanie procesów biznesowych, zwiększenie wydajności i redukcja kosztów związanych z incydentami bezpieczeństwa.

Potencjalne konsekwencje braku odpowiedniej implementacji zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych

Brak odpowiedniej implementacji zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych może prowadzić do poważnych konsekwencji dla organizacji. Jednym z głównych ryzyk jest wystąpienie incydentów bezpieczeństwa, takich jak wycieki danych, kradzieże poufnych informacji czy utrata dostępności systemów.

Takie incydenty mogą prowadzić do strat finansowych, utraty zaufania klientów i partnerów biznesowych, a także naruszenia przepisów prawa, np. w zakresie ochrony danych osobowych. Konsekwencje prawne, finansowe i reputacyjne mogą być poważne i trudne do odwrócenia.

Ponadto, brak odpowiedniej ochrony systemów informatycznych może prowadzić do zakłóceń w działaniu organizacji, związanych np. z utratą dostępności usług czy uszkodzeniami sprzętu. To może wpływać na efektywność pracy i produktywność pracowników.

Dlatego ważne jest, aby organizacje zdawały sobie sprawę z konsekwencji braku odpowiedniej implementacji zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych i podejmowały odpowiednie działania w celu zminimalizowania ryzyka.


ISO 13335artykuły polecane
Audyt informatycznyMapa drogowaZarządzanie konfiguracjąMetodyka projektowania systemu informatycznegoProcedury i instrukcjeISO 27001System zarządzania przebiegiem procesówCykl życia systemu informatycznegoKonceptualizacja

Bibliografia

  • Białas A. (2007), Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, WNT, Warszawa
  • Polaczek T. (2006), Audyt bezpieczeństwa informacji w praktyce, Helion, Gliwice
  • Strona internetowa: ISO 13335:2004, ISO - International Organization for Standardization


Autor: Aleksandra Jaworska