Metodyka projektowania systemu informatycznego

Z Encyklopedia Zarządzania

Większość metodyk projektowania systemów informatycznych zawiera kilka podstawowych faz, uszczegółowionych później w zaleceniach dotyczących zadań realizowanych w każdej z nich, oraz stosowanych technik i metod szczegółowych.

W. Bocchino wyróżnia 10 faz projektowania systemów informacyjnych, są to:

 1. Zorganizowanie zespołu projektowego
 2. Ustalenie celów przedsiębiorstwa i zespołu projektowego
 3. Zbadanie potrzeb informacyjnych organizacji
 4. Ustalenie zadań zespołu projektowego i harmonogramu praca
 5. Analiza dotychczasowych procedur przetwarzania
 6. Opracowanie wymogów w stosunku do projektowanego systemu
 7. Zaprojektowanie usprawnionego systemu informacyjnego
 8. Ocena i dobór sprzętu przetwarzania danych w warunkach nowego systemu informacyjnego zarządzania
 9. Opracowanie szczegółowej dokumentacji procedur działania systemu
 10. Wdrożenie nowego systemu informacyjnego zarządzanie

Rodzaje

Spośród wielu metodyk tworzenia oprogramowania komputerowego, najczęściej spotykane i wymieniane w literaturze są metodyki:

Ogólna charakterystyka metodyk projektowania systemów informatycznych

Metodyki projektowania systemów informatycznych są narzędziami i podejściami, które pomagają w procesie tworzenia systemów informatycznych. Definiują one strukturę, kroki i etapy, które należy przejść, aby skutecznie zaprojektować i wdrożyć system informatyczny.

Cechy charakterystyczne metodyk projektowania systemów informatycznych obejmują systematyczne podejście, zdefiniowane kroki i etapy, uwzględnienie różnych aspektów projektu (takich jak wymagania, zasoby, harmonogram) oraz możliwość dostosowania do specyfiki organizacji i projektu.

Metodyki projektowania systemów informatycznych odgrywają kluczową rolę w procesie tworzenia systemów informatycznych. Pomagają w organizacji pracy, zapewnieniu spójności i jakości projektu oraz umożliwiają lepszą kontrolę nad procesem.

Zastosowanie metodyk projektowania systemów informatycznych ma duże znaczenie dla organizacji. Pomagają one w zidentyfikowaniu i rozwiązaniu problemów, optymalizacji procesów, zwiększeniu efektywności i poprawie komunikacji w organizacji.

Przykłady popularnych metodyk projektowania systemów informatycznych to np. metodyka Scrum, metodyka Kanban, metodyka Waterfall, metodyka Agile, metodyka Spiralna. Każda z tych metodyk ma swoje unikalne cechy i zalety, które sprawiają, że są popularne w różnych organizacjach i projektach.

Różnice między poszczególnymi metodykami

Poszczególne metodyki projektowania systemów informatycznych różnią się pod względem podejścia, struktury i kroków. Każda metodyka ma swoje zalety i wady, które należy uwzględnić przy wyborze odpowiedniej metodyki dla konkretnego projektu.

Przy porównaniu różnych metodyk projektowania systemów informatycznych, warto uwzględnić takie czynniki jak złożoność projektu, elastyczność wymagań, dostępność zasobów, harmonogram oraz preferencje zespołu projektowego.

Ważne jest również uwzględnienie zalet i wad poszczególnych metodyk. Na przykład, metodyka Scrum jest elastyczna i umożliwia szybkie dostarczanie wartości, ale może być trudniejsza do zarządzania w większych projektach. Z kolei metodyka Waterfall jest bardziej strukturalna i nadaje się do projektów o ustalonych wymaganiach, ale może być mniej elastyczna w przypadku zmian.

Przy wyborze odpowiedniej metodyki projektowania systemu informatycznego dla konkretnego projektu, należy wziąć pod uwagę specyfikę projektu, preferencje zespołu, dostępność zasobów oraz elastyczność wymagań.

Przykłady organizacji, które z powodzeniem zastosowały różne metodyki projektowania systemów informatycznych, to np. Google, Microsoft, IBM. Każda z tych organizacji wybrała metodykę projektowania systemu informatycznego, która najlepiej pasowała do ich potrzeb i celów.

Wybór odpowiedniej metodyki projektowania systemu informatycznego

Wybór odpowiedniej metodyki projektowania systemu informatycznego zależy od wielu czynników. Należy uwzględnić takie czynniki jak złożoność projektu, elastyczność wymagań, dostępność zasobów, harmonogram oraz preferencje zespołu projektowego.

Ocena potrzeb organizacji i specyfiki projektu jest kluczowa przy wyborze odpowiedniej metodyki projektowania systemu informatycznego. Należy zbadać i zrozumieć wymagania projektu, cele organizacji, dostępne zasoby oraz ograniczenia projektu.

Przykładowe kryteria wyboru metodyki projektowania systemu informatycznego to np. dostępność zasobów, elastyczność wymagań, złożoność projektu, preferencje zespołu projektowego oraz harmonogram.

Dostosowanie metodyki projektowania systemu informatycznego do konkretnych wymagań i ograniczeń projektu jest ważne dla zapewnienia sukcesu wdrożenia. Należy uwzględnić specyfikę projektu, dostępne zasoby, preferencje zespołu projektowego oraz wymagania klienta.

Aby zapewnić sukces wdrożenia wybranej metodyki projektowania systemu informatycznego, ważne jest odpowiednie zarządzanie projektem, komunikacja w zespole, monitorowanie postępów oraz dostosowanie metodyki do potrzeb projektu.

Etapy projektowania systemu informatycznego

Organizowanie zespołu projektowego jest kluczowym etapem w procesie projektowania systemu informatycznego. Wymaga ustalenia składu zespołu projektowego oraz przypisania odpowiednich ról i zadań do poszczególnych członków.

Skład zespołu projektowego powinien obejmować osoby o różnych kompetencjach i umiejętnościach, które są niezbędne do skutecznego projektowania systemu informatycznego. W zespole powinny być osoby odpowiedzialne za analizę wymagań, projektowanie, programowanie, testowanie oraz zarządzanie projektem.

Ważne jest zarządzanie zespołem projektowym i koordynacja działań. Należy zapewnić odpowiednią komunikację między członkami zespołu, ustalić harmonogram prac oraz monitorować postępy realizacji projektu.

W organizacji zespołu projektowego mogą pojawić się różnego rodzaju wyzwania, takie jak różnice w kompetencjach i umiejętnościach członków, trudności w komunikacji czy problemy z zarządzaniem czasem. Warto zidentyfikować te wyzwania i znaleźć sposoby ich rozwiązania, takie jak szkolenia, mentoring czy zastosowanie narzędzi i metod zarządzania projektami.

Ustalanie celów przedsiębiorstwa jest istotnym etapem w projektowaniu systemu informatycznego. Wymaga określenia celów organizacji w kontekście projektu oraz ich odzwierciedlenia w wymaganiach systemu informatycznego.

Cele przedsiębiorstwa mają duży wpływ na projektowanie systemu informatycznego. W zależności od celów organizacji, system informatyczny może być projektowany w celu usprawnienia procesów, zwiększenia efektywności, poprawy jakości, zwiększenia konkurencyjności, czy też w celu realizacji innych strategicznych celów.

Metody ustalania celów przedsiębiorstwa i ich mapowania na wymagania systemu informatycznego różnią się w zależności od organizacji i projektu. Najczęściej stosowane techniki to np. analiza SWOT, analiza konkurencji, analiza potrzeb klienta, analiza strategiczna.

Monitorowanie i ocena realizacji celów przedsiębiorstwa w projekcie systemu informatycznego jest ważne dla zapewnienia sukcesu projektu. Należy regularnie monitorować postępy realizacji celów, mierzyć ich osiągnięcie oraz dostosowywać projekt w razie potrzeby.

Przykłady celów przedsiębiorstw i ich odzwierciedlenie w projektowanych systemach informatycznych to np. zwiększenie sprzedaży, usprawnienie obsługi klienta, zautomatyzowanie procesów, poprawa jakości produktów lub usług, czy też wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań.

Badanie potrzeb informacyjnych organizacji jest istotnym etapem w projektowaniu systemów informatycznych. Polega na zidentyfikowaniu i zrozumieniu potrzeb organizacji w zakresie informacji, które mają być obsługiwane przez system informatyczny.

Zbieranie informacji na temat potrzeb informacyjnych organizacji może odbywać się za pomocą różnych technik i narzędzi. Należy przeprowadzić wywiady z pracownikami, obserwować procesy zachodzące w organizacji, analizować dokumenty i raporty, przeprowadzać badania ankietowe lub wykorzystywać specjalistyczne narzędzia do analizy danych.

Identyfikacja i zrozumienie potrzeb informacyjnych organizacji może być trudnym zadaniem, ponieważ często występują one w wielu różnych obszarach i są związane z różnymi aspektami działalności organizacji. Warto skupić się na najważniejszych obszarach i potrzebach, które mają największy wpływ na funkcjonowanie organizacji.

Dokumentowanie i komunikowanie wyników badań potrzeb informacyjnych jest ważne dla zapewnienia spójności i zrozumienia w zespole projektowym. Należy opracować raport z wynikami badań oraz przedstawić go zespołowi projektowemu i interesariuszom.


Metodyka projektowania systemu informatycznegoartykuły polecane
Cykl życia systemu informatycznegoMapa drogowaPlan zarządzania ryzykiemWdrożeniePlan jakościWdrażanie systemu zarządzania projektamiAspekty systemu zarządzaniaISO 13335Kadry

Bibliografia

 • Bocchino W. (1975), Systemy informacyjne zarządzania, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa
 • Woźniak K. (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Krzysztof Woźniak