Kontrola strategiczna

Z Encyklopedia Zarządzania
Kontrola strategiczna
Polecane artykuły


Ścisły związek z fazą implementacji strategii ma proces strategicznej kontroli, którą można rozumieć ogólnie jako porównanie efektów działań wdrażania strategii z założeniami planu strategicznego. Kontrola strategiczna ma ścisły związek z realizacją funkcji informacyjnej.

Zadania kontroli strategicznej

Podstawowym zadaniem kontroli strategicznej jest stwierdzenie, czy założone cele, do których się dąży, zostaną osiągnięte, lub możliwie wcześnie wskazać konieczność modyfikacji - odpowiednio do zmian otoczenia - tych celów, których osiągnąć się nie da. Zadanie to może spełnić jedynie kontrola pomyślana jako ciągły (jednoczesny), równoległy z planowaniem strategicznym (formułowaniem i realizacją), proces pozyskiwania i przetwarzania informacji. (S. Kiełczewski 1992, s. 187)

Istota kontroli strategicznej

Istotę kontroli strategicznej można ująć w sposób następujący (T. Gołębiowski 2001, s. 84):

  • kontrola strategiczna polega na stałym monitorowaniu zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań działania oraz postępów w osiąganiu celów strategicznych i realizacji strategii przedsiębiorstwa;
  • kontrola strategiczna obejmuje przedsiębiorstwo, traktowane jako system organizacyjny, a także jednostki strategiczne, główne funkcje przedsiębiorstwa i rynki operacyjne oraz podstawowe procesy przebiegające w przedsiębiorstwie;
  • kontrola strategiczna ukierunkowana jest na ocenę przebiegu i wyników działania, ale także - i to jest jej cecha specyficzna - na wykrywanie i interpretację sygnałów o nadchodzących zmianach (pojawiających się problemach), zanim wywołają one niekorzystne skutki dla przedsiębiorstwa i na właściwe reagowanie na te zmiany;
  • kontrola strategiczna prowadzona jest przy wykorzystaniu systemów informacyjnych oraz instrumentów oddziaływania zapewniających elastyczne reakcje przedsiębiorstwa;
  • kontrola strategiczna jest ściśle powiązana z planowaniem strategicznym; działania i instrumenty kontrolne wbudowane są w procedury planistyczne, a kontrola strategiczna jest ważnym instrumentem wdrażania i realizacji strategii.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak