Wdrażanie i kontrola planów marketingowych

Z Encyklopedia Zarządzania
Wdrażanie i kontrola planów marketingowych
Polecane artykuły


Wdrażanie planów marketingowych - jest procesem, który powinien zapewnić osiągnięcie przyjętych w planie marketingowym przedsiębiorstwa celów strategicznych. Szczególną rolę w tym procesie odgrywa funkcja organizowania i kierowania ludźmi.

Kontrola planów marketingowych - głównym celem kontroli jest bieżące monitorowanie działalności marketingowej przedsiębiorstwa i rejestrowanie odchyleń oraz przekazywanie informacji kierownictwu, które na ich podstawie podejmuje decyzje korygujące.

Proces wdrażania planu marketingowego

Podczas procesu wdrażania planu marketingowego chodzi o efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów kapitałowych, ludzkich i marketingowych. Wybór strategii ma istotny wpływ na dalsze funkcjonowanie organizacji, gdyż struktura organizacyjna musi być dostosowana do strategii. Skuteczność strategicznego zarządzania marketingiem w znacznym stopniu zależy od zaangażowania naczelnego kierownictwa w realizację zadań marketingowych. W procesie wdrażania planu marketingowego bardzo ważnym czynnikiem są umiejętności, postawy i zachowania personelu.

Na jakość kierowania składają się następujące grupy działań:

 • koordynowanie - zapewnienie harmonijnej współpracy między komórkami przedsiębiorstwa,
 • komunikację - przepływ informacji w układach poziomych i pionowych,
 • administrowanie kadrami - dobór personelu, szkolenie i ocenianie,
 • motywowanie - stworzenie klimatu motywacyjnego, w którym personel w pełni skieruje swoje działania na osiągnięcie celów przedsiębiorstwa,

Fazy kontroli planu marketingowego

Proces kontroli marketingu obejmuje następujące fazy:

 • ustalenie wielkości kontrolnych, będących przedmiotem obserwacji i pomiaru (np. wielkość sprzedaży, udział w rynku, rotacja zapasów itp.)
 • ustalenie przedziałów dopuszczalnych odchyleń wielkości rzeczywistych od planowanych,
 • pomiar stanów wielkości kontrolnych, wykorzystuje się w tym celu przede wszystkim stałe urządzenia ewidencyjne,
 • porównanie wielkości planowanych z rzeczywistymi, ustalenie odchyleń i ewentualne wyjaśnienie ich przyczyn,
 • formułowanie wniosków zmierzających do wyeliminowania wykrytych zakłóceń,

Standardy są oczywiście zorientowane na osiągnięcie celów organizacji. System ten powinien stanowić instrument wczesnego ostrzegania przed niezamierzonymi lub nieprzewidzianymi negatywnymi następstwami. Monitorowanie powinno umożliwić korektę tych działań, co do których istnieje przypuszczenie (uzasadnione), że nie zakończą się powodzeniem. Działania kontrolne powinny być podejmowane częściej w stosunku do obszarów krytycznych, natomiast rzadziej tam, gdzie nie ma większych zagrożeń.

Rodzaje kontroli

Zasadniczymi rodzajami kontroli marketingowej są:

 • kontrola planu rocznego - wykonuje ją kierownictwo naczelne i średniego szczebla (metody: analiza sprzedaży, udziału w rynku, finansowa itp.)
 • kontrola rentowności - dokonuje jej kontroler marketingowy (metody: rentowność produktu, obszaru, klienta, segmentu itp.)
 • kontrola efektywności - dokonują jej kontrolerzy marketingowi, kierownictwo liniowe i dział kadr (metody: efektywność personelu sprzedaży, reklamy, promocji sprzedaży, dystrybucji)
 • kontrola strategiczna - dokonuje jej naczelne kierownictwo, audytor marketingowy (metody: ranking efektywności marketingu, audyt marketingowy, ocena doskonałości marketingu, przegląd etycznej i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa)

Bibliografia

 • Frąckiewicz E., Karwowski J., Karwowski M., Rudawska E., Zarządzanie marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 116-123
 • Kotler P., Marketing, wyd.11, wydawnictwo Rebis, Styczeń 2005, s. 396-401
 • Pomykalski A., Zarządzanie i planowanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 165-170

Autor: Karcz Łukasz