Controlling personalny w zarządzaniu jakością

Z Encyklopedia Zarządzania

Controlling personalny może dostarczać istotnych informacji dla systemu zarządzania jakością na szczeblu strategicznym, jednak może zostać także wykorzystany jako narzędzie wspomagające kształtowanie całej projakościowej polityki personalnej w organizacji zarówno na etapie wdrożenia, jak i utrzymania i doskonalenia systemu. Tab. 1 prezentuje potencjalny zakres dostarczanych informacji dla potrzeb SZJ.

Tab.1. Zakres informacji dostarczanych przez controlling personalny dla potrzeb systemu zarządzania jakością

Obszar controllingu personalnego Informacje dostarczane dla SZJ
planowanie personelu w odniesieniu do celów, strategii, potrzeb
monitorowanie poziomu zatrudnienia
monitorowanie kwalifikacji
 • analiza kwalifikacji w odniesieniu do bieżących i przewidywanych potrzeb,
 • informacje o potrzebach szkoleń i doskonalenia,
 • informacje do określania ścieżek kariery
planowanie i kontrola szkoleń
 • badanie stopnia wykorzystywania tych źródeł,
 • ocena metod szkoleń,
 • ocena ofert szkoleniowych,
 • badanie spójności oraz zgodności pomiędzy planami szkoleń (unikanie pokrywania tematyki szkoleń),
 • badanie faktycznej realizacji programów szkoleń,
 • badanie przydatności szkoleń,
 • ocena efektywności szkoleń,
 • grupowanie pracowników według efektów szkoleń,
 • analiza przyczyn niewłaściwych efektów
ocena pracowników
 • prawidłowość stosowania metod oceny,
 • wykorzystanie wyników ocen,
 • zmiany ocen pracowników w czasie,
 • postrzeganie metod oceny przez pracowników
ocena polityki personalnej
ocena działalności socjalnej
 • informacje o wykorzystaniu uprawnień decyzyjnych,
 • informacje o postrzeganiu pracy przez personel
ocena komunikacji
 • badanie skuteczności komunikacji góra-dół, dół-góra, międzywydziałowej oraz w ramach procesów,
 • identyfikacja możliwych źródeł konfliktów
mierzenie wykorzystania czasu pracy
 • informacja o przerwach planowych i spowodowanych awariami,
 • chorobowość,
 • czas poświęcony na poprawianie wyrobów,
 • analizy efektywności wykorzystania czasu pracy,
 • wykorzystanie godzin nadliczbowych,
 • proponowanie innych rozwiązań czasu pracy
badanie bezpieczeństwa i higieny pracy

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Z. Sekuła 2000)

Pozyskiwane informacje mogą być wykorzystane w systemie zarządzania jakością do:

Controlling może występować w stosunku do systemu zarządzania jakością jako oddzielny podsystem i komunikować się z nim tylko poprzez interfejs wymiany informacji. Takie rozwiązanie może zostać przyjęte w przedsiębiorstwach, w których SZJ jest słabo zintegrowany z systemem zarządzania organizacją, np. niektóre wdrożenia ISO 9001:2000. W przypadku silnej integracji, możliwe staje się zastosowanie controllingu jako jednego z kluczowych narzędzi szeroko ujmowanego audytu wewnętrznego. Wykorzystany w ten sposób mógłby być nie tylko controlling personalny, ale także controlling innych obszarów funkcjonalnych (K. Czerwiński, H. Grocholski 2003, s. 30 nast.). Istnieje zatem możliwość, a także potrzeba, wykorzystania go w obejmującym całą organizację systemie zarządzania jakością.

TL;DR

Artykuł omawia, jak controlling personalny może dostarczać istotnych informacji dla systemu zarządzania jakością. Przedstawiono różne obszary, w których controlling personalny może być wykorzystywany, takie jak planowanie zasobów ludzkich, monitorowanie zatrudnienia, monitorowanie kwalifikacji, planowanie i kontrola szkoleń, ocenianie pracowników, ocena polityki personalnej, ocena działalności socjalnej, ocena komunikacji, mierzenie wykorzystania czasu pracy oraz badanie bezpieczeństwa i higieny pracy. Informacje pozyskane przez controlling personalny mogą być wykorzystane do aktualizacji strategii, planowania szkoleń, wprowadzania zmian w organizacji, oceny dostawców usług szkoleniowych i wielu innych celów. Kontrolling personalny może być oddzielnym podsystemem, ale również może być kluczowym narzędziem audytu wewnętrznego w zintegrowanym systemie zarządzania jakością.


Controlling personalny w zarządzaniu jakościąartykuły polecane
Controlling personalnyKluczowe czynniki sukcesu wdrożenia systemu informatycznegoMapa drogowaIdentyfikacja systemu zarządzania jakościąInformatyczne wspomaganie systemu zarządzania jakościąTeoria zmian i rozwoju organizacjiModel SilvestroZasady zarządzania jakościąWdrażanie systemu zarządzania projektamiLuka technologiczna

Bibliografia

 • Czerwiński K., Grocholski H. (2003), Podstawy audytu wewnętrznego, LINK, Szczecin
 • Sekuła Z. (1999), Controlling personalny. Część I: Istota i przedmiot controllingu personalnego, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz
 • Sekuła Z. (2000), Controlling personalny. Część II: Strategie personalne, zadania i narzędzia controllingu personalnego, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz
 • Wawak S. (2007), Analiza i doskonalenie systemów zarządzania jakością w urzędach gminnych, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Sławomir Wawak