Technologia informatyczna

Z Encyklopedia Zarządzania

Technologia informatyczna (IT, technologia informacyjna, ICT, Information and Communication Technology) jest bardzo szerokim pojęciem. Kryje się pod nim wiele dziedzin wiedzy takich jak informatyka (wszystkie jej znane działy np. informatyka w zarządzaniu), telekomunikacja, matematyka oraz inne dziedziny, w których występują narzędzia i technologie związane z przetwarzaniem informacji.

IT jest zaangażowana w pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i dystrybuowanie informacji przez sprzęty elektroniczne, takie jak komputer, telefon, radio czy telewizja (Collin S.M.H., Głowiński C., 1999, s. 179)

Pomimo, że od czasu powstania najstarszej odmiany pisma, czyli ok. 3500 lat przed naszą erą, ludzie rozpoczęli przetwarzanie informacji, samo pojęcie "information technology" zostało po raz pierwszy użyte w artykule opublikowanym w 1958 roku, przez Harvard Business Review.

TL;DR

Technologia informatyczna (IT) obejmuje wiele dziedzin, takich jak informatyka, telekomunikacja i matematyka, które zajmują się przetwarzaniem informacji. IT jest obecne w każdej dziedzinie życia, takiej jak handel elektroniczny czy bankowość. Branża IT rozwija się szybko i wymaga specjalistów z umiejętnościami technologicznymi. Podstawowe technologie informatyczne to gromadzenie, przetwarzanie, przesyłanie i magazynowanie danych. Cele stosowania IT to ułatwienie procesów biznesowych, dostęp do danych, automatyzacja i monitorowanie procesów. IT może również służyć jako narzędzie rozwoju strategii biznesowej.

Technologia informatyczna w branży IT

Nowe i coraz bardziej zaawansowane techniki przekazywania informacji wkraczają w praktycznie każdą dziedzinę ludzkiego życia. Obecnie ciężko jest sobie wyobrazić funkcjonowanie bez nowoczesnych urządzeń. Przykładów zastosowań technologii informacyjnej w codziennym życiu jest mnóstwo np. handel elektroniczny czy bankowość.

Szeroko pojęte IT jest zespołem określonych środków (wyróżniamy tu sprzęty i urządzenia, takie jak komputery czy sieci komputerowe) i narzędzi (software-oprogramowania), jak również technologii (np. telekomunikacja). Obejmuje więc swoim zakresem zarówno informatykę i komunikację. Jako że informatyka zajmuje się tworzeniem nowych produktów informatycznych, stanowi swoistą bazę dla technologii informacyjnej, która z kolei jest połączeniem zastosowań informatyki z technikami komunikacji.

IT na szeroką skalę posługuje się środkami i metodami informatyki, aby rozwiązywać problemy z codziennego życia oraz umożliwić człowiekowi aktywne uczestnictwo w społeczeństwie informacyjnym (Wrotek W., 2006, s. 19) Można stwierdzić, że podłoże wszystkich działań np. w nauce czy gospodarce, to połączenie informatyki z technikami komunikacji. Branża IT jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się sektorów w gospodarce. Wzrost ten zawdzięcza popytowi na rozwiązania IT, powstawaniu coraz to nowszych technologii (np. technologia mobilna) oraz ciągłym inwestycjom w ten sektor. Specjaliści z umiejętnościami technologicznymi są więc obecnie liderami na rynku pracy.

Podstawowe technologie informatyczne

Najważniejsze cele stosowania technologii informatycznej

 • ułatwienie gromadzenia, przetwarzania, przesyłania oraz udostępniania różnorodnych zasobów informacyjnych, np. danych, wiedzy, informacji, koniecznych do realizacji procesów biznesowych;
 • umożliwienie łatwego dostępu użytkownikom upoważnionym do różnego typu danych niezależnie od fizycznego miejsca przechowywania tych danych;
 • usprawnienie procesów analizy oraz podejmowania decyzji przez kierowników różnych szczebli zarządzania;
 • zwiększenie automatyzacji biznesowych procesów oraz ograniczenie (bądź eliminowanie) w nich roli człowieka;
 • umożliwienie łatwego monitorowania przebiegu całego procesu oraz jego poszczególnych elementów i etapów;
 • ułatwienie wprowadzania zmian w przebiegu procesów;
 • usprawnienie procesów dotyczących komunikowania się personelu;
 • udoskonalenie oraz integracja procesów informacyjnych, które zachodzą na różnych poziomach oraz pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi w przedsiębiorstwie. (Dziembek D., 2010, s. 41)

Wymiary technologii informatycznych

IT jako narzędzie rozwoju strategii:

 • wspomaganie biznesowej strategii,
 • wspieranie strategicznego rozwoju,
 • ukierunkowanie na wirtualizację, tj.: zarządzanie [[[wiedza]]|wiedzą]], sieci biznesowe oraz interakcje z klientem.

IT jako narzędzie uzyskiwania przewagi konkurencyjnej:

 • powiększanie relacji z klientami,
 • tworzenie wartości wirtualnej,
 • indywidualizacja usług i produktów,
 • tworzenie nowych struktur rynkowych oraz ról organizacyjnych,
 • zwiększanie kapitału intelektualnego.

Technologia informatyczna jako narzędzie transformacji:

 • ulepszenie koordynacji,
 • przeprojektowanie procesów,
 • efektywniejsze wykorzystanie zasobów informacyjnych,
 • poprawa współdziałania,
 • poprawa procesów rozwoju oraz uczenia się,
 • innowacje w zakresie usług i produktów.

IT jako narzędzie organizacji i funkcjonowania systemu informacyjnego:

 • definiowanie procesów w systemie informacyjnym,
 • kształtowanie architektury systemu informacyjnego,
 • zwiększenie efektywności systemu informacyjnego,
 • rozwój umiejętności personelu IT,
 • poprawa elastyczności systemu informacyjnego (Dziembek D., 2010, s. 42)

Informacja a technologia informatyczna

Dzisiaj popularne jest również używanie tego terminu jako technologii informacyjno - komunikacyjnej. Zwraca się uwagę na precyzyjność tego pojęcia z racji tego, że odnosi się do dwóch aspektów. Pierwszy z nich to informacja, czyli obiekt podlegający działaniu, natomiast drugi to komunikacja, rozumiana jako przeznaczenie informacji i działania technologii. Za jej podstawę można uznać poniższe operacje dokonywane na informacji. Informacja może być:

 • pozyskiwana/generowana,
 • poddana selekcji,
 • analizowana,
 • przetwarzana,
 • zarządzana,
 • przekazywana/przesyłana.

Poniżej scharakteryzowano poszczególne operacje.

Pozyskiwanie/generowanie informacji

W obecnym świecie istnieje praktycznie niezliczona ilość źródeł informacji. Odpowiednio zebrane i wykorzystane dają niezliczone profity w każdym aspekcie życia ludzkiego. Z informacją, która jest po jej powstaniu przetwarzana, mamy do czynienia praktycznie bez przerwy. Jest generowana nawet wtedy, gdy nie jesteśmy tego świadomi - np. miliony wszechobecnych kamer, skomplikowanych czujników, programów nasłuchujących czy tez zwykłych telefonów komórkowych i innych urządzeń codziennego użytku. Olbrzymim źródłem informacji są również ludzie oraz ich działania. Internet oraz rozwój telekomunikacji, w nieprawdopodobny sposób przyczyniły się do jeszcze większej ilości informacji, które są generowane i przetwarzane każdego dnia.

Jest to proces, polegający na wybieraniu tylko tych informacji, które są potrzebne i wartościowe dla dalszego przetwarzania, przy jednoczesnym eliminowaniu zbędnych informacji.

 • Analiza:

Analiza zostaje przeprowadzona na wyselekcjonowanych danych. Mamy tu do czynienia z pojęciami takimi jak:

  • dedukcja, gdzie wyciągamy wnioski ogólne za pomocą logiki,
  • indukcja, która polega na wyprowadzeniu wniosków na podstawie przeprowadzonych obserwacji (obserwacja szczegółowa),
  • analogia, przenoszenie twierdzeń dotyczących jednego zjawiska na inne, na podstawie zachodzących między nimi podobieństw,
  • synteza, która polega na stopniowym formułowaniu stwierdzeń od szczegółowych do bardziej ogólnych.

Do analizy informacji często wykorzystuje się różne mierniki statystyczne, które pozwalają na wykrycie prawidłowości oraz wyciągnięcie wniosków.

Przetwarzanie informacji

Przetwarzanie informacji polega w uproszczeniu na generowaniu nowych informacji na podstawie wcześniej zgromadzonych, które zostały zapisane i są przechowywane na danym nośniku. Przetwarzanie informacji można sprowadzić do zastosowania prostego algorytmu, w którym informacja zostanie podzielona na części, a następnie zostaną wyselekcjonowane jej podzbiory (ważny aspekt: proces). Kolejnym krokiem będzie transformacja, czyli przełożenie informacji z jednego języka na inny język, co w ostateczności doprowadzi do wygenerowania nowej informacji. W razie potrzeby możemy wyeliminować niechciane elementy informacji oraz dokonać zmian na jej strukturze.

Przechowywanie

Niezmiernie ważnym aspektem w technologi informacyjnej jest przechowywanie informacji. Wyselekcjonowane dane są umieszczane w strukturach pamięci wirtualnej, która to umieszczona jest na nośnikach materialnych o trwałości właściwej dla danego procesu informatycznego. Często w stosunku do tych danych zachodzą wszystkie procesy.

Zarządzanie informacją

Jest to środek do efektywnego dostępu do informacji, rozumiany jako sterowanie przebiegiem procesów informacyjnych, które mają na celu ich optymalizację. (Babik W., Bojar B.,2002, s. 307)

 • Przekazywanie:

Informacje mogą być przekazywane poprzez określony kanał komunikacyjny. Samo przekazywanie informacji jest procesem niesamowicie skomplikowanym i jest mocno zależne od warstwy sprzętowej (czym przesyłamy), oraz warstwy programistycznej (czyli tego, w jaki sposób się komunikujemy, ustalamy wspólny język).


Technologia informatycznaartykuły polecane
Wpływ technologii informatycznych na zarządzanie wiedząSieć Business IntelligencePrzemysł 4.0Tablica ogłoszeńZarządzanie przedsiębiorstwemFunkcje zarządzania wiedząWirtualizacja zarządzania kadramiSystem zarządzania wiedząInternet rzeczy

Bibliografia

 • Babik W., Bojar B. (2002), Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa
 • Chomiak-Orsa I. i in.(2010), Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania, [w:] (red.) Nowicki A., Turek T., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
 • Collin S., Głowiński C. (1999), Słownik komputerów i internetu, Wydawnictwo WILGA, Warszawa
 • Kupidura T. (2014), Technologie informacyjno-komunikacyjne w projektach międzynarodowych wpierających rozwój kompetencji cyfrowych, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu, nr 3(86)
 • Nowak J. (2016), Wykorzystanie technologii informacyjnej w kształceniu na przykładzie programu GeoGebra, Edukacja - Technika - Informatyka, nr 2/16
 • Sznajder A. (2013), Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw, Gospodarka Narodowa, nr 7-8
 • Wrotek W. (2006), Informatyka Europejczyka. Technologia informacyjna, Helion, Warszawa


Autor: Joanna Wardęga, Klaudia Rzadkosz