Funkcje zarządzania wiedzą

Z Encyklopedia Zarządzania

Wykorzystanie nowoczesnych technologii dla celów wspomagania zarządzania wiedzą, obserwuje się w szczególności w dziedzinie automatyzacji i usprawnienia funkcji związanych z realizacją tego procesu. Rozpatrywanie zarządzania wiedzą w aspekcie funkcjonalnym pozwala na wyodrębnienie następujących działań składających się na zarządzanie wiedzą:

  • identyfikacja wiedzy (źródeł wiedzy, klas i kategorii wiedzy),
  • gromadzenie (przechowywanie, zapisywanie) wiedzy,
  • organizowanie zgromadzonej wiedzy (klasyfikacja, kategoryzacja, rangowanie, dostosowywanie),
  • dzielenie się wiedzą (rozpowszechnianie wiedzy, zachęcanie do wykorzystania, motywowanie do zorganizowanego gromadzenia wiedzy),
  • uczenie się (proces wykorzystania wiedzy w bieżącym działaniu, zastosowanie wiedzy w pracach organizacji),
  • tworzenie nowej wiedzy (proces polegający na wyciąganiu wniosków z wiedzy uzyskanej od innych i z własnych doświadczeń i działań)

Odróżnić należy "tworzenie wiedzy" od "tworzenia zasobów wiedzy", które odbywa się poprzez zorganizowane przechowywanie określonego rodzaju materialnych nośników informacji (jak np. księgozbiór w bibliotece) lub też gromadzenie informacji wyselekcjonowanych przez człowieka z przekazywanych mu wiadomości, klasyfikacja i systematyzacja zgromadzonych zapisów informacyjnych w celach łatwego wyszukania i dostępu do określonej informacji. Większość technicznych - informatycznych - podejść do systemów zarządzania wiedzą, koncentruje się jedynie na aspekcie tworzenia, przechowywania i udostępniania "zasobów wiedzy".

Analiza i ocena wiedzy

Analiza wiedzy jest kluczowym narzędziem w zarządzaniu wiedzą. Istnieje wiele technik, które mogą być wykorzystane do analizy wiedzy. Jedną z popularnych technik jest analiza sieci społecznych, która pozwala zidentyfikować kluczowych ekspertów i źródła wiedzy w organizacji. Inną techniką jest analiza tekstu, która umożliwia wydobycie informacji z dokumentów i tekstów, co jest szczególnie przydatne w dużych zbiorach danych.

Ocena jakości wiedzy jest istotnym aspektem zarządzania wiedzą. Istnieje wiele metod, które mogą być zastosowane do oceny jakości wiedzy. Jedną z nich jest metoda peer review, w której eksperci oceniają i potwierdzają jakość wiedzy. Inną metodą jest ocena oparta na wskaźnikach, które umożliwiają pomiar jakości wiedzy na podstawie określonych kryteriów.

Współczesne narzędzia i technologie mogą znacząco wspomóc proces analizy i oceny wiedzy. Przykłady takich narzędzi to systemy zarządzania wiedzą, które umożliwiają przechowywanie, organizację i udostępnianie wiedzy w organizacji. Ponadto, narzędzia do analizy danych, takie jak narzędzia do eksploracji danych i bazy danych, mogą być wykorzystane do analizy i oceny wiedzy.

Analiza i ocena wiedzy mają istotny wpływ na zarządzanie wiedzą w organizacji. Pozwalają one na identyfikację kluczowych obszarów wiedzy, które są istotne dla organizacji. Ponadto, analiza i ocena wiedzy mogą pomóc w identyfikacji luk w wiedzy i dostarczyć informacji niezbędnych do podejmowania decyzji.

Organizacje mogą wykorzystać wyniki analizy i oceny wiedzy do podejmowania lepszych decyzji. Na podstawie tych wyników można opracować strategie rozwoju, identyfikować obszary, które wymagają dalszej wiedzy, oraz podejmować decyzje oparte na najlepszej dostępnej wiedzy.

Kontekst organizacyjny zarządzania wiedzą

Struktura organizacyjna ma istotny wpływ na zarządzanie wiedzą. Organizacje o płaskiej strukturze, w których istnieje łatwa wymiana informacji i wiedzy, mają większe szanse na skuteczne zarządzanie wiedzą. Ponadto, organizacje, które promują współpracę między różnymi departamentami i zespołami, mogą wykorzystać potencjał wiedzy, którą posiadają.

Kultura organizacyjna odgrywa kluczową rolę w skutecznym zarządzaniu wiedzą. Organizacje, które promują otwartość, współpracę i uczenie się, są bardziej skuteczne w zarządzaniu wiedzą. Ponadto, organizacje, które promują dzielenie się wiedzą i tworzenie środowiska sprzyjającego innowacyjności, mają większe szanse na wykorzystanie pełnego potencjału wiedzy w organizacji.

Systemy motywacyjne odgrywają istotną rolę w zarządzaniu wiedzą. Organizacje mogą stosować różne metody motywacyjne, takie jak premie, awanse i uznawanie osiągnięć, aby zachęcić pracowników do dzielenia się wiedzą i angażowania się w proces zarządzania wiedzą.

Strategia organizacji ma kluczowe znaczenie dla zarządzania wiedzą. Organizacje muszą określić, jakie cele chcą osiągnąć poprzez zarządzanie wiedzą i jakie działania będą podejmowane w celu realizacji tych celów. Strategia organizacji powinna uwzględniać zarządzanie wiedzą jako kluczowy element sukcesu organizacji.

Organizacje mogą dostosować swój kontekst organizacyjny w celu lepszego zarządzania wiedzą. Mogą to zrobić poprzez tworzenie struktur organizacyjnych sprzyjających wymianie wiedzy, promowanie kultury organizacyjnej opartej na uczeniu się i współpracy oraz stosowanie systemów motywacyjnych, które zachęcają do dzielenia się wiedzą i angażowania się w proces zarządzania wiedzą.

Wykorzystanie wiedzy w procesie podejmowania decyzji

Zarządzanie wiedzą dostarcza informacji niezbędnych do podejmowania decyzji. Poprzez gromadzenie, organizację i udostępnianie wiedzy, organizacje mogą dostarczać pracownikom i decydentom potrzebne informacje, które są istotne dla procesu podejmowania decyzji.

Analiza danych jest istotnym narzędziem wspomagającym proces podejmowania decyzji. Poprzez analizę danych, organizacje mogą identyfikować trendy, wzorce i zależności, które mogą mieć wpływ na decyzje. Analiza danych może również pomóc w identyfikacji ryzyka i ocenie skutków decyzji.

Wiedza ekspercka jest niezwykle cenna w procesie podejmowania decyzji. Eksperci posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, które mogą być wykorzystane do oceny opcji i skutków decyzji. Wykorzystanie wiedzy eksperckiej może zapewnić lepsze decyzje oparte na wiedzy i doświadczeniu.

Automatyzacja procesów decyzyjnych może znacząco usprawnić proces podejmowania decyzji opartych na wiedzy. Poprzez wykorzystanie systemów i algorytmów opartych na sztucznej inteligencji, organizacje mogą automatycznie analizować dane, generować rekomendacje i podejmować decyzje na podstawie dostępnej wiedzy.

Dzięki analizie i ocenie wiedzy, odpowiedniemu kontekstowi organizacyjnemu oraz wykorzystaniu wiedzy w procesie podejmowania decyzji, organizacje mogą osiągnąć lepsze rezultaty i skutecznie zarządzać swoją wiedzą.


Funkcje zarządzania wiedząartykuły polecane
Informatyczne wspomaganie zarządzania wiedząTablica ogłoszeńWpływ technologii informatycznych na zarządzanie wiedząTechnologia informatycznaEtapy zastosowań komputerówTeleinformatykaZarządzanie informacjąTechnologiczny aspekt informacjiZarządzanie procesami operacyjnymi

Bibliografia

  • Woźniak K. (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków