Wpływ technologii informatycznych na zarządzanie wiedzą

Z Encyklopedia Zarządzania
Wpływ technologii informatycznych na zarządzanie wiedzą
Polecane artykuły


W swojej pracy M.Alavi i D.E.Leidner rozważają różne perspektywy terminu wiedza wraz z wymaganiami wobec zarządzania wiedzą i systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Wyróżniają oni następujące aspekty rozpatrywania pojęcia wiedza: aspekt danych i informacji, stan umysłu, obiekt, proces, dostęp do informacji, umiejętności. W poniższej tablicy zestawiono charakterystykę perspektyw rozpatrywania wiedzy.


Aspekty rozpatrywania wiedzy w kontekście wpływu na zarządzanie wiedzą i roli systemów zarządzania wiedzą

Aspekt Charakterystyka Wpływ na zarządzanie wiedzą Rola narzędzi informatycznych
Wiedza a informacja Aspekt określający tzw. piramidę wiedzy: dane, informację i wiedzą jako spersonalizowaną informację Zarządzanie wiedzą koncentruje się na dostarczeniu człowiekowi potencjalnie użytecznych informacji i ułatwienie ich asymilacji Systemy zarządzania wiedzą w tym zakresie nie różnią się od tradycyjnych systemów informatycznych, pogłębiona jest jednak funkcja pomocy przy asymilacji informacji
Wiedza jako stan umysłu Wiedza jest stanem zrozumienia Zarządzanie wiedzą zajmuje się poszerzaniem możliwości uczenia się i rozumienia, poprzez dostarczanie informacji Rolą technologii informatycznych jest zapewnienie dostępu do źródeł wiedzy (a nie wiedzy samej w sobie)
Wiedza jako obiekt Wiedza jest przedmiotem przechowywania i manipulacji Kluczowym problemem jest budowanie zasobów wiedzy przedsiębiorstwa Rolą technologii informatycznych jest zbieranie, przechowywanie i transfer wiedzy
Wiedza jako proces Polega na zastosowaniu w praktyce posiadanej wiedzy specjalistycznej Koncentracja na przepływach wiedzy i procesach tworzenia, dzielenia się wiedzą i dystrybucji wiedzy Rolą technologii jest połączenie różnych źródeł wiedzy dla stworzenia większego rozmachu i głębokości przepływów wiedzy
Dostęp do informacji Wiedza jest stanem dostępu do informacji Koncentracja na organizowaniu dostępu i pozyskiwania zawartości baz informacji Rolą technologii jest zapewnienie efektywnych mechanizmów wyszukiwania istotnej informacji
Umiejętność Potencjał posiadanej wiedzy wpływa na działania człowieka Zarządzanie wiedzą polega na budowaniu kluczowych kompetencji i zrozumienia strategicznego know-how firmy Rolę technologii jest zwiększania kapitału intelektualnego poprzez wspieranie rozwoju kompetencji indywidualnych i organizacyjnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie (M. Alavi, D.E.Leidner 2001, s. 111)

Bibliografia

  • Alavi M., Leidner D.E., Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues, MIS Quarterly, Vol. 25, No. 1, March 2001
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak