Zarządczy aspekt informacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Zarządczy aspekt informacji
Polecane artykuły

Zarządczy aspekt informacji, związany jest z zarządzaniem informacją jako zasobem organizacji. Zarządzanie informacją obejmuje procesy związane z planowaniem, utrzymaniem, dostarczaniem i korzystaniem z informacji w celu osiągnięcia celów organizacji. Aspekty zarządcze związane z informacją obejmują:

  • Planowanie i strategię: określenie potrzeb informacyjnych organizacji i opracowanie planów na ich zaspokojenia (np. planowanie rozwoju systemów informatycznych)
  • Zbieranie, przechowywanie i udostępnianie informacji: zarządzanie procesami związanymi z pozyskiwaniem, przechowywaniem i dostarczaniem informacji do odpowiednich odbiorców (np. zaspokojenie potrzeb informacyjnych kierownictwa)
  • Bezpieczeństwo i ochrona informacji: zarządzanie ryzykiem i zabezpieczanie informacji przed nieuprawnionym dostępem lub utratą (np. atak hakerski, wyciek danych).
  • Zgodność z prawem: przestrzeganie przepisów i regulacji dotyczących przetwarzania danych i zarządzania informacją (np. RODO, tajemnica przedsiębiorstwa).
  • Analiza i wykorzystanie informacji: wykorzystanie informacji do podejmowania decyzji i poprawy działania organizacji (np. analizy biznesowe).

W dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami również należy spodziewać się rozwoju, aczkolwiek rozwój ten nie będzie porównywalny do rozwoju technicznego. Pojawiające się możliwości wynikać będą przede wszystkim z pojawiania się nowych narzędzi informatycznych, usprawnień komunikacyjnych, możliwości automatyzacji wielu działań kierowniczych.

Znaczenie informacji

Informacja ma różne znaczenie na różnych poziomach zarządzania w przedsiębiorstwie.

  • Na poziomie strategicznym: informacja jest niezbędna do podejmowania decyzji dotyczących długoterminowego rozwoju przedsiębiorstwa. Informacja o rynku, konkurencji, trendach i prognozach jest niezbędna do opracowywania strategii i planów działania.
  • Na poziomie taktycznym: informacja jest potrzebna do planowania i koordynacji działań operacyjnych oraz do monitorowania i kontrolowania wykonania planów.
  • Na poziomie operacyjnym: informacja jest potrzebna do kontrolowania procesów produkcyjnych, logistycznych i usługowych.
  • Na poziomie indywidualnym: informacja jest potrzebna do pracy indywidualnej, komunikacji, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji przez poszczególnych pracowników.

Podsumowując, informacja jest kluczowym zasobem przedsiębiorstwa i jest wykorzystywana na wszystkich poziomach zarządzania, od strategicznego po operacyjny, aby pomóc przedsiębiorstwu w osiągnięciu celów.

Główne problemy zarządzania informacją

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak